2014-06-02 13:46:14

Popiežius Pranciškus: Jėzaus paskutinieji žodžiai „eikit skelbti Evangeliją“ yra paliepimas, ne pasirinkimas! ( + video)


Popiežius Pranciškus sekmadienio vidudienį vadovavo Marijos, Dangaus Karalienės maldos susitikimui Šv. Petro aikštėje, skaitlingai susirinkusiems maldininkams kalbėjo apie tą dieną Italijoj ir kitur pasaulyje švęstas Šeštines, Kristaus įžengimo į dangų šventę. Jėzus išvyksta, įžengia į dangų, t.y. grįžta pas Tėvą, kuris Jį siuntė į pasaulį. Jėzus atliko savo uždavinį ir sugrįžo pas Tėvą. Tačiau Jis neatsiskyrė nuo mūsų, o kitu, nauju būdu, pasiliko su mumis. Jis visuomet pasilieka su mumis, tik nauju būdu, sakė popiežius.

Įžengimu į dangų Viešpats patraukia mokinių žvilgsnį į dangų, kad visi mes galėtume pamatyti, jog mūsų kelio tikslas yra dangiškasis Tėvas. Jis pats mums pasakė, kad įžengs į dangų, kad mums parengtų vietą. Tačiau Jėzus pasilieka su mumis, jis toliau dalyvauja žmonijos reikaluose Šventosios Dvasios galia ir Jos teikiamomis malonėmis; Jis yra prie kiekvieno iš mūsų, net jei Jo nematome akimis, Jis yra čia; Jis mus palydi, veda, paima už rankos ir pakelia, kai parpuolam.

Jėzus yra arti visų krikščionių, kurie yra persekiojami ir diskriminuojami. Jis arti visų vyrų ir moterų, kurie kenčia. Jis yra arti kiekvieno iš mūsų, taip pat šiandien Jis yra čia, šioje aikštėje. Viešpats su mumis! Ar tikite tai? - klausė popiežius, paragindamas visus maldos susitikimo dalyvius pakartoti su juo: „Viešpats su mumis!“

Kai Jėzus įžengia į dangų, atneša Tėvui dovaną. Ar apie tai pagalvojote, kokią dovaną atneša Tėvui Jėzus? Savo žaizdų randus. Jo kūnas yra visai sugijęs, nuplakimo žaizdos užgijusios, tačiau išliko jų randai. Kai jis nueina pas Tėvą, sako: „Žiūrėk, Tėve! Štai Tavo suteikiamo atleidimo kaina“. Ir kai Tėvas pažvelgia į Jėzaus randus, Jis mums visuomet atleidžia; ne todėl, kad esame geri, ne! Todėl, kad Jis sumokėjo už mus! Žvelgdamas į Jėzaus randus, Tėvas tampa gailestingesnis. Štai toks yra Jėzaus uždavinys danguje: pristatyti Tėvui atleidimo kainą: savo žaizdų randus. Tai gražu, nes padeda mums nusikratyti baimės prašyti atleidimo: Tėvas visuomet atleidžia, nes žvelgia į mūsų nuodėmę ir ją atleidžia.

Paskutinis Jėzus paliepimas mokiniams buvo „Eikite“: „Eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones. Tai labai aiškus paliepimas, tačiau ne pasirinkimas. Todėl krikščionių bendruomenė yra „išeinanti“, „išvykstanti“ bendruomenė. Iš tikrųjų, tęsė popiežius, Bažnyčia užgimė išėjimo momentu!

Savo mokiniams misionieriams Jėzus pasakė, „Aš esu su jumis visas dienas, iki pasaulio pabaigos“. Tai reiškia, kad mes vieni, be Jėzaus, nieko negalime! Apaštališkuose darbuose neužtenka vien mūsų jėgų, resursų, struktūrų, nors jos reikalingos. Be Viešpaties dalyvavimo ir Jo Dvasios galios mūsų darbas, kad ir gerai parengtas, yra neveiksmingas.

Prieš sukalbant Marijos, Dangaus Karalienės maldą, popiežius meldėsi už konfliktų Ukrainoje ir Centrinėje Afrikos Respublikoje aukas. Pranciškus sakė:

„Nuliūdusia širdimi meldžiu už visus, kurie kenčia nuo tebesitęsiančios įtampos Ukrainoje, taip pat Centrinėje Afrikos Respublikoje. Atnaujinu savo labai karštą prašymą visoms pusėms, kad įveiktų nesusipratimus ir kantriai ieškotų dialogo ir susitaikymo. Marija, Taikos Karalienė, tepadeda visiems savo motinišku užtarimu“, sakė popiežius.

Po vidudienio maldos Šventasis Tėvas priminė sekmadienį Bažnyčioje švęstą Pasaulinę visuomenės komunikavimo priemonių dieną apie komunikavimą autentiškos susitikimo kultūros labui. Melskimės, kad visi komunikavimo būdai veiksmingai tarnautų žmonių, bendruomenių ir tautų susitikimo tarnystei. Susitikimo, grįsto vieni kitų pagarba ir įsiklausymu, sakė popiežius.

Be to, Pranciškus priminė šeštadienį Kolevalencoje palaimintąja paskelbtą ispanų kilmės vienuolę Vilties Motiną, Gailestingosios Meilės tarnaičių ir vaikų kongregacijų steigėją. Jos liudijimas tepaskatina Bažnyčią skelbti visur konkrečiai ir kasdieniais gestais nesibaigiantį dangiškojo Tėvo gailestingumą kiekvienam žmogui. Pasveikinęs visus maldos dalyvius popiežius palinkėjo gero sekmadienio, gerų pietų ir dar paprašė melstis už jį. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.