2014-09-24 16:42:28

Vyskupų skyrimai. Konsekruota naujoji Šv. Sopulingosios Dievo Motinos Gabrieliaus šventovė


Bolivijos kariuomenės ordinarą Oscar Omar Aparicio Cespedes popiežius paskyrė naujuoju Cochabamba arkivyskupu metropolitu. Romoje teologiją studijavęs vyskupas keletą metų dirbo savo gimtojo miesto ir Bolivijos sostinės La Paz parapijose, kunigų seminarijoje rektoriaus pareigose ir vyskupu augziliaru iki 2012 metų, kai buvo paskirtas Kariuomenės ordinaru. Bolivijos vyskupų konferencijoje ganytojas yra ėjęs generalinio sekretoriaus pareigas. Šiuo metu yra episkopato primininkas. Ganytojui penktadienį sukanka 55 metai.

Tuo metu Bolivijos kariuomenės ordinariatui popiežius paskyrė Al Alto vyskupijos augziliarą, pranciškoną vysk. Fernando Bascope Mueller.

Brazilijoje Šventasis Tėvas perkėlė Janauba vyskupą Jose Ronaldo Ribero į Formosa vyskupiją. 57 metų ganytojas buvo konsekruotas 2007 metais, anksčiau ėjo įvairias atsakingas pareigas sostinės Brazilijos vyskupijoje, kurioje buvo įšventintas 1985 metais.

Trečiadienio popietę popiežius Pranciškus audiencijoje priėmė buvusį Didžiosios Britanijos katalikų Bažnyčios vadovą, Vestminsterio arkivyskupą emeritą kardinolą Cormac Murphy-O’Connor.

Pirmadienį, be kitų, popiežius audiencijoje priėmė tarnystę Romos kurijoje užbaigusį Kulto ir sakramentų kongregacijos pirmininką emeritą, kard. Antonio Canizares Llovera, kuris netrukus sugrįš į gimtąją Ispaniją užimti Šventojo Tėvo jam pavestas naujas ganytojines pareigas Valensijos Bažnyčioje. Popiežius kardinolą paskyrė Valencijos arkivyskupu metropolitu.

Sekmadienį, rugsėjo 21 dieną, ispanas kardinolas Fernando Sebastian Aguilar iškilmingai įžengė į savo titulinę bažnyčią Romoje. Kardinolas Sebastian, Pamplonos arkivyskupas emeritas, kuriam gruodžio 14 dieną sukaks 85 metai, yra vienas iš popiežiaus Pranciškaus šiemet paskirtų devyniolikos kardinolų. Jį Šventasis Tėvas paskyrė kardinolu už nuopelnus Bažnyčiai. Iškilmėje šv. Angela Merici parapijinėje bažnyčioje prie Nomentanos gatvės dalyvavo Ispanijos ambasadorius prie Šv. Sosto.

Tą patį sekmadienį, rugsėjo 21 d., Popiežiaus ypatingas pasiuntinys kardinolas Ennio Antonelli konsekravo naująją Šv. Sopulingosios Dievo Motinos Gabrieliaus šventovę, kuri yra viena iš lankomiausių ne tik Italijoje, bet visoje Europoje. Netoli nuo Romos, Teramo provincijoje centrinėje Italijoje esančią jaunimo ir ligonių globėjo šventovę kasmet aplanko du milijonai piligrimų. Naujosios šventovės statybos darbai prasidėjo netrukus po Vatikano II susirinkimo. Šventovės kriptą, kurioje švenčių progomis būna išstatoma šv. Sopulingosios Dievo Motinos Gabrieliaus palaikų urna, 1985 metais konsekravo šv. Jonas Paulius II. Popiežiaus Pranciškus apaštališkąjį palaiminimą šventovės konsekravimo dalyviams perdavė kardinolas Antonelli, Popiežiškosios Šeimos tarybos pirmininkas emeritas. Šventasis Tėvas paskyrimo laiške jam apgailestavo negalįs asmeniškai dalyvauti šventovės, galinčios sutalpinti 10 tūkstančių maldininkų, konsekravimo šventėje. Popiežius Pranciškus tą dieną lankėsi Albanijoje. Pasijonistų vienuolį Sopulingosios Dievo Motinos Gabrielių (Pranciškus Possenti 1838-1862) Bažnyčios šventuoju paskelbė popiežius Benediktas XV 1920 metais. (Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.