2014-04-17 18:23:45

Popiežius Pranciškus kunigams: Esame patepti džiaugsmo aliejumi (+video)


Didžiojo ketvirtadienio rytą, kaip visi vyskupai savo katedrose, popiežius Pranciškus, tiesa, ne Romos katedroje, bet šv. Petro bazilikoje, kartu su Romoje gyvenančiais kardinolais, vyskupais ir vyskupijos kunigijos atstovais aukojo Krizmos Mišias. Jų metu visi kartu atnaujino kunigystės šventimų dieną duotus pažadus. Mišių metų taip pat pašventinti aliejai, naudojami teikiant sakramentus.

Mes esame patepti džiaugsmo aliejumi, kad ir kitus juo pateptume, - kreipėsi Pranciškus į kunigus. Kunigo džiaugsmo šaltinis yra Tėvo Meilė. Viešpats nori, kad šis džiaugsmas „būtų mumyse“ ir kad „jam nieko netrūktų“ (Jn 15,11). Pagalvokime apie Mergelę Mariją. Ji yra „Gyvosios Evangelijos Motina, džiaugsmo mažutėliams Versmė“ (Evangelii gaudium 288). Manau, - sakė Pranciškus, - kad visiškai pagrįstai galime sakyti, jog kunigas yra mažutėlis. Nepamatuojamo dydžio dovana, kuri mums suteikta, kad galėtume vykdyti savo tarnystę, mus pačius paverčia mažiausiais tarp žmonių. Kunigas yra didžiausias neturtėlis, jeigu Jėzus jį praturtina savo neturtu. Jis yra nenaudingiausias tarnas, jeigu Jėzus yra jo bičiulis. Jis yra pats neišmintingiausias tarp žmonių, jeigu Jėzus jį ištvermingai moko kaip Petrą. Jis yra silpniausias iš visų krikščionių, jeigu Jėzus jį stiprina savo kaimenėje. Aš esu kunigas, nes Dievas maloningai pažvelgė į mano mažumą. Mažumas yra mūsų džiaugsmas!

Toliau homilijoje Šventasis Tėvas kalbėjo apie patį džiaugsmą. Kas jis yra? Pirmasis aspektas – tai patepimas džiaugsmu. Patepti džiaugsmu. Džiaugsmas patepa,džiaugsmas pasiekia širdį, perkeičia ir sustiprina sakramento galia. Malonė pripildo mus visus, persismelkia iki kaulų. Iš mūsų vidaus veržiasi džiaugsmas, mūsų patepimo aidas.

Antras aspektas: džiaugsmas negenda. Esame gavę dovanos pilnatvę, iš kurios nieko negalima atimti ir prie kurios neįmanoma nieko pridėti. Tai nesibaigiančio džiaugsmo šaltinis, negendančio džiaugsmo, kurį Viešpats mums pažadėjo ir niekas negali jo iš mūsų atimti. Tas džiaugsmas gali kartais būti užmigdytas, gali prigęsti užgožtas nuodėmių ar gyvenimo sunkumų, tačiau jis išlieka kaip žarija po pelenais ir visada jis gali vėl suliepsnoti. Dėl to, turime visada atsiminti Pauliaus raginimą Timotiejui: „Todėl tau primenu reikalą atgaivinti Dievo malonės dovaną, suteiktą mano rankų uždėjimu“ (2 Tim 1,6).

Misionieriškas džiaugsmas. Šį trečiąjį bruožą noriu ypatingai pabrėžti, - sakė Popiežius. Kunigo džiaugsmas yra misionieriškas, tai yra, jis labai artimai susijęs su šventąją Dievą tikinčiųjų žmonių tauta. Patepimas – tai siuntimas savo ruožtu patepti Dievo tautos narius: krikštyti, teikti sutvirtinimo sakramentą, gydyti, laiminti, guosti ir evangelizuoti.

Kunigo džiaugsmo brolis yra neturtas, - tęsė popiežius Pranciškus. Vien žmogiškojo džiaugsmo kunigas neturi, nes jis jo atsisakė. Džiaugsmą jam teikia Viešpats ir Dievo tauta. Jis pats neturi jo sau ieškoti. Kunigo džiaugsmo sesuo yra ištikimybė. Mes patys, kaip žmonės, nesame nekalti, nes esame nusidėjėliai, tačiau esame susieti nutraukiamu ištikimybės ryšiu su mūsų Sužadėtine Bažnyčia. Tai yra mūsų vaisingumo sąlyga. Kunigas susilaukia iš Viešpaties dvasinių vaikų: tai tie, kuriuos jis pakrikštijo; kurių santuoką palaimino; kuriems padėjo atsikelti; tai ligoniai ir vargšai, kuriems jis padeda; tai jo ugdomas jaunimas. Jie yra jo „Sužadėtinė“, kurią jis myli ir kuriai yra ištikimas. Kunigo džiaugsmas turi taip pat brolį klusnumą. Klusnumas hierarchinei Bažnyčiai tai ne tik klusnus gautų pareigų vykdymas, bet taip pat savęs paties suvokimas kaip Dievo vaiko, kaip vienybė su Dievu Tėvu, iš kurio kyla visokia tėvystė.

Kiekvienas pašauktasis težino, - sakė Popiežius, - kad įmanomas džiaugsmas, kuriam nieko netrūksta. Tai džiaugsmas to, kuris buvo paimtas ir Dievo tautos ir Jėzaus, Gerojo Ganytojo, pasiųstas į ją kaip jo dovanų ir paguodos dalintojas, ypatingai artimas šio pasaulio mažiesiems ir atstumtiems, pavargusiems ir prislėgtiems, išblaškytiems kaip avys be piemens. Pats Viešpats per savo kunigus darbuojasi savo tautos labui. Kunigo geranoriškumo dėka Bažnyčia tampa namais su atvertomis durimis, tampa priebėga nusidėjėliams, namų židiniu benamiams, slaugos namais ligoniams, jaunimo stovyklaviete, mokyklos klase, kurioje mokoma katekizmo, ruošiama pirmajai Komunijai. Kai žmonėms reikia pagalbos, kai jie ko nors trokšta, kunigas juos išklauso, - kalbėjo Popiežius ir baigdamas homiliją prašė Viešpatį, kad kunigiškos tarnystės pašaukimu uždegtų jaunų vyrų širdis ir įkvėptų jiems drąsos atsiliepti į pašaukimą; prašė savo malone lydėti visus tarnystę vykdančius kunigus, laiminti senatvės sulaukusius ir ligos prislėgtus. (Vatikano radijas)


All the contents on this site are copyrighted ©.