2014-08-31 16:45:50

František na Anjel Pána: Byť soľou zeme, nie rozriedeným vínom


Vatikán 31. augusta 2014 - Pri poludňajšej modlitbe Anjel Pána Svätý Otec vyzval veriacich byť soľou zeme a neprispôsobovať sa duchu sveta. Aby zostali „soľou“ a nestali sa „rozriedeným vínom“, odporúčal im pravidelne využívať prostriedky obnovy: čítanie evanjelia, účasť na Eucharistii a duchovné cvičenia. Pápež František sa prihovoril veriacim na Námestí sv. Petra týmito slovami:

„Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

V nedeľnom putovaní s Matúšovým evanjeliom sa dnes dostávame k rozhodujúcemu bodu, v ktorom Ježiš po tom ako si overil, že Peter a ostatní jedenásti uverili v neho ako Mesiáša a Božieho Syna, «začal im vyjavovať, že musí ísť do Jeruzalema a mnoho trpieť ..., že ho zabijú, ale tretieho dňa vstane z mŕtvych» (porov. Mt 16,21). Je to kritický moment, v ktorom sa stáva zjavným protiklad medzi Ježišovým spôsobom myslenia a spôsobom myslenia jeho učeníkov. Peter priam pociťuje povinnosť napomenúť Učiteľa, pretože Mesiášovi nemožno pripísať niečo také potupné. Vtedy Ježiš zo svojej strany tvrdo napomenie Petra, dáva ho „do laty“, pretože nezmýšľa «podľa Boha, ale podľa ľudí» (porov. Mt 16,23) a bez toho, aby si to povšimol, plní úlohu satana, pokušiteľa.

Na tejto veci nástojí v liturgii dnešnej nedele aj apoštol Pavol, ktorý, keď píše kresťanom v Ríme, hovorí im: «Nepripodobňujte sa tomuto svetu», nezaraďujte sa do schém tohto sveta, «ale premeňte sa obnovou zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa» (Rim 12,2).

Vskutku, my kresťania žijeme vo svete, plne zaradení do sociálnej a kultúrnej reality našej doby, a je to tak správne. Ale toto so sebou nesie riziko, že sa staneme svetáckymi, riziko, že „soľ stratí chuť“, ako by povedal Ježiš (porov. Mt 5,13), čiže kresťan sa stane rozriedeným, stratí náboj novosti, ktorú získava od Pána a od Ducha Svätého. A pritom by to malo byť opačne: keď v kresťanoch zostáva živá sila evanjelia, táto môže premeniť «hodnotiace kritériá, rozhodujúce hodnoty, predmety záujmu, línie myslenia, zdroje inšpirácie a životné vzory» (Pavol VI., Apoštolská exhortácia Evangelii nuntiandi, 19). Je smutné stretnúť „rozriedených“ kresťanov, ktorí sa zdajú byť riedeným vínom a nevedno, či sú kresťanmi alebo svetákmi, tak ako o riedkom víne sa nedá povedať, či je to víno, a či voda! Toto je smutné. Je žalostné stretnúť kresťanov, ktorí nie sú viac soľou zeme; a vieme, že keď soľ stratí svoju chuť, nie je viac súca na nič. Ich soľ stratila chuť, pretože sa oddali duchu sveta, čiže stali sa svetáckymi.

Je preto nevyhnutné neustále sa obnovovať čerpajúc zo životnej miazgy evanjelia. A ako sa to dá v praxi? Predovšetkým samotným čítaním a meditovaním evanjelia každý deň, tak, aby Ježišovo slovo bolo vždy prítomné v našom živote. Zapamätajte si: pomôže vám nosiť vždy so sebou Evanjelium: maličké Evanjelium, vo vrecku, v taške, kabelke, a prečítať si z neho počas dňa nejaký úsek. Ale vždy s Evanjeliom, pretože to znamená nosiť Ježišovo slovo a môcť ho čítať. Ďalej účasťou na nedeľnej svätej omši, kde sa stretávame s Pánom v spoločenstve, počúvame jeho slovo a prijímame Eucharistiu, ktorá nás zjednocuje s ním a medzi nami. A potom sú pre duchovnú obnovu veľmi dôležité dni utiahnutosti a duchovných cvičení. Evanjelium, Eucharistia a modlitba. Nezabudnite: evanjelium, Eucharistia a modlitba. Vďaka týmto Pánovým darom sa môžeme pripodobňovať nie svetu, ale Kristovi, a nasledovať ho na jeho ceste, ceste «straty svojho života», aby sme ho našli (porov. Mt 16,25). «Stratiť ho» v zmysle darovať ho, ponúknuť ho z lásky a v láske – a toto zahŕňa obetu, aj kríž –, aby sme ho dostali nanovo očistený, oslobodený od egoizmu a od jarma smrti, naplnený večnosťou.

Panna Mária nás na tejto ceste vždy predchádza. Nechajme sa ňou viesť a sprevádzať.“

(Preklad: Jozef Bartkovjak SJ)

Svätý Otec po spoločnej modlitbe s veriacimi pripomenul, že v nasledujúci deň, 1. septembra, sa v Taliansku slávi Deň ochrany stvorenstva, vyhlásený miestnou konferenciou biskupov na tému: «Vychovávajme k ochrane stvorenstva, pre zdravie našich dedín a miest». Žičím tomu, aby sa posilnilo úsilie všetkých: inštitúcií, združení i občanov, aby sa chránil ľudský život a zdravie aj prostredníctvom úcty k životnému prostrediu a prírode,“ povedal Svätý Otec. Pozdravil aj katolíckych členov parlamentov rozličných krajín sveta, zhromaždených pri príležitosti ich 5. medzinárodného stretnutia. Povzbudil ich k plneniu „delikátnej úlohy reprezentantov ľudu v súlade s evanjeliovými hodnotami“. Pozdravil aj účastníkov stretnutia nadácie „Scholas occurentes“, zameraného na rozvoj detí a mládeže prostredníctvom výchovy, športu a kultúry. Argentínska nadácia je spoluorganizátorom futbalového stretnutia za pokoj vo svete v pondelok 1. septembra v Ríme za účasti svetoznámych hráčov hlásiacich sa k rozličným náboženstvám. „Prajem vám dobrý zápas zajtra na Olympijskom štadióne!“ zaprial im pápež František. Na záver Svätému Otcovi zahrala dychová hudba talianskeho policajného zboru. -jb-All the contents on this site are copyrighted ©.