2014-08-14 15:24:43

Popiežius Korėjos vyskupams: Saugokite atmintį ir viltį


Ketvirtadienio pavakare popiežius Pranciškus susitiko su Korėjos vyskupais. Šiuo metu vyskupų – ordinarų, augziliarų ir emeritų – iš viso Korėjoje yra 35, tarp jų ir du kardinolai – dabartinis Seulo arkivyskupas ir jo pirmtakas, arkivyskupas emeritas. Bažnytinio administracinio suskirstymo požiūriu, Korėja padalinta į tris bažnytines provincijas, kurias kartu sudaro 16 vyskupijų. Seulo arkivyskupas tuo pat metu yra ir Pchenjano apaštališkasis administratorius. Deja, niekas tiksliai nežino kiek katalikų yra nuo pasaulio atsitvėrusioje Šiaurės Korėjoje.

Apsilankęs Korėjos Vyskupų konferencijos centre, gana ilgoje šalies ganytojams sakytoje kalboje, popiežius Pranciškus komentavo du esminius vyskupo tarnystės aspektus: saugoti atmintį ir saugoti viltį.

Pirmiausiai popiežius priminė vieną atvykimo į Korėją tikslų – kankinių Pauliaus Yun Ji-chungo ir jo draugų beatifikaciją. Tai bus proga padėkoti Viešpačiui už gausiu vaisius, kurie šioje žemėje išaugo iš kankinių sėklos. Jūs esate kankinių palikuonys, - sakė Pranciškus. Jūs esate jų herojiško liudijimo paveldėtojai. Esate tesėjai nepaprastai gyvybingos tradicijos, kuri išaugo iš prieš jus gyvenusių tikinčiųjų kartų, visų pirma pasauliečių ištikimybės, ištvermės ir darbo, - sakė Popiežius ir išvardijo Korėjos žemėje pasėtos Evangelijos duotus vaisius: gyvas parapijais ir veržlius katalikų judėjimus, solidžias katechezės programas, kunigų seminarijas, visuotinai vertinamas katalikiškas mokyklas ir universitetus. Korėjos Bažnyčia gerbiama šalies viduje, už jos svarbų vaidmenį visuomenės gyvenime, ir už savo misionierišką veiklą. Pašaukimas būti atminties saugotojais, visų pirma reiškia pareigą atsiminti pirmųjų kartų krikščionių liudijimą, jų kankinystę, ir šiandien šią atmintį naudoti kaip šaltinį dvasinių jėgų, reikalingų su toliaregiška išmintimi stoti dabartinių ir būsimų iššūkių akivaizdon. Kankinių atminimas turi būti realistiškas, jame neturi būti nei idealizavimo, nei triumfalizmo, nes jei į praeitį žiūrėtume negirdėdami šiandien mus raginančio atsiversti Viešpaties balso, mūsų dvasinis augimas sustotų.

Esame ne tik atminties saugotojai, - sakė popiežius Korėjos vyskupams, pereidamas prie kito aspekto, – esame taip pat pašaukti būti vilties sergėtojais, tos vilties, kurią mums teikia Evangelija ir Jėzaus paliudytas Dievo gailestingumas, tos vilties, kuri įkvėpė kankinus. Šią viltį esate šiandien pašaukti skelbti pasauliui, taip pat ir tiems jūsų visuomenės nariams, kurie pasiekę materialinę gerovę, trokšta didesnių, autentiškesnių dalykų, pilnatvės. Ypatingai jus raginu, - sakė Pranciškus, - rūpintis jaunimo auklėjimu, ugdymu gėriui, tiesai, grožiui, kad jie būtų geri krikščionys ir sąžiningi piliečiai.

Popiežius pridūrė, kad pašaukime būti vilties saugotojais, glūdi ir pareiga garantuoti, kad Korėjos Bažnyčios pranašiškame liudijime deramas dėmesys būtų skiriamas pagalbai vargo prisilėgtiems žmonėms, solidarumo programoms, visų pirma solidarumui su pabėgėliais ir migrantais be su visais, gyvenančiais visuomenės periferijoje. Apaštalinio neturto idealą puikiai liudijo pirmosios jūsų šalies krikščionių kartos. Linkiu, kad Korėjos Bažnyčia ir šiandien šiuo idealu vadovautųsi savo kelionėje į ateitį.

Kalbėdamas vyskupams Popiežius paminėjo kai kuriuos didžiausius pavojus, gręsiančius Bažnyčiai, gyvenančiai turtingoje ir materializmu persunktoje aplinkoje. Visų pirma tai pagunda sielovadai taikyti verslo administravimo modelius, programuoti ir organizuoti savo veiklą, vadovaujantis pasaulio kriterijais ir mąstysena. Vargas mums, jei atsisakytume kryžiaus išminties! Dangus mus teapsaugoja nuo dvasinio ir sielovadinio supasaulėjimo. Atmintis ir viltis mus teįkvepia ir teveda į ateitį.

Baigdamas savo kalbą, popiežius Pranciškus paragino Korėjos vyskupus visada pasitikėti Dievo malonės galia, pažadėjo už juos melstis ir paprašė, kad jie už jį melstųsi. (Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.