2014-03-26 15:18:35

Popiežiaus bendroji audiencija. „Dvasinis vidutiniškumas kenkia Bažnyčiai“ (+video)


Tęsdamas katechezę apie sakramentus, šio trečiadienio bendrosios audiencijos metu popiežius Pranciškus kalbėjo apie kunigystę. Pirmiausia jis trumpai priminė tris įkrikščioninimo sakramentus – Krikštą, Sutvirtinimą ir Eucharistiją – sudarančius tarsi vieną malonės įvykį, kuriuo pradedame naują gyvenimą su Kristumi. Šie trys sakramentai bendri visiems Bažnyčios nariams. Tačiau yra ir specifiniai sakramentai, susiję su specifiniais pašaukimas Bažnyčioje: tai kunigystės (šventimų) ir santuokos sakramentai. Tai du keliai, kuriais eidami krikščionys, gyvena savo gyvenimą kaip meilės dovaną, sekdami Kristumi ir kartu su juo statydami Bažnyčią.

Kunigystės (šventimų) sakramentą sudaro trys pakopos – diakonatas, kunigystė ir vyskupystė. Tai sakramentas, kuris įgalina vykdyti apaštalams Viešpaties skirtą tarnystę ganyti jo kaimenę Šventosios Dvasios galia ir pagal jo širdį. Vykdantis šią tarnystę gano Jėzaus kaimenę kliaudamasis ne savo jėgomis, bet Šventąją Dvasia, ir pagal Jėzaus širdį, kuri yra kupina meilės. Vyskupas, kunigas ir diakonas turi su meile ganyti Viešpaties kaimenę. Neįmanoma vykdyti šią tarnystę be meilės, - sakė Šventasis Tėvas ir toliau katechezėje priminė tris pagrindinius kunigystės bruožus.

Pirmasis bruožas – priėmusieji kunigystės sakramentą vadovauja bendruomenėms. „Aš esu vadovas!“ Taip, tačiau Jėzus moko, kad vadovauti, tai – tarnauti. Jis pats tai paaiškino savo mokiniams šiais žodžiais: „Jūs žinote, kad tie, kurie laikomi tautų valdovais, engia jas ir jų didžiūnai rodo joms savo galią. Tarp jūsų yra ne taip! Kas norėtų tapti didžiausias iš jūsų, tebus jūsų tarnas, ir kas panorėtų būti pirmas tarp jūsų, tebus visų vergas. Juk ir Žmogaus Sūnus atėjo, ne kad jam tarnautų, bet pats tarnauti ir savo gyvybės atiduoti kaip išpirkos už daugelį“ (Mk 10,42-45). Jei vyskupas netarnauja bendruomenei, jis nėra geras vyskupas. Jei kunigas netarnauja bendruomenei, jis nėra geras kunigas. Taip neturi būti.

Kitas kunigystės bruožas, tekantis iš sakramentinės vienybės su Kristumi, yra karšta meilė Bažnyčiai, - sakė Popiežius. Priėmusysis šventimus visą save aukoja savo bendruomenei ir myli ją iš visos širdies, nes ji – jo šeima. Vyskupas ir kunigas myli Bažnyčią, mylėdami savo bendruomenę. Šią meilę šv. Paulius aiškina kalbėdamas apie sutuoktinių meilę: vyras myli žmoną kaip Kristus myli Bažnyčią. Tai didžiosios meilės slėpinys. Abu sakramentai – kunigystė ir santuoka – yra du sakramentiniai keliai, kuriais tikintieji seka Viešpačiu.

Trečiasis aspektas. Apaštalas Paulius ragina savo mokinį Timotiejų neužmiršti, nuolat gaivinti malonės dovaną, kuri jam buvo suteikta rankų uždėjimu (plg. 1 Tim 4,14; 2 Tim 1,6). Vyskupo ir kunigo tarnystė turi būti nuolat palaikoma ir maitinama malda, Dievo Žodžio klausymu, kasdieniu Eucharistijos šventimu, Atgailos sakramentu. Kitaip gresia išleisti iš akių tikrąją savo tarnystės prasmę ir prarasti bendrystės su Jėzumi džiaugsmą. Jei vyskupas ar kunigas nesimeldžia, jei neklauso Dievo Žodžio, jei neaukoja Mišių, jei neina reguliariai išpažinties, ilgainiui silpnėja jo bendrystė su Jėzumi, o jis pats tampa Bažnyčiai nenaudinga vidutinybe. Dėl to turime padėti vyskupams ir kunigams, kad malda ir Dievo Žodžio klausymas būtų jų kasdieninė duona, kad jie kasdien aukotų Mišias, kad reguliariai eitų išpažinties. Tai labai svarbu, nes nuo to priklauso vyskupų ir kunigų šventumas.

Baigdamas katechezę, popiežius Pranciškus dar pridūrė keletą žodžių apie pašaukimus į kunigystę. Tai paties Viešpaties iniciatyva. Viešpats pašaukia. Galbūt čia, tarp jūsų, - sakė Pranciškus, - yra jaunuolių, kurie išgirdo širdyje kvietimą, pajuto norą būti kunigais, išgirdo kvietimą tarnauti kitiems, skirti visą gyvenimą tokiai tarnystei. Jei tai pajutote, žinokite, kad tai pats Jėzus jus kviečia. Branginkite šį kvietimą, kad jis augtų ir duotų vaisių visai Bažnyčiai. (Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.