2014-03-05 16:05:01

Bendroji audiencija: Gavėnia - proga pakeisti kryptį (+video)


Pelenų trečiadienio rytą vykusios bendrosios audiencijos dalyviams popiežius Pranciškus kalbėjo apie Gavėnią, apie šiuo ypatingu metu Bažnyčios skelbiamą raginimą atidžiau pamąstyti apie mums duotą išganymo dovaną ir kasdien gyventi taip kaip mus įpareigoja Krikštas.

Šiandien, Pelenų trečiadienį, prasideda keturiasdešimties dienų Gavėnios kelias, kuris mus nuves į Velykų Tridienį, Viešpaties kančios, mirties ir prisikėlimo minėjimą, mūsų išganymo slėpinio širdį, - kreipėsi Šventasis Tėvas į audiencijos dalyvius. Gavėnia mus ruošia šiam labai svarbiam įvykiui, dėl to ji yra „stiprus“ metas, yra persilaužimo momentas, galintis padėti kiekvienam iš mūsų keistis, atsiversti. Visi turime keistis ir stengtis būti geresniais. Gavėnia mums padeda išsivaduoti iš pavargusių įpročių ir iš tingaus apsipratimo su blogiu. Gavėnios metu Bažnyčia į mus kreipiasi dviem raginimais: giliau įsimąstyti į Kristaus mus atneštą išganymą ir stropiau gyventi pagal Krikšto malonę.

Suvokimas kiek daug Viešpats padarė dėl mūsų išganymo mūsų mintis ir širdis pripildo dėkingumo Dievui už visa ką Jis mums davė, už viską ką jis nuveikė savo tautai ir žmonijai. Čia prasideda mūsų atsivertimas: tai dėkingumo kupinas atsakas į Dievo meilės slėpinį. Kai matome kaip labai Dievas mus myli, mes trokštame prie Jo artėti. Tai ir yra atsivertimas.

Antrasis raginimas – gyventi pagal Krikštą, - tęsė Pranciškus, - reiškia neapsiprasti su nuosmukiu ir skurdu, su kuriais susiduriame savo aplinkoje. Yra rizika pasyviai susitaikyti su tam tikromis elgesio normomis ir nesistebėti mus supančia liūdna tikrove. Apsiprantame su smurtu, tarsi jis būtų savaime supranta kasdienybė, apsiprantame su gatvėse gyvenančiais atstumtais broliais ir seserimis. Įprantame gyventi visuomenėje, kuriai nereikia Dievo, kurioje tėvai nebemoko vaikų nei maldos, ne kryžiaus ženklo. Aš jūsų klausiu: ar jūsų vaikai moka persižegnoti? Pagalvokite. Ar jūsų anūkai moka persižegnoti? Ar juos išmokėte? Pagalvokite ir atsakykite širdyje. Ar moka „Tėve mūsų“? Ar moka kreiptis į Švenčiausiąją Mergelę „Sveika Marija“ maldos žodžiais? Pagalvokite ir atsakykite. Įpratimas elgtis nekrikščioniškai nuodija mūsų širdis, – sakė Popiežius.

Gavėnia yra puiki proga pakeisti kryptį, atgauti sugebėjimą reaguoti į blogį. Gavėnią turime gyventi kaip atsivertimo, asmeninio ir bendruomeninio atsinaujinimo metą, kaip artėjimą prie Dievo ir mūsų pritarimą Evangelijai. Šitaip mes galėsime naujomis akimis žiūrėti ir į mūsų brolius bei jų poreikius. Gavėnia yra palankus metas atsiversti į meilę Dievui ir artimui, mylėti nieko mainais nereikalaujant ir liudijant gailestingumą Viešpaties, kuris tapo vargdieniu, kad taptume turtingi per jo neturtą (plg. 2 Kor 8,9). Mąstydami apie svarbiausius mūsų tikėjimo slėpinius, Kristaus kančią, mirtį ir prisikėlimą, suprasime, kad išganymas yra visiškai už dyką mums mus duota Dievo dovana.

Dėkingumas Dievui už jo nukryžiuotos meilės slėpinį, tikras tikėjimas, atsivertimas ir širdies atvėrimas broliams – tai svarbiausi dalykai Gavėnios metu, sakė Popiežius baigdamas katechezę. Šiame kelyje su pasitikėjimu šaukimės Mergelės Marijos užtarimo ir pagalbos. Ji, pirmoji įtikėjusi Kristų, telydi mus šiomis karštos maldos ir atgailos dienomis, kad apsivalę ir dvasiškai atsinaujinę švęstume didįjį Jos Sūnaus Velykų slėpinį. (Vatikano radijas)


All the contents on this site are copyrighted ©.