2014-03-31 17:11:32

Pranciškus susitiko su aklaisiais ir kurčnebyliais


Šeštadienio vidudienį popiežius Pranciškus susitiko su Aklųjų apaštalinio judėjimo ir su Kurčnebylių misijos nariais. Susitikimas buvo surengtas Pauliaus VI salėje Vatikane, jame buvo laukta apie 6000 asmenų iš visos Italijos, taip pat iš kitų Europos kraštų ir iš kitų žemynų. Popiežius šiltai sveikino žmones, kurie visai ar beveik negali regėti ir girdėti, juos lydinčius asmenis. Kurčnebylių misija buvo įsteigta XIX amžiaus viduryje palaimintojo Giuseppe Gualandi. Ji veikia ne tik Italijoje, bet taip pat Brazilijoje ir Filipinuose, o po Velykų atidarys naujus namus Kongo Demokratinėje Respublikoje. Taip vadinamuosiuose Gualandi institucijose kurčnebyliai gauna specialų ugdymą, o taip pat dvasinį palydėjimą.

Savo kalboje jiems popiežius Pranciškus dar kartą palietė jam brangią temą: būti Evangelijos liudytojais per susitikimo kultūrą. Čia susitikimo su kitais prielaida yra susitikimas su Kristumi. „Kad būtum Evangelijos liudytoju reikia iš tiesu susitikti su Juo, Jėzumi“, sakė Šventasis Tėvas. Jis priminė praėjusio sekmadienio Evangelijos skaitinį apie samarietę, kuri sutiko Jėzų, kalbėjosi su Juo ir kurios gyvenimas pasikeitė.

Evangelijos liudytojas yra tas, kuris sutiko Jėzų Kristų, Jį pažino, tiksliau, pasijuto Jo pažintas, pripažintas, gerbiamas, mylimas, išlaisvintas iš kaltės, šio susitikimo paliestas savo gelmėse, pripildytas naujo džiaugsmo ir naujos gyvenimo prasmės. Būtent tai persismelkia, yra perduodama kitiems.

Samarietės pavyzdys, pasak Pranciškaus, aiškiai rodo kokius žmones Jėzus mėgo sutikti ir pakviesti būti Jo liudytojais: niekinamus, atstumtus žmones. Samarietė tokia buvo ir kaip moteris ir kaip viena iš samariečių, į kuriuos žydai žiūrėjo su panieka. Pakanka atsiminti ir kitus žmones, kuriuos Jėzus sutiko – paženklintus ligos ar neįgalumo, išgydydamas juos ir grąžindamas orumą. Ir būtent šie asmenys tampa liudytojais naujų nuostatų, kurias galime pavadinti „susitikimo kultūra“. Vienas iš tokių yra ir tas aklasis, apie kurį pasakoja šio sekmadienio Evangelija.

Šis nuo gimimo aklu buvęs žmogus buvo atstumtas dėl klaidingos sampratos, kad jis gavo dievišką bausmę. Jėzus radikaliai atmeta tokį mąstymo, tikrą piktžodžiavimą, būdą ir dėl aklojo atlieka „Dievo darbą“, suteikdamas jam regėjimą. Atkreiptinas dalykas yra tas, kad šis žmogus, po šios patirties, tapo Jėzaus ir jo veikimo - meilės, gailestingumo, gyvenimo - liudytoju. Tuo metu fariziejų vyresnieji iš aukšto vertina jį ir patį Jėzų kaip „nusidėjėlius“. Tačiau pagijęs aklasis su nuginkluojančiu paprastumu gina Jėzų ir galiausiai išpažįsta savo tikėjimą į Jį, nusprendžia dalintis tuo pačiu atmestojo likimu. Bet iš tiesų tas žmogus tapo naujos bendruomenės, paremtos broliška meile ir tikėjimo Jėzumi dalimi.

Štai dvi priešingos kultūros, - kalbėjo popiežius. – Susitikimo kultūra ir atmetimo kultūra. Sergantis, neįgalus žmogus būtent dėl savo trapumo, ribų gali tapti susitikimo liudytoju: susitikimo su Jėzumi, kuris atveria gyvenimui ir tikėjimui, susitikimui su kitais, su bendruomene. Tik tas, kuris žino savo trapumą, savo ribas gali kurti broliškus ir solidarius ryšius, Bažnyčioje ir visuomenėje.

Visi čia esantys, leiskite sau sutikti Jėzų: tik Jis iš tiesų pažįsta žmogaus širdį, tik Jis gali išlaisvinti iš uždarumo ir sterilaus pesimizmo, atverti gyvenimui ir vilčiai, - baigdamas savo sveikinimą sakė popiežius Pranciškus. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.