2014-06-11 16:59:15

Trečiadienio katechezė. Šventosios Dvasios dovana – Dievo baimė (+video)


Bendrąją trečiadienio audienciją šv. Petro aikštėje Pranciškus pradėjo tradiciniu pasisveikinimu – „Brangūs broliai ir seserys, laba diena!“ Trečiadienio katechezėje Pranciškus užbaigė katechezių ciklą apie septynias Šventosios Dvasios dovanas ir kalbėjo apie paskutiniąją iš jų, apie Dievo baimę.

Tai nereiškia bijoti Dievo: žinome, kad Dievas yra Tėvas, mus myli ir nori mūsų išgelbėjimo, visada atleidžia, visada; todėl nėra priežasties jo bijoti! Dievo baimė yra Dvasios dovana, kuri primena mūsų mažumą Dievo ir jo meilės akivaizdoje ir kad mūsų gėris yra nuolankus, pagarbus ir pasitikintis savęs patikėjimas jo rankoms. Tai yra Dievo baimė: savęs patikėjimas mums tiek gero trokštančiam Tėvo gerumui, - kalbėjo Popiežius.

Kai Šventoji Dvasia įsikuria mūsų širdyje, paskleidžia paguodą ir taiką, mums padeda jaustis tokiais, kokiais esame, mažais ir, kaip rekomendavo Jėzus Evangelijoje, patikėti visus savo susirūpinimus ir lūkesčius Dievui, jaučiantis esant apgaubtam ir remiamam jo šilumos ir apsaugos, panašiai kaip vaikas su tėčiu. Tai daro Šventoji Dvasia mūsų širdyse – padaro taip, kad mes jaučiamės savo tėčio rankose. Tad suprantame, kaip Dievo baimė mumyse tampa paklusnumu, pripažinimu, šlovinimu, pripildydama širdį viltimi. Juk daug kartų nesugebėjimo suvokti Dievo plano ir suvokėme, kad negalime patys užsitikrinti laimės ir amžinojo gyvenimo. Būtent mūsų ribų ir skurdo ribose Šventoji Dvasia mus paguodžia ir padeda suvokti, kad svarbiausia yra leistis būti vedamam Jėzaus į jo Tėvo rankas.

Todėl mums taip reikia šios Šventosios Dvasios dovanos. Dievo baimė mums leidžia suprasti, kad viskas yra gaunama iš malonės ir kad mūsų tikroji jėga yra Viešpaties Jėzaus sekime ir leidime, kad Tėvas ant mūsų išlietų savo gerumą ir gailestį. Atverti širdį, kad Dievo gerumas ir gailestis mus pasiektų. Tai daro Šventoji Dvasia su Dievo baimės dovana – atveria širdis.

Kai esame persmelkti Dievo baimės, linkstame sekti Viešpatį su nuolankumu ir paklusnumu. Tačiau tai nėra pasidavimas ar pasyvumas, priešingai, šis sekimas yra lydimas džiaugsmo ir nuostabos sūnaus, kuris yra mylimas. Dievo baimė mūsų nepaverčia išsigandusiais, bailiais krikščionimis, tačiau gimdo drąsą ir jėgą. Tai dovana, kuri mus daro įsitikinusiais, entuziastingais krikščionimis, kurie yra paklusnūs Viešpačiui ne dėl baimės, bet dėl to, kad buvo paliesti ir užkariauti jo meilės. Būti užkariautu Dievo meilės. Tai yra gražu. Leistis būti užkariautu meilės tėčio, kuris mus taip myli, myli iš visos širdies, - kalbėjo popiežius.

Taip pat būkime budrūs, - tęsė Pranciškus, - nes Dievo baimės dovana yra taip pat „žadintuvas“ nuodėmės akivaizdoje. Kai žmogus gyvena blogai, kai piktžodžiauja prieš Dievą, kai išnaudoja kitus, kai juos užvaldo, kai gyvena vien dėl pinigų ir tuštybės, dėl galios ar puikybės, tada šventoji Dievo baimė pažadina mumyse budrumą. Nebūsi laimingas su visais tais pinigais, galia, tuštybe ir puikybe. Niekas negali šių dalykų pasiimti su savimi į kitą pusę. Galime pasiimti tik meilę, kurią Dievas Tėvas mums duoda, Dievo švelnumą, priimtą su meile. Tad atsargiai, nesudėkime vilties į pinigus, puikybę, galią, tuštybę, nes visa tai nežada nieko gero.

Galvoju apie tuos, - kalbėjo Šventasis Tėvas, - kurie turi atsakomybę už kitus ir pasiduoda korupcijai. Ar manote, kad korumpuotas žmogus bus laimingas? Ne, nes jo sugedimas sugadino ir jo širdį, jam sunku eiti pas Viešpatį. Galvoju apie tuos, kurie gyvena iš prekybos žmonėmis ar išnaudojimo darbe – ar jūs galvojate, kad šie žmonės turi širdyje Dievo meilę? Ne, neturi Dievo baimės ir nėra laimingi. Nėra. Galvoju apie tuos, kurie gamina ginklus, kad kurstytų karus – tik pagalvokite apie tokį amatą. Esu įsitikinęs, kad jei paklausčiau kiek iš čia esančių yra ginklų gamintojai, nebūtų nei vieno. Ginklų gamintojai neateina klausytis Dievo žodžio. Jie gamina mirtį, yra prekiautojai mirtimi. Tegu Dievo baimė leidžia jiems suprasti, kad vieną dieną viskas baigsis ir kad turės atsiskaityti prieš Dievą.

*

Visiems prašydamas Dievo baimės dovanos Pranciškus sveikino įvairias kalbines grupes ir bendruomenes, esančias šv. Petro aikštėje. Dar prieš bendrąją audienciją popiežius užsuko į Pauliaus VI salę Vatikane, kur susitiko su ligonių grupe, su jais sukalbėjo maldą „Sveika, Marija“, palaimino juos ir paprašė jų maldos už jį. Ligoniai ir jų palydovai galėjo stebėti audienciją per didelį ekraną. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.