2014-07-09 17:42:27

Pranciškus: vaikai buvo paaukoti geidulio stabui; nuolankiai prašau atleidimo


Popiežius susitiko su šešiomis lytinio išnaudojimo aukomis, trimis vyrais ir trejomis moterimis, iš Vokietijos, Airijos ir Jungtinės Karalystės. Kaip pasakojo Vatikano spaudos salės direktorius, Pranciškus skyrė iš tiesų labai didelį ir žmogišką dėmesį šiems žmonėms, kurie nukentėjo ir buvo sužeisti dvasininkų.

Pirmiausia Šventasis Tėvas su jais susitiko sekmadienio vakare, vakarienės metu, pirmą sykį pasisveikindamas, nors ir trumpai. Po to aukojo ryto Mišias, kuriose dalyvavo visos lytinio išnaudojimo aukos ir juos lydintis žmogus: kiekvienas galėjo pasikviesti šeimos narį ar draugą. Dalyvavo taipogi Popiežiškosios nepilnamečių komisijos apsaugos nariai. Po Mišių Pranciškus dar kartą kiekvieną asmeniškai pasveikino ir liko gerą valandą trukusiuose pusryčiuose. Galiausiai kiekvieną išnaudojimo auką priėmė asmeniškai ir ilgai su kiekvienu kalbėjosi, padedamas vertėjų. Pokalbiai truko daugiau nei tris valandas. Šių pokalbių turinys yra labai privataus pobūdžio, nors, pasak t. Lombardi, išnaudojimo aukos po pakalbių pasakė, kad jaučiasi labai dėmesingai išklausytos.

*

Tačiau keliomis kalbomis buvo paskelbta homilija, kurią Pranciškus pasakė pirmadienio ryto Mišiose, kurios buvo aukotos pagal taikos ir teisingumo liturgiją. Buvo skaityta Evangelija, pasakojusi apie Jėzaus kankinimą, apie apaštalą Petrą, kuris triskart Jėzaus išsižadėjo, o jų žvilgsniams susitikus – graudžiai pravirko, suvokęs savo išdavystę.

Panašiai Bažnyčia verkia dėl savo sūnų ir dukterų, kurie išdavė savo misiją, išnaudojo nekaltuosius. Aš esu jums dėkingas už tai, kad šiandien atvykote, - sakė Pranciškus.

Didžiulį skausmą kelia tai, kad kai kurie kunigai ir vyskupai pažeidė nepilnamečių nekaltumą ir savo kunigišką pašaukimą per seksualinius išnaudojimus. Tai yra kažkas daugiau, nei smerktini veiksmai. Tai tarsi šventvagystė, nes tie berniukai ir mergaitės buvo patikėti kunigų charizmai, kad būtų vedami pas Dievą, tačiau buvo paaukoti ant jų geidulio stabo. Jie išniekino Dievo atvaizdą, pagal kurį esame sukurti. Vaikystė yra lobis, visi tai žino. Jauna širdis, tokia atvira ir pasitikinti, mąsto apie Dievo slėpinius ir yra pasiruošusi ypatingu būdu maitintis tikėjimu. Šiandien Bažnyčia su Jėzaus širdimi žvelgia į tuos vaikus ir nori verkti. Prašo malonės verkti dėl šių bjaurių nepilnamečių išnaudojimo veiksmų. Veiksmų, kurie palieka randus visam gyvenimui – emocinį ir dvasinį skausmą, pasidavimą priklausomybėms, sunkius santykių su tėvais, su sutuoktiniais ir vaikais sutrikimus, taip išnaudojimo skausmui paveikiant visus. Kai kurie taip pat patyrė baisią artimo žmogaus savižudybės tragediją.

Šių mylimų Dievo vaikų mirtis apsunkina mano širdį ir sąžinę, visos Bažnyčios sąžinę. Su šiomis šeimomis dalinuosi meile ir skausmu. Kankintas ir su aistra blogiui tardytas Jėzus atvedamas į kitą vietą ir žiūri. Žiūri į tą, kuris jį atmetė ir dėl kurio noris verkti. Prašome šios malonės, kartu su skriaudos atitaisymo malone, - kalbėjo Pranciškus.

Lytinio nepilnamečių išnaudojimo nuodėmės iš dvasininkų pusės turėjo naikinančias pasekmes tikėjimui į Dievą ir vilčiai. Kai kurie liko įsikibę į tikėjimą, o kituose išdavystė ir apleidimas išgriaužė jų tikėjimą į Dievą. Tačiau jūsų buvimas čia, - sakė Pranciškus, - kalba apie stebuklą vilties, kuri gali įveikti didžiausią tamsą. Tai Dievo gailestingumo malonė ir ženklas, kad galime pažvelgti vienas kitam į akis, susitikti, garbinti Viešpatį ir ieškoti susitaikymo malonės.

Priešais Dievą ir jo tautą esu giliai įskaudintas dėl nuodėmių ir sunkių lytinio išnaudojimo nusikaltimų, kuriuos jūsų atžvilgiu padarė dvasininkai, ir nuolankiai prašau atleidimo. Prašau atleidimo taip pat už aplaidumo nuodėmes iš Bažnyčios vyresniųjų pusės, kurie neatsakė tinkamu būdu į išnaudojimo aukų ir jų artimųjų skundus. Tai tik padidino skausmą tų, kurie jau buvo nukentėję ir sukėlė pavojų kitiems nepilnamečiams.

Iš kitos pusės, drąsa su kurią jūs ir kiti iškėlėte tiesą buvo meilės tarnystė, baisios tamsumos Bažnyčios gyvenime apšvietimas. Nėra vietos Bažnyčios tarnystėje tiems, kurie lytiškai išnaudoja, aš įsipareigoju netoleruoti nepilnamečiui padarytos žalos, nepriklausomai nuo (kaltininko) bažnytinio statuso. Visi vyskupai turi vykdyti savo ganytojišką tarnystę saugodami mažamečius ir atsiskaitys už tai, - kalbėjo Pranciškus, primindamas Jėzaus žodžius, kad geriau būti paskandintam jūroje, nei užgauti mažuosius (žr. Mt 18,6).

Turime padaryti viską, ką galime, kad panašios nuodėmės nepasikartotų Bažnyčioje, - sakė popiežius, pridurdamas, kad šiame uždavinyje padės Nepilnamečių apsaugos komisija ir geros prevencinės praktikos, kandidatų į kunigystę atranka.

Po šių tikrai griežtų žodžių Šventasis Tėvas dar kartą kalbėjo apie gailestingumą ir susitaikymą, kuris nėra, būtų galima pasakyti, išsisukinėjimas, tačiau esminė tapatybė krikščionio, kuris seka Viešpačiu, visų mūsų nuodėmes pasiėmusiu ant savo Kryžiaus. Melskime Marijos, Gailestingumo Motinos užtarimo, Kūdikėlio Jėzaus gydančio rankos prisilietimo.

Melskite už mane, - sakė popiežius, kreipdamasis į lytinio išnaudojimo aukas, - kad mano širdies akys visada aiškiai matytų gailestingos meilės kelią ir kad Dievas suteiktų drąsos eiti šiuo keliu dėl nepilnamečių gerio. Prašome, kad Jėzus į mus pažvelgtų ir galėtume verkti, kad gautume gėdos malonę, kad, kaip Petras, po 40 dienų, galėtume atsakyti „žinai, kad Tave mylime“ ir išgirsti Jo atsaką – „grįžk atgal ir ganyk mano avis“. Ir, priduriu, kad joks vilkas neatsidurtų tarp jų, - baigdamas sakė popiežius. (Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.