2014-07-09 17:42:42

Paskelbtos naujos ekonominės ir administracinės reformos Vatikane


Popiežius Pranciškus perkėlė Apaštalų Sosto Nuosavybės Administracijos (APSA) eilinių reikalų skyriaus kompetencijas Ekonomikos sekretoriatui. Naujas potvarkis, paskelbtas liepos 8 dieną pasirašytame Apaštališkajame laiške Motu Proprio pakeičia ir panaikina kai kuriuos Apaštališkosios konstitucijos „Pastor Bonus“ straipsnius, kuriais apibrėžti Apaštalų Sosto Nuosavybės Administracijos tikslai.

Popiežius Pranciškus Apaštališkajame laiške priminė, kad naujų potvarkių paskelbimu tęsia daugiaamžę tradiciją, patvirtintą Vatikano II Susirinkimo, suderinti Šventojo Sosto administravimą su laikmečio poreikiais, atitinkamai nustatant ypač Romos kurijos dikasterijų struktūras, jų skaičių, pavadinimus ir kompetencijas taip, kad atliekamas darbas ir jo koordinavimas atitiktų tikruosius Bažnyčios poreikius bet kuriuo metu.

To siekiant popiežius šių metų vasario 24 dienos Apaštališkuoju laišku Motu Proprio Fidelis Dispensator et Prudens įsteigė Ekonomikos sekretoriatą kaip vieną iš Romos kurijos dikasterijų. Ekonomikos sekretoriato uždavinys – tvarkyti Romos Kurijos ir kitų Šventojo Sosto bei Vatikano Miesto Valstybės institucijų ekonominius reiklaus bei prižiūrėti jų administracinę ir finansinę veiklą pagal Ekonomikos tarybos nurodymus. Dabar popiežius, išklausęs dikasterijų vadovų nusistatymą, nutarė Ekonomikos sekretoriatui priskirti visas kompetencijas, kurias lig šiol vykdė Apaštalų Sosto Nuosavybės Administracijos eilinių reikalų skyrius. Todėl nuo dabar Apaštalų Sosto Nuosavybės Administracija daugiau nebus padalytas į du skyrius, o ateityje vykdys tik tuos uždavinius, kuriuos iki šiol vykdė neeilinių reikalų skyrius.

Apaštalų Sosto Nuosavybės Administracijos eilinių reikalų skyrius ligi šiol administravo Šventojo Sosto nekilnojamąjį turtą ir finansiškai užtikrino Šventojo Sosto dikasterijų veiklą, neeilinių reikalų skyrius – kilnojamąjį turtą.

Ekonomikos sekretoriato prefektas, kardinolas George Pell trečiadienio rytą spaudos konferencijoje paaiškino popiežiaus potvarkio reikšmę ir pranešė apie kitas naujienas, ypač liečiančias ekonomines ir administracines reformas, iš viso keturiose srityse, už kurias atsakingos Ekonomikos sekretoriatas ir Ekonomikos taryba: Apaštalų Sosto Nuosavybės Administracijoje, pensijų Fonde, Vatikano medijose ir Religinių darbų institute (IOR).

Paskirtas naujas Religinių darbų instituto (IOR) pirmininkas, Jean-Baptiste de Franssu. Įsteigti du nauji komitetai, vienas Šventojo Sosto medijų reformai, vadovaujamas britų lordo Chris Patten ir kitas – Vatikano pensijų fondo pertvarkymui, vadovaujamas mons. Brian Ferme.

Pensijų fondo komitetas pateiks išvadas iki šių metų pabaigos. Vatikano medijų reformos komitetas pasiūlys reformų projektą per ateinančius dvylika mėnesių. Reformos tikslas – priderinti Vatikano medijas, įskaitant Vatikano radijo, Vatikano televizijos centro, Vatikano internetinės tarnybos, Vatikano dienraščio „L’Osservatore Romano” ir Popiežiškosios socialinių komunikacijų tarybos veiklą prie šiuolaikiškų medijų vartojimo reikalavimų, pagerinti esančių medijų koordinavimą ir reikšmingai sumažinti finansines išlaidas. Medijų reformų komitetas sudarytas iš Vatikano ir tarptautinių komunikacijos ekspertų. Jos pirmininkas lordas Chris Patten iki šių metų gegužės ėjo britų transliuotojo BBC tarybos vadovo pareigas.

Šventojo Sosto ekonomines ir administracines reformas su kardinolu Pell pristatė Ekonomikos tarybos vicekoordinatorius Joseph F.X. Zahra, Religinių darbų instituto naujasis ir senasis pirmininkai Jean-Baptiste de Franssu ir Ernst von Freyberg. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.