2014-06-15 20:37:33

Pápež František na Anjel Pána: Kto žije lásku, je obrazom Trojice


Vatikán 15. júna - Na poludnie v Nedeľu Najsvätejšej Trojice sa Svätý Otec spojil v modlitbe s veriacimi zhromaždenými na Námestí sv. Petra. Pri tejto príležitosti oznámil svoju ďalšiu apoštolskú cestu, ktorá ho v septembri zavedie do Albánska.

Príhovor pápeža Františka pred modlitbou Anjel Pána

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Dnes oslavujeme Slávnosť Najsvätejšej Trojice, ktorá nám predkladá na rozjímanie a adoráciu Boží život Otca, Syna a Ducha Svätého: život spoločenstva a dokonalej lásky, pôvod a cieľ celého vesmíru a každého stvorenia. Boh! V Trojici rozpoznávame aj vzor Cirkvi, v ktorej sme pozvaní milovať sa navzájom tak, ako nás Ježiš miloval. Láska je tým konkrétnym znakom, ktorý dáva najavo vieru v Boha Otca, Syna a Ducha Svätého. Láska je tým rozlišujúcim znakom kresťana, ako nám povedal Ježiš: «Podľa toho spoznajú všetci, že ste moji učeníci, ak sa budete navzájom milovať» (Jn 13,35). Je protirečivé pomyslieť na kresťanov, čo sa nenávidia. Je to protirečenie! A o toto sa vždy usiluje diabol: spôsobiť, aby sme sa nenávideli, pretože on vždy zasieva burinu nenávisti. Nepozná lásku. Láska je Božia!
Všetci sme pozvaní dosvedčovať a ohlasovať správu, že «Boh je láska», že Boh nie je vzdialený či nevnímavý na naše ľudské záležitosti. On je nám nablízku, je vždy po našom boku, kráča s nami, aby zdieľal naše radosti a naše bolesti, naše nádeje a naše námahy. Veľmi nás miluje, do takej miery, že sa stal človekom, prišiel na svet nie aby ho odsúdil, ale aby sa svet spasil Ježišovým prostredníctvom (porov. Jn 3,16-17). A toto je Božia láska v Ježišovi. Táto láska, ktorú je tak náročné pochopiť, ktorú však cítime, keď sa priblížime k Ježišovi. A on nám vždy odpúšťa. On nás vždy očakáva. On nás tak veľmi miluje! Ježišova láska, ktorú cítime, je láskou Boha!

Duch Svätý, dar Vzkrieseného Ježiša, nám sprostredkúva Boží život a tak nám umožňuje vstúpiť do dynamizmu Trojice, ktorý je dynamizmom lásky, spoločenstva, vzájomnej služby, delenia sa navzájom. Osoba, ktorá miluje druhých pre samotnú radosť z lásky, je odzrkadlením Trojice. Rodina, v ktorej sa vzájomne milujeme a pomáhame si jeden druhému, je odrazom Trojice. Farnosť, v ktorej sa máme navzájom radi a delíme sa s duchovnými a materiálnymi dobrami, je odrazom Trojice.

Pravá láska je bez hraníc, no vie na seba vziať obmedzenia, aby išla v ústrety druhému, aby rešpektovala slobodu druhého. Každú nedeľu ideme na svätú omšu, spoločne slávime Eucharistiu, a Eucharistia je ako ten „horiaci ker“, v ktorom ponížene prebýva a dáva sa k dispozícii Trojica. Z tohto dôvodu Cirkev umiestnila sviatok Corpus Domini (Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi) po sviatku Najsvätejšej Trojice. Na budúci štvrtok, podľa rímskej tradície, budeme sláviť svätú omšu v Bazilike sv. Jána v Lateráne a potom pôjdeme v procesii s Najsvätejšou Sviatosťou. Pozývam Rimanov i pútnikov k účasti, aby sme vyjadrili našu túžbu byť ľudom «zhromaždeným do jednoty Otca i Syna i Ducha Svätého» (sv. Cyprián). Všetkých vás očakávam v najbližší štvrtok o 19.00 na svätej omši a procesii Božieho Tela.

Nech nám Panna Mária, dokonalé stvorenie Trojice, pomáha urobiť z celého nášho života, v malých gestách i v dôležitejších rozhodnutiach, hymnus chvály Boha, ktorý je Láska.“

Po spoločnej modlitbe Anjel Pána Svätý Otec a apoštolskom požehnaní pápež František vyslovil naliehavú prosbu o modlitbu za Irak.

Výzva na pomoc Iraku

„Drahí bratia a sestry, sledujem s ozajstným znepokojením udalosti týchto dní v Iraku. Pozývam vás všetkých pridať sa k mojej modlitbe za drahý iracký národ, predovšetkým za obete a za tých, ktorí najviac pociťujú dôsledky nárastu násilia, osobitne za mnohých ľudí, medzi ktorými je veľa kresťanov, ktorí museli opustiť vlastné domy. Prajem všetkému obyvateľstvu bezpečnosť a pokoj a budúcnosť zmierenia a spravodlivosti, v ktorej všetci Iračania, akúkoľvek by mali náboženskú príslušnosť, mohli spoločne vybudovať svoju vlasť tak, aby bola príkladom spolunažívania. Všetci spoločne prosme Pannu Máriu za iracký národ.“

Svätý Otec sa spolu s prítomnými pomodlil na tento úmysel Zdravas´, Mária. Ďalej oznámil veriacim ďalšiu apoštolskú cestu, na ktorú sa vyberie po augustovej ceste do Kórey.

Oznámenie apoštolskej cesty do Albánska

„Dnes chcem oznámiť, že na pozvanie biskupov a predstaviteľov Albánska, mám v úmysle navštíviť Tiranu, a to v nedeľu 21. septembra. Touto krátkou cestou túžim upevniť vo viere Cirkev v Albánsku a dosvedčiť moje povzbudenie a lásku voči krajine, ktorá dlho trpela v dôsledku ideológií minulosti.“

Pápež František krátko pozdravil významnejšie skupiny pútnikov z viacerých krajín a na záver ako už tradične zaželal všetkým dobrú chuť k obedu a poprosil ich aj o modlitbu za neho. Ešte predtým však venoval osobitnú myšlienku ženám, pracujúcim ako domáce pomocníčky a opatrovateľky, pochádzajúcim z rôznych častí sveta. Poukázal na ich cennú službu v rodinách, osobitne pri starostlivosti o starších ľudí a tých, ktorí sú odkázaní na pomoc: „Koľkokrát spravodlivo nedoceňujeme veľkú a krásnu prácu, ktorú vykonávajú v rodinách. Patrí vám veľká vďaka!“


(Preklad: Jozef Bartkovjak SJ)All the contents on this site are copyrighted ©.