2014-03-07 17:19:19

Ukrainos graikų katalikų Bažnyčios vadovo laiškas Gavėniai: tarp nuodėmės tamsos ir gėrio pergalės vilties


Labai sunkiu ir sudėtingu laiku Ukrainos graikų katalikų tikintieji pradėjo Gavėnią, kurios viršūnė yra Velykos, Kristaus prisikėlimo ir pergalės prieš mirtį minėjimas. Apie šią įtampą tarp tamsos ir vilties savo Gavėnios laiške rašo ir graikų katalikų Bažnyčios Ukrainoje didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčiukas.

Mūsų Bažnyčia, mūsų tikintieji ir visa ukrainiečių tauta įžengia į šiemetinę Gavėnią su skausmu, baime, kentėjimu ir viltimi. Mes išgyvenome vieną iš ilgiausių ir baisiausių žiemų mūsų tautos istorijoje – žiemą, kurios metu asmeniškai ir giliai patyrėme nuodėmes tamsumą, visi išvydo žudikišką blogį. Tuo pat metu tai buvo nacionalinės vienybės, solidarumo, atvirumo kaimynui, išėjimo iš vergovės žiema, rašo arkivyskupas Ševčiukas. Tame, kas buvo vadinama „Maidanu“, pasak jo, daugelis suprato pasiaukojimą, atsidavimą, gailestingumą, daug kam tai buvo savęs realizavimo ir atsivertimo laikas.

Gavėnios laiku, kvietė ganytojas ukrainiečius graikų apeigų katalikus, ypač atsiminkime tuos žuvusius, kurie paaukojo savo gyvybes už gėrio prieš blogį, už tiesos prieš netiesą melą; tuos, kurie nesavanaudiškai ištvėrė stingdančias naktis; tuos krikščionis ir geros valios žmones iš Ukrainos ir viso pasaulio, kurie meldėsi, suteikė moralinę ir materialinę paramą, tuo pat metu atsimenant, kad gėris laimi su Dievo pagalba.

Gavėnios laikas yra skirtas nuodėmės išvalymui širdyse ir tai ypač didelis iššūkis šią Gavėnią – įveikti neapykantos ir nepasitikėjimo nuodėmes: tiems, kurie atsakingi už visą tautą ir tiems, kuriems jie vadovauja. Reikia atsiminti, kad atsakomybe yra dalinamasi: kaimuose, miestuose, namuose, kiekvieno piliečio gyvenime. Tenebūna sudėtos aukos panaudotos savanaudiškiems ar politiškiems tikslams, perspėjo didysis arkivyskupas Ševčiukas.

Jis dar kartą pabrėžė, jog Gavėnia yra dvasinės kovos metas. Kaip rašo Paulius, „Mes grumiamės ne su krauju ir kūnu, bet su kunigaikštystėmis, valdžiomis, šių tamsybių pasaulio valdovais ir dvasinėmis blogio jėgomis dangaus aukštumose“. Ši dvasinė kova įgyja konkrečius pavidalus, pranašo Izaijo žodžiais: „Pasninkas, kokio aš noriu, tai – nuimti neteisėtai uždėtus pančius, atrišti jungo valkčius, pavergtiesiems duot laisvę, sulaužyt bet kokį jungą. Dalytis su alkstančiu savo duona, priglobti vargšą ir benamį, aprengti, ką pamačius, nuogą, neatsukti nugaros saviesiems“.

Gavėnios kelias atveda iki mūsų Išganytojo Prisikėlimo, jis skirtas kovai už teisingumą ir tiesą, už kiekvieno žmogaus orumą, už susitaikymą ir atgailą, už pagalbą ir dvasinių bei fizinių žaizdų išgydymą, rašo Ukrainos graikų katalikų galva, pridurdamas, kad artimiausia ateitis bus sunki ir sudėtinga, kad reikia ruoštis ekonominėms aukoms, kantrybei ir ištvermei. Tai kasdienio kryžiaus nešimo kelias, kuris tuo pat metu yra vilties kelias: po žiemos ateina pavasaris.

Kiekvienai savaitės dienai arkivyskupas Ševčiukas pasiūlė maldos intenciją: pirmadieniais jis ragina melstis už parlamentą ir būsimus prezidento rinkimus, antradieniais už vyriausybę ir jos darbą, trečiadieniais už Ukrainos kariuomenę, ketvirtadieniais už policiją ir kitas teisėsaugos institucijas, penktadieniais už sužeistuosius Maidane ir jų šeimas, šeštadieniais už žuvusiuosius ir sekmadieniais – už Ukrainos vienybę ir vientisumą. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.