2014-04-30 15:33:40

Popiežiaus katechezė apie Šventosios Dvasios dovanas: Supratimas (+video)


Trečiadienio rytą šv. Petro aikštėje vykusios bendrosios audiencijos metu popiežius Pranciškus tęsė prieš porą savaičių pradėtą katechezę apie septynias Šventosios Dvasios dovanas ir šį kartą audiencijoje dalyvavusiems maldininkams, kurių buvo net apie 80 tūkst., kalbėjo apie Supratimo dovaną.

Šiuo atveju supratimas, tai ne žmogaus intelektiniai gabumai, kurių dėka jis pažįsta regimą tikrovę, bet malonė, kurią tik Šventoji Dvasia gali suteikti ir kurios dėka krikščionis sugeba įsigilti į Dievo mintis ir išganymo planą, - sakė Pranciškus ir priminė ką Apaštalas Paulius laiške korintiečiams rašo apie šią dovaną: „Ko akis neregėjo, ko ausis negirdėjo, kas žmogui į mintį neatėjo, tai paruošė Dievas tiems, kurie jį myli. Dievas mums tai apreiškė per Dvasią“ (1 Kor 2,9-10). Žinoma, - sakė Popiežius, - tai nereiškia, kad krikščionis viską supranta ir žino visus Dievo planus. Viskas bus aiškiai apreikšta tik tuo metu kai būsime Dievo akivaizdoje, su Juo susivieniję. Tačiau kaip siūlo jau pati žodžio „supratimas“ reikšmė (lot. „intellectus“ – „intus legere“ – skaityti viduje), šios dovanos dėka mes galima suprasti tikrovę taip, kaip ją Dievas supranta; galime suprasti dieviškuoju supratimu. Nes juk viena – suprasti žmogiškuoju protu, ir visai kas kita – suprasti taip kaip Dievas, giliausią esmę. Ir būtent šią brangią dovaną mums suteikia Šventoji Dvasia. Šios dovanos dėka mes labiau priartėjame prie Dievo, tampa dieviškojo meilės plano dalyviais.

Tad savaime aišku, - tęsė Šventasis Tėvas, - kad supratimo dovana neatskiriama nuo tikėjimo. Kai Šventoji Dvasia apsigyvena mūsų širdyse ir apšviečia mūsų protus, tuo pačiu mumyse vis labiau bręsta ir supratimas visko ką Viešpats nuveikė ir pasakė. Pats Jėzus savo mokiniams buvo pažadėjęs, kad kai jiems bus atsiųsta Šventoji Dvasia, tuomet jie galutinai supras viską ko jis juos mokė. Galima ir šiaip skaityti Evangeliją ir kai ką suprasti, bet jei skaitome Evangeliją gavę supratimo dovaną, tuomet prieš mus atsiveria Dievo žodžių gelmė. Tai labai brangi dovana. Nuolatos turime jos prašyti: Siųsk mums, Viešpatie, supratimo dovaną.

Toliau katechezėje Popiežius paminėjo evangelisto Luko pasakojamą epizodą, kuriame labai aiškiai matome supratimo dovanos veikimą. Du Jėzaus mokiniai, matę jo mirtį ir laidotuves, nusivylę palieka Jeruzalę ir grįžta į savo gimtąjį miestelį Emausą. Pakeliui prie jų prisijungia prisikėlęs Jėzus, bet jų akys aptemusios ir jie nesugeba jo atpažinti. Tačiau kai Jėzus jiems paaiškina, kad Šventajame Rašte buvo numatyta, kad Mesijas turi kentėti ir mirti, jų protai atsiveria ir širdys užsidega viltimi (plg. Lk 24,13-27). Tokia yra Šventosios Dvasios mums suteikiama supratimo dovana, ji atveria mūsų protus, kad geriau suprastume Dievo darbus, geriau suprastume ir žmogų, visas situacija, viską. Supratimo dovana būtina mūsų krikščioniškame gyvenime. Prašykime Viešpatį, kad mums duotų šią dovaną, idant mes geriau Jį suprastume, kad viską suprastame taip kaip Jis, o visų pirma, kad suprastume Dievo Žodį Evangelijoje, - kalbėjo popiežius maldininkams, dalyvavusiems trečiadienio rytą šv. Petro aikštėje vykusioje bendrojoje audiencijoje. (Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.