2014-02-25 17:11:07

Pranciškaus laiškas šeimoms: melskitės už Vyskupų sinodą


Brangios šeimos, esu prie jūsų namų slenksčio, kad papasakočiau apie renginį, kuris, kaip žinoma, įvyks ateinantį spalio mėnesį Vatikane, rašo antradienį, vasario 25 dieną paskelbtame laiške šeimoms popiežius Pranciškus.

Tai bus ypatingoji Vyskupų sinodo generalinė asamblėja, sušaukta aptarti temos „Sielovadiniai iššūkiai apie šeimą evangelizavimo kontekste“. Šiandien Bažnyčia yra kviečiama skelbti Evangeliją spręsdama naujus sielovadinius uždavinius, kurie liečia šeimą.

Šis svarbus susitikimas įtraukia visą Dievo Tautą, vyskupus, kunigus, pašvęstuosius asmenis, tikinčiuosius iš dalinių Bažnyčių visame pasaulyje, kurios aktyviai dalyvauja jo ruošime su konkrečiais pasiūlymais ar nepakeičiama maldos parama. Jūsų, brangios šeimos, parama maldoje yra kaip niekad būtina ir reikšminga. Juk šis sinodinis susirinkimas ypatingu būdu yra skirtas jums, jūsų pašaukimui ir misijai Bažnyčioje bei visuomenėje, santuokos, šeimyninio gyvenimo, vaikų auklėjimo problemoms, šeimų vaidmeniui Bažnyčios misijoje. Todėl jus prašau karštai melsti Šventąją Dvasią, kad apšviestų Sinodo tėvus ir juos vestų reikliame darbe. Kaip žinote, po šios ypatingosios sinodinės asamblėjos vyks, po metų, paprastoji, kurioje toliau bus svarstoma šeimos tema. Šiame kontekste 2015 metais Filadelfijoje bus surengtas Pasaulinis šeimų susitikimas. Melskimės visi kartu, kad per šiuos įvykius Bažnyčia nueitų skyrimo kelią ir priimtų sielovadines priemones, tinkamas pagalbai šeimoms įveikti dabartinius iššūkius su ta šviesa ir jėga, kuri gaunama iš Evangelijos.

Rašau jums šį laišką dieną, kai yra švenčiama Jėzaus Paaukojimo šventykloje šventė. Evangelistas Lukas pasakoja, kad Dievo Motina ir šventasis Juozapas, pagal Mozės įsakymą, nunešė Kūdikį į šventyklą, kad paaukotų jį Viešpačiui ir kad du senoliai, Simeonas ir Ona, paskatinti Šventosios Dvasios, juos pasitiko ir atpažino Jėzuje Mesiją (žr. Lk 2, 22- 38). Simeonas jį paėmė ant rankų ir dėkojo Dievui, nes „išvydo “ išgelbėjimą; Ona, nepaisant senyvo amžiaus, pagyvėjo ir pradėjo visiems kalbėti apie Kūdikį. Tai gražus vaizdas: du jauni tėvai ir du senoliai, susibūrę aplink Jėzų. Iš tiesų per Jėzų susitinka ir susivienija kartos! Jis yra neišsenkamas šaltinis tos meilės, kuri įveikia kiekvieną užsidarymą, kiekvieną vienatvę ir liūdesį. Savo šeimyniniame kelyje jūs dalijatės daugybę gražių momentų: valgymu, poilsiu, namų darbais, pasilinksminimu, malda, kelionėmis ir piligrimystėmis, solidarumu....Vis dėlto, jei trūksta meilės trūksta džiaugsmo, o tikrą meilę mums dovanoja Jėzus: mums pasiūlo savo Žodį, kuris apšviečia kelią; mums duoda gyvenimo Duonos, kuri padeda atlaikyti kasdienį nuovargį mūsų kelyje.

Brangios šeimos, jūsų malda už Vyskupų sinodą bus brangus lobis, kuris praturtins Bažnyčią. Jums dėkoju ir jus raginu melstis ir už mane, kad galėčiau tarnauti Dievo Tautai tiesoje ir meilėje. Palaimintosios Mergelės Marijos ir šventojo Juozapo užtarimas visada jus telydi ir padeda eiti vieningais meilėje ir abipusėje tarnystėje. Iš visos širdies kiekvienai šeimai prašau Viešpaties palaiminimo, rašo Šventasis Tėvas.

*

Šiais mėnesiais šeima iš tiesų yra Bažnyčios mintyse ir širdyje, savo trumpame komentare pažymi arkivyskupas Vincenzo Paglia, Popiežiškosios šeimos tarybos pirmininkas. Pranciškus savo laišku nori įtraukti šeimas į Sinodo paruošimą. Malda yra pirmasis būdas dalyvauti bendrame kelyje, piligrimystėje. Šeimos nėra vien šios piligrimystės objektas, bet ir subjektas. Popiežius su dėkingumu žvelgia į šeimą: vyrą ir moterį, tėvus ir motinas, sūnus ir dukras, brolius ir seseris, senelius ir anūkus. Juose vyksta Dievo darbas. Pirmykštė krikščionybė suklestėjo per šeimas, priminė arkivyskupas Paglia. Tai pamoka ir mūsų laikmečiui, kuriam reikia naujo evangelinio skelbimo misionieriško sezono. Šiandien yra šeimų laikas. Popiežius Pranciškus prašo šeimų pajusti savo atsakomybę ir prašo jų pagalbos, prašo jų tapti liudijimu. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.