2014-04-14 16:46:08

Popiežius seminaristams: kunigystėje nėra vietos vidutiniškumui


Pirmadienio vidudienį popiežius Pranciškus priėmė Anagni mieste, už kelių dešimčių kilometrų į pietus nuo Romos, veikiančios regioninės kunigų seminarijos bendruomenę. Šią seminariją devynioliktojo amžiaus pabaigoje įkūrė popiežius Leonas XIII. Joje studijuoja seminaristai besiruošiantys kunigystei keliose pietinio Lacijaus (Romos regiono) vyskupijose.

Jūs, brangieji, - kreipėsi Popiežius į seminaristus, - stojote į seminariją ne tam, kad išmoktumėte amato ir ne tam, kad taptumėte bendrovės ar biurokratinės institucijos valdininkais. Jūs turite tapti ganytojais Jėzaus, Gerojo Ganytojo, pavyzdžiu. Jūs turite būti kaip Jis, turite būti Jame, ir ganyti Jo kaimenę. Suvokdami šio pašaukimo dydį, mes galime nustebę klausti kaip klausė Mergelė Marija išgirdusi angelo žodžius: „Kaip tai įvyks?“ (Lk 1,34). Juk būti gerais ganytojais Jėzaus pavyzdžiu tai labai didis pašaukimas, o mes tokie maži... Taip, - sakė Pranciškus, - tai tiesa. Tačiau tapimas kunigu tai ne mūsų nuopelnas, bet Šventosios Dvasios darbas, mums bendradarbiaujant. Turime nuolankiai save aukoti kaip molį, kad puodžius, Dievas, jį formuotų vandeniu ir ugnimi, savo Žodžiu ir Dvasia. Reikia stengtis pasiekti tą būseną, apie kurią kalba šv. Paulius: „Aš gyvenu, tačiau nebe aš, o gyvena manyje Kristus“ (Gal 2,20). Tik šitaip įmanoma tapti Bažnyčios diakonais ir kunigais, ganyti Dievo kaimenę, vesti Dievo tautą ne mūsų, bet Jėzaus keliais, vesti keliu, kuris yra Jėzus.

Dėl to reikia kasdien medituoti Evangeliją, kad galėtume ją skelbti žodžiais ir gyvenimu, reikia prašyti Dievo gailestingumo Susitaikinimo sakramente. Niekada neapleiskite išpažinties. Būsite uolūs ir gailestingi tarnai, jei patys savyje išgyvensite Dievo gailestingumą. Turite patys su tikėjimu ir meile maitintis Eucharistija, kad savo ruožtu galėtumėte ja maitinti ir Dievo tautą. Turite būti maldos vyrai, kad taptumėte Kristaus balsu, šlovinančiu Tėvą ir užtariančiu brolius.

Kristaus sekime kunigiškoje tarnystėje nėra vietos vidutiniškumui. Vargas blogiems ganytojams, kurie gano save pačius, o ne šventą Dievo tautą! – įspėja pranašas (plg. Ez 34,1-6). Šis įspėjimas tepadeda ir jums gerai pamąstyti apie jūsų ateitį. Popiežius Pijus XI sakydavo, kad geriau prarasti vieną pašaukimą, negu rizikuoti su ne visiškai patikimu kandidatu.

Tegloboja jus Mergelė Marija, telydi jus mano palaiminimas ir malda, - sakė Popiežius ir paprašė, kad ir jie melstųsi už jį. (Vatikano radijas)


All the contents on this site are copyrighted ©.