2014-02-23 20:37:22

Príhovor na Anjel Pána: Biskup, kardinál, pápež sú služobníkmi


Príhovor pápeža Františka pred poludňajšou modlitbou Anjela Pána v nedeľu 23. februára 2014 na Námestí sv. Petra vo Vatikáne:

Drahí bratia a sestry, dobrý deň! V druhom čítaní dnešnej nedele sv. Pavol hovorí: «A tak nech sa nik nevychvaľuje ľuďmi. Veď všetko je vaše: či Pavol alebo Apollo, Kéfas (čiže Peter), svet, život i smrť, prítomnosť aj budúcnosť všetko je vaše, ale vy ste Kristovi a Kristus Boží» (1 Kor 3,23). Prečo to Apoštol hovorí? Pretože problém, s ktorým je konfrontovaný, predstavujú rozdelenia vo vnútri spoločenstva v Korinte, kde sa vytvorili skupiny, ktoré sa hlásili k rozličným kazateľom, a týchto považovali za svojich vodcov. Hovorili: «„Ja som Pavlov“, „Ja Apollov“, „Ja zasa Kéfasov“...» (1 Kor 1,12). Sv. Pavol vysvetľuje, že tento spôsob myslenia je pomýlený, pretože spoločenstvo neprináleží apoštolom, ale sú to oni, apoštoli, ktorí prináležia spoločenstvu; spoločenstvo však kompletne prináleží Kristovi!

Z tejto prináležitosti vyplýva, že v kresťanských spoločenstvách – diecézach, farnostiach, združeniach, hnutiach – rozdielnosti nemôžu protirečiť skutočnosti, že všetci máme na základe krstu rovnakú dôstojnosť: všetci sme v Ježišovi Kristovi deťmi Božími. A toto je naša dôstojnosť: V Ježišovi Kristovi sme Božími deťmi! Tí, ktorí dostali službu vodcovstva, kazateľstva, vysluhovania sviatostí, sa nemajú považovať za vlastníkov osobitných právomocí, za pánov, ale vložiť sa do služby spoločenstvu, pomáhajúc mu radostne kráčať cestou svätosti.

Cirkev dnes zveruje úlohu vydávať svedectvo týmto pastierskym štýlom života novým kardinálom, s ktorými som dnes ráno slávil svätú omšu. Môžeme pozdraviť nových kardinálov potleskom. Pozdravme ich všetci! [potlesk] Včerajšie konzistórium a dnešné slávenie Eucharistie nám poskytli vzácnu príležitosť prežívať katolíckosť, univerzálnosť Cirkvi, dobre reprezentovanú rozmanitosťou krajín pôvodu členov kardinálskeho zboru, zhromaždených v úzkej spolupráci okolo Petrovho nástupcu. Nech im Pán dá milosť pracovať na jednote Cirkvi, na vytváraní tejto jednoty, pretože jednota je dôležitejšie než konflikty! Jednota Cirkvi je v Kristovi; konflikty sú problémy, ktoré sú nie vždy Kristove.

Nech liturgické a slávnostné momenty, ktoré sme mali príležitosť prežívať po tieto dva dni, vo všetkých nás posilnia vieru a lásku ku Kristovi a k jeho Cirkvi! Pozývam vás tiež podporovať týchto pastierov a pomáhať im modlitbou, aby s horlivosťou viedli ľud, ktorý im bol zverený, preukazujúc všetkým Pánovu dobrotivosť a lásku. Ako veľmi potrebuje modlitbu biskup, kardinál, pápež, aby mohol pomáhať Božiemu ľudu napredovať. Hovorím „pomáhať“, čiže slúžiť Božiemu ľudu, pretože povolanie biskupa, kardinála alebo pápeža je práve toto: byť služobníkom, slúžiť v Kristovom mene. Modlite sa za nás, aby sme boli dobrými služobníkmi. Dobrými služobníkmi, nie dobrými pánmi!

Všetci dohromady, biskupi, kňazi, zasvätené osoby a laici, musíme vydávať svedectvo o jednej Cirkvi vernej Kristovi, pohýnanej túžbou slúžiť bratom a pripravenej s prorockou odvahou vychádzať v ústrety duchovným očakávaniam a potrebám ľudí našich čias. Nech nás Matka Božia sprevádza a ochraňuje na tejto ceste.

(Preklad: Jozef Bartkovjak SJ)All the contents on this site are copyrighted ©.