2014-04-26 10:43:34

Կիրակի օրուայ Աւետարանի ընթերցում, Յովհ 1, 1-17


1 Սկիզբէն էր Խօսքը, ու Խօսքը Աստուծոյ քով էր, եւ Խօսքը Աստուած էր.
2 ան սկիզբէն Աստուծոյ քով էր:
3 Ամէն ինչ եղաւ անո՛վ. եղածներէն ո՛չ մէկը եղաւ առանց անոր:
4 Կեանքը անով էր, ու կեանքը մարդոց լոյսն էր.
5 լոյսը կը փայլէր խաւարի մէջ, բայց խաւարը չճանչցաւ զայն:
6 Աստուծմէ ղրկուած մարդ մը կար` որուն անունը Յովհաննէս էր:
7 Ասիկա եկաւ վկայութեան համար` որ վկայէ Լոյսին մասին, որպէսզի բոլորը հաւատան անոր միջոցով:
8 Ինք չէր այդ Լոյսը, հապա [եկաւ`] որպէսզի վկայէ Լոյսին մասին:
9 Ճշմարիտ Լոյսը [ա՛ն] էր` որ *կը լուսաւորէ աշխարհ եկող`` ամէն մարդ:
10 Ինք աշխարհի մէջ էր, եւ աշխարհը եղաւ իրմով, բայց աշխարհը չճանչցաւ զինք:
11 Իրեններուն եկաւ, սակայն իրենները չընդունեցին զինք:
12 Բայց անոնց` որ ընդունեցին զինք _ անոնց` որ կը հաւատան իր անունին _ իրաւասութիւն տուաւ Աստուծոյ զաւակներ ըլլալու:
13 Անոնք ո՛չ արիւնէն եւ ո՛չ մարմինի կամքէն ծնան, ո՛չ ալ մարդու կամքէն, հապա` Աստուծմէ:
14 Եւ Խօսքը մարմին եղաւ ու մեր մէջ բնակեցաւ, (եւ դիտեցինք անոր փառքը` Հօրը միածինի փառքին պէս,) շնորհքով ու ճշմարտութեամբ լեցուն:
15 Յովհաննէս վկայեց անոր մասին, եւ աղաղակեց. “Ասիկա՛ է ան` որուն մասին կ'ըսէի. “Ան որ իմ ետեւէս կու գայ` իմ առջեւս եղաւ, որովհետեւ ինձմէ առաջ էր”:
16 Եւ անոր լիութենէն մենք բոլորս ստացանք շնորհք շնորհքի վրայ:
17 Որովհետեւ Օրէնքը տրուեցաւ Մովսէսի միջոցով, [բայց] շնորհքն ու ճշմարտութիւնը եղան Յիսուս Քրիստոսի միջոցով:All the contents on this site are copyrighted ©.