2014-02-23 14:15:24

Pranciškus: melskitės už mus, kad būtume gerieji tarnai, o ne ponai! (+video)


Po Šventųjų Mišių Vatikano bazilikoje popiežius Pranciškus vadovavo Vidudienio maldai, suteikė Apaštališkąjį palaiminimą ir pasakė kalbą į šv. Petro aikštę susirinkusiems maldininkams. Šį sekmadienį daugelis Vidudienio maldos susitikimo dalyvių buvo svečiai iš įvairių kraštų atlydėję savo ganytojus į konsistoriją, kurioje buvo popiežiaus paskirti Romos Bažnyčios kardinolais ir jo artimiausiais patarėjais. Popiežius Pranciškus kalboje komentavo Mišių antrąjį skaitinį, kuriame apaštalas Paulius aiškino Korinto krikščionims, jog klaidinga manyti, kad tie, kurie moko juos tikėjimo yra vienos ar kitos atskiros grupės vadai. Vieni save laikė Pauliaus sekėjais, kiti – Apolo, dar kiti Petro. Tačiau taip mąstyti klaidinga. Ne bendruomenės priklauso apaštalams, o apaštalai bendruomenėms. Tačiau tikinčiųjų bendruomenė, jos visuma, priklauso Kristui!

Priklausymo Kristui pasekmė krikščionių bendruomenėms, tiek vyskupijose, tiek parapijose, tiek draugijose, tiek sąjūdžiuose, yra ta, tęsė popiežius, kad skirtumai negali prieštarauti faktui, kad visi per Krikštą esame apvilkti tuo pačiu orumu. Visi mes Jėzuje Kristuje esame Dievo vaikai. Toks mūsų orumas, kad Jėzuje Kristuje esame Dievo vaikai! Tie, kuriems yra suteikta vadovavimo ar mokymo ar Sakramentų teikimo tarnystė, neturi savęs laikyti turinčiais ypatingą galią, tarsi jie būtų šeimininkai, o turi tarnauti bendruomenei, jai padėti, kad galėtų džiaugsmingai žengti šventumo keliu.

Tokio pastoracinio tarnavimo stiliaus liudijimą Bažnyčia šiandien skiria naujiesiems kardinolams, pridūrė popiežius Pranciškus. Šventasis Tėvas pažymėjo, kad vakarykštė konsistorija ir sekmadienio Mišios su naujaisiais kardinolais leido patirti Bažnyčios visuotinumą, kuris atsispindi skirtingų kraštų kardinolų tamprioje vienybėje su Apaštalo Petro įpėdiniu. Tereikia prašyti Viešpaties malonės, kad visi kartu dirbtų vardan Bažnyčios vienybės, nes vienybė yra svarbiau už konfliktus! Bažnyčios vienybė yra Kristuje, gi konfliktai yra problemos, kurios ne visuomet yra Kristaus, pažymėjo Pranciškus.

Šių dienų šventiniai ir liturginiai įvykiai tesustiprina visų mūsų tikėjimą, mūsų meilę Kristui ir Jo Bažnyčiai!

Šventasis Tėvas drauge paprašė visų susirinkusių į Šv. Petro aikštę melstis už naujuosius kardinolus, juos palaikyti ir jiems padėti. Paplokime naujiesiems kardinolams, pridūrė Pranciškus, melskimės, kad jie uoliai vadovautų jiems paskirtoms bendruomenėms, kad liudytų Viešpaties švelnumą ir meilę. Reikia daug melstis už vyskupus, už kardinolus, už popiežių, kad jie galėtų padėti Dievo tautai žengti pirmyn, t.y. kad jie galėtų tarnauti Dievo tautai, nes būtent tai yra vyskupo, kardinolo ir popiežiaus pašaukimas: būti tarnais, tarnauti Kristaus vardu. Tad melskitės už mus, kad būtume geri tarnai, o ne ponai!

Popiežius padėkojo visiems maldos susitikime dalyvavusiems maldininkams, ypač tiems, kurie atvyko dėl konsistorijos, taip pat padėkojo kraštams, kurie kardinolų skyrimo proga pasiuntė savo oficialias delegacijas. Popiežius užbaigė sveikinimus įprastiniu palinkėjimu visiems maldos dalyviams: „Linkiu visiems gero sekmadienio ir skanių pietų. Iki pasimatymo!“ (Vatikano radijas)

All the contents on this site are copyrighted ©.