2014-03-01 19:47:05

Biskupi spojení s Fokoláre sa stretli na medzinárodnom kongrese


Biskupi, ktorých spája priateľské puto s hnutím Fokoláre sa v dňoch 24. – 28. februára stretli v Castel Gandolfe na 37. medzinárodnom kongrese biskupov – priateľov Hnutia. Ich program pokračuje až do 2. marca v medzinárodnom mestečku hnutia Fokoláre v Loppiane pri Florencii. Témou tohtoročného kongresu je „Vzájomnosť lásky medzi učeníkmi Krista“. Vyše 70 účastníkom sa vo štvrtok 27. februára prihovoril aj pápež František, keď ich prijal na audiencii vo Vatikáne. Poukázal na mimoriadnu aktuálnosť témy stretnutia, ktorú označil za „ozvenu nového prikázania, ktoré dal Ježiš svojím učeníkom“.

Ako povedal Svätý Otec, „dnešná spoločnosť má veľkú potrebu svedectva životného štýlu, z ktorého vyžaruje tá novosť, ktorú nám daroval Pán Ježiš: bratia, ktorí sa majú radi aj napriek rozdielom povahy, pôvodu či veku. Toto svedectvo dáva zrod túžbe zapojiť sa do veľkého podobenstva jednoty, ktorým je Cirkev. Keď človek zistí, že «vzájomnosť lásky medzi Kristovými učeníkmi» je možná a je schopná premeniť kvalitu medziľudských vzťahov, cíti sa byť povolaný k tomu, aby objavil alebo znovuobjavil Krista, otvorí sa stretnutiu s ním, živým a aktívnym, cíti nutnosť vyjsť zo seba smerom k iným a šíriť nádej, ktorú prijal ako dar.“

Pápež František pripomenul aj slová blahoslaveného Jána Pavla II. z apoštolského listu Pri vstupe do nového tisícročia:
„Urobiť z Cirkvi dom a školu spoločenstva: toto je veľká výzva, ktorá stojí pred nami v začínajúcom sa tisícročí, ak chceme byť verní Božiemu plánu a zodpovedať aj veľkým očakávaniam sveta. ... Pred plánovaním konkrétnych iniciatív treba podporiť spiritualitu spoločenstva a umožniť jej, aby sa ukázala ako výchovný princíp všade tam, kde sa formuje človek a kresťan, kde sa vychovávajú služobníci oltára, zasvätení, pastorační pracovníci, a kde sa budujú rodiny a spoločenstvá“ (Novo millennio ineunte, 43).

Splnenie tejto výzvy Jána Pavla II. označil ako nevyhnutný krok pre novú evanjelizáciu. „«Urobiť z Cirkvi školu a dom spoločenstva» je naozaj nevyhnutnou podmienkou účinnosti akejkoľvek snahy o novú evanjelizáciu, pretože zjavuje hlbokú túžbu Otca: aby všetci jeho synovia žili ako bratia. Zjavuje vôľu Kristovho srdca: «aby boli všetci jedno» (Jn 17,21), zjavuje spôsob pôsobenia Ducha Svätého, jeho silu príťažlivosti, ktorá je slobodná a zároveň oslobodzuje. Rozvíjanie spirituality spoločenstva tiež prispieva k tomu, že sa stávame stále viac schopnými žiť cestu ekumenizmu a medzináboženského dialógu.“
Svätý Otec zúčastneným biskupom zaprial, aby ich kongres „prispel k rastu v duchu kolegiality“ a aby „zo vzájomnej lásky načerpali povzbudenie a obnovenú nádej.“ -zk, jb-

(Archívne foto zo stretnutia predsedníčky Hnutia Fokoláre Marie Emmaus Voceovej s pápežom Františkom 13. septembra 2013)All the contents on this site are copyrighted ©.