2014-04-01 17:44:37

Katalikų Bažnyčia JAV paskelbė ataskaitą apie lytinius išnaudojimus 2013 metais: septyni skundai pripažinti tikėtinais


Katalikų Bažnyčios Jungtinėse Valstijose interneto portale paskelbta kasmetinė ataskaita apie lytinius išnaudojimus nuo 2012 metų liepos 1 iki 2013 metų birželio 30. Ataskaita buvo parengta nepriklausomos audito kompanijos „StoneBridge“.

Pasak ataskaitos duomenų, per minėtą laikotarpį visos šalies mastu buvo gauti 857 asmenų 936 skundai dėl išnaudojimų. Kaip ir ankstesnėse ataskaitose, dažniausiai jie mini įvykius, įvykusius prieš keliasdešimt metų. 43 skundai liečia asmenis, kurie skundo įteikimo metu buvo nepilnamečiai, nesulaukę 18 metų. Skundai yra klasifikuojami į keturias kategorijas. Pirma, tai pagrįsti skundai, pateikiant įrodymų, kad išnaudojimas iš tiesų įvyko. Antra, tai nepagrįsti skundai, esant įrodymų, kad išnaudojimas neįvyko, Trečiai kategorijai priklauso skundai, kurių atveju neįmanoma surinkti įrodymų, pavyzdžiui, kaltinamajam esant mirus. Ketvirtajai kategorijai priklauso tie skundai, kurių atžvilgiu tyrimas dar vyksta ar dar tik bus pradėtas.

Šiuo požiūriu pagrįstais pripažinti 136 skundai, nepagrįstais 78, neįrodomais 472 skundai, dar dėl 250 skundų tyrimas vyksta ar nėra pradėtas.

Skunduose lytinio išnaudojimo kaltininkais įvardinti 730 dvasininkų, dažniausiai dieceziniai kunigai, po to vienuolinių ordinų nariai. 217-oje skundų kunigo tapatybė nebuvo įvardinta, dažniausiai paaiškinant tuo, kad įvykiai vyko seniai. 204 kaltinami kunigai yra mirę, 175 asmenų atveju kunigystė yra sustabdyta arba atimta. Dar kiti yra atsistatydinę patys arba išėje į pensiją. Aktyviai pareigas eina 50 kunigų, kurie paminėti skunduose.

Kaip minėta, daugiausiai skundai kalba apie senus įvykius, nuo 1954 iki 1989 metų, tačiau 43 skundai liečia 2012 – 2013 metus. 21 iš jų buvo atmestas kaip nepagrįstas arba melagingas, trys kaip negalimi įrodyti, 12 atvejų dar tiriama. 7 skundai pripažinti pagrįstais. Jų atveju kaltinamųjų situacija yra tokia: du skundai liečia asmenį, iš kurio kunigystė jau atimta, kitu du liečia kitą asmenį, kuris po kaltinimo pasiprašė atleidžiamas iš kunigystės. Du kiti kunigai, gavus skundus, buvo atitolinti nuo tarnystės. Paskutinio skundo atveju kaltinamasis nusižudė.

JAV diecezijos pranešė, kad 2013 metais išmokėjo beveik 109 milijonus dolerių. 61 milijonas buvo išmokėti kaip kompensacijos, 17 milijonų terapijai ir paramai - tiek aukoms, tiek pažeidėjams. Advokatams teko beveik 29 milijonai dolerių.

Galiausiai, ataskaitoje pateikiami prevencinių programų rezultatai. Katalikiškose mokyklose ir kitose institucijose lankosi beveik penki milijonai vaikų, iš jų 95 procentai jau išklausė prevencinį kursą apie lytinį išnaudojimą, jo atpažinimą ir sustabdymą. Nedideliam skaičiui tėvų, kurie dėl įvairių priežasčių nenorėjo savo vaikų leisti į šį kursą, medžiaga buvo pasiųsta paštu. Iš daugiau nei 36 tūkstančių JAV kunigų daugiau nei 99 procentai taip pat išklausė šį kursą. Prevencinį kursą taip pat išklausė apie 99 procentus iš 16 tūkstančių nuolatinių diakonų, pusseptinto tūkstančio kandidatų į kunigystę ir 168 tūkstančių ugdytojų. Apie 98 procentai iš 257 tūkstančių bažnytinių organizacijų ir beveik 2 milijonų savanorių taip pat lankė šį kursą. Beveik šimtu procentų buvo atlikta ir jų visų biografijos kontrolė, tikrinant lytinių išnaudojimų precedentus. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.