2014-06-07 12:27:06

Կիրակի օրուայ Աւետարանի ընթերցում, Յովհ. 14. 25-31


RealAudioMP3 25 Այս բաները խօսեցայ ձեզի, քանի դեռ կը մնամ ձեր քով:
26 Բայց Մխիթարիչը` Սուրբ Հոգին, որ Հայրը պիտի ղրկէ իմ անունովս, անիկա՛ պիտի սորվեցնէ ձեզի ամէնը, եւ ինչ որ ըսի ձեզի` պիտի յիշեցնէ ձեզի:
27 Խաղաղութիւն կը թողում ձեզի, ի՛մ խաղաղութիւնս կու տամ ձեզի. ես չեմ տար ձեզի ա՛յնպէս` ինչպէս աշխարհը կու տայ: Ձեր սիրտը թող չվրդովի ու չերկնչի:
28 Լսեցիք թէ ըսի ձեզի. “Ես կ'երթամ, բայց [դարձեալ] պիտի գամ ձեզի”: Եթէ սիրէիք զիս, պիտի ուրախանայիք` *որ ես կ'երթամ Հօրը քով, որովհետեւ իմ Հայրս ինձմէ մեծ է:
29 Եւ այժմէն` դեռ չեղած` ըսի ձեզի, որպէսզի երբ ըլլայ` հաւատաք:
30 Ա՛լ շատ պիտի չխօսիմ ձեզի հետ, որովհետեւ այս աշխարհի իշխանը կու գայ. բայց ո՛չ մէկ [հեղինակութիւն] ունի իմ վրաս:
31 Սակայն աշխարհը թող գիտնայ թէ ես կը սիրեմ Հայրը, եւ կ'ընեմ ա՛յնպէս` ինչպէս Հայրը պատուիրեց ինծի: [Ոտքի՛] ելէք, երթա՛նք ասկէ”:

All the contents on this site are copyrighted ©.