2014-06-14 16:28:15

Paskelbta Popiežiaus žinia Pasaulinei Misijų dienai


Šeštadienį, birželio 14 d., buvo paskelbta popiežiaus Pranciškaus žinia šių metų Pasaulinės Misijų dienos proga. Pijaus XI 1927 m. įvesta Misijų diena bus jau 88-oji. Šiemet ji bus švenčiama spalio 19-ąją.

Pirmiausia Popiežius primena, kad vis dar labai daug žmonių nepažįsta Kristaus ir dėl to misija ad gentes yra viena svarbiausių Bažnyčios užduočių, kurią vykdyti privalo visi jos nariai. Šią visų mūsų pareigą primena kasmet švenčiama Pasaulinė Misijų diena, kuri taip pat yra proga malda ir konkrečiais solidarumo darbais paremti misionierius ir jaunas Bažnyčias. Tai malonės ir džiaugsmo šventė. Malonės, nes Šventoji Dvasia suteikia išminties ir jėgų, visiems kas jos klauso. Džiaugsmo, nes Jėzus Kristus, Tėvo siųstas evangelizuoti pasaulį, lydi ir palaiko mūsų misionieriavimą. Džiaugsmas yra pagrindinė šios popiežiaus Pranciškaus žinios tema.

Evangelistas Lukas pasakoja, kad kai Jėzus pasiuntė 72 mokinius skelbti žinios apie Dievo Karalystę, jie iš šios misijos grįžo kupini džiaugsmo ir entuziazmo, kurį sužadino ši pirmoji sėkminga misionieriška patirtis. Popiežius Pranciškus atkreipia dėmesį, kad Jėzus čia pat įspėja mokinius nesidžiugti gauta galia, bet džiaugtis meile, kuria jie yra apdovanoti. „Bet jūs džiaukitės ne tuo, kad dvasios jums pavaldžios; džiaukitės, kad jūsų vardai įrašyti danguje“ (Lk 10,20). Iškart po to evangelistas Lukas nurodo į Trejybinę džiaugsmo perspektyvą. „Jis pradžiugo Šventąją Dvasia ir prabilo: Aš šlovinu tave, Tėve, dangaus ir žemės Viešpatie, kad paslėpei tai nuo išmintingųjų ir gudriųjų, o apreiškei mažutėliams“ (Lk 10,21). Viešpats savuoju džiaugsmu dalijasi su mažutėliais. Tai visos Evangelijos širdis. Apie tai aiškiai kalbama ir Kristaus kalno pamoksle, kuriame šiuos mažutėlius Kristus vadina palaimintais. Tą patį girdime ir Marijos Magnificat giesmėje. Trejybinėje džiaugsmo perspektyvoje Tėvas yra džiaugsmo šaltinis, Sūnus – jo apsireiškimas; Šventoji Dvasia yra toji, kuri sukelia ir gaivina džiaugsmą.

Popiežius Pranciškus Misijų dienai skirtoje žinioje primena ką jau buvo rašęs savo Apaštališkajame paraginime Evangelii gaudium, kad „šiandieniame, įvairialypės bei gniuždančios vartojimo pasiūlos kupiname pasaulyje didelis pavojus yra individualistinis liūdesys, kylantis iš pernelyg patenkintos, bet geidžiančios širdies, iš liguistos paviršutiniškų malonumų paieškos, iš užsisklendusios sąmonės“ (2). Šiandien žmonijai reikia džiaugsmo, kuris savaime lydi žinią apie Kristaus mums atneštą išganymą. Pasauliui reikia Kristaus mokinių, kurie jo meilės pagauti ir degantys Dangaus Karalystės aistra, skelbtų pasauliui Evangelijos džiaugsmą.

Popiežius visų pirma vyskupams, labiausiai atsakingiems už evangelizavimo misiją, primena pareigą savo bendruomenėse ugdyti visų jų narių troškimą skelbti Evangeliją ir solidarumą su skelbėjais, besidarbuojančiais tolimuose kraštuose. Popiežius prašo melstis už misionierius ir už naujus pašaukimus į kunigus ir vienuolius. Popiežius taip pat prašo maldose neužmiršti ir labai svarbaus darbo, kurį atlieka pasauliečiai misionieriai. (Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.