2014-02-19 17:13:59

Kunigų kongregacijos prefektas: kunigystė nėra statusas, kuris atskiria nuo žmonių


Italų dienraštis „la Stampa“ kalbino Kunigų kongregacijos prefektą Beniamino Stella, kuriam už poros dienų, kartu su kitais, bus suteikta kardinolystė. Arkivyskupas pasakojo, kaip jis sužinojo šią žinią: oficialaus paskelbimo išvakarėse, sausio 11 dieną, lankėsi pas popiežių Pranciškų, ir ilgai kalbėjosi dėl jo vadovaujamos dikasterijoms reikalų. Prieš atsisveikinant popiežius jam paprastai pasakė, kad jo vardas yra naujų kardinolų sąraše, žvelgdamas tiesai į akis. Vėliau, priminė ganytojas, popiežius Pranciškus pasiuntė laišką, kuriame labai pabrėžė, kad kardinolystė nėra rangas ar privilegija, tačiau didesnė tarnystė Bažnyčios labui, kurios jis prašo.

Kalbėdamas apie savo vadovaujamos dikasterijoms uždavinius, arkivyskupas Stella sakė, kad tai kunigų, Evangelijos tarnų gyvenimo ir misijos skatinimas. Tačiau kongregacija taip pat sprendžia ir visą eilę konkrečių problemų: nesutarimus ar konfliktus tarp kunigų ir vyskupų, siekiant atrasti abipusį susitarimą; tų kunigų ir diakonų, kurie negrįžtamai paliko savo šventimų būklę, dispensas nuo iš šventimų kylančių įpareigojimų; vyskupijų turto ir paveldo klausimus.

Arkivyskupas Stella sakėsi įsitikinęs, jog nuolatinė formacija turi būti vienas iš prioritetų tiek vyskupams, tiek kunigams, tiek diakonams. Pasauliui reikia evangelizuotųjų, kurie išsiskiria savo šventumu, savo kultūra ir tiesia doktrina, liudijančių širdimi ir protu. Yra įvairių priemonių, kurias Bažnyčia rekomenduoja savo ganytojams, pirmiausia, rekolekcijos ir dvasinės pratybos, kasdienės studijos, atvirumas situacijoms, kuriose reikia atrasti atsakymus pagal Evangeliją.

Kunigas egzistuoja, kad darytų tai, ką darė Jėzus. Jis ligoniams ir visiems kitiems, jo ieškantiems, visada rodė gailestingą Dievo Tėvo veidą, gydydamas sielas, atleisdamas nuodėmes, skelbdamas Dangaus Karalystę, neatmesdamas nieko, tačiau suprasdamas gilius poreikius, padėdamas augti. Kunigas yra tas, kuris kasdien tapatinasi su Jėzumi, kuris Tėvo valios vykdymą pavertė savo kasdiene duona. Mes, kunigai, niekad neturime užmiršti to vykdydami savo misiją tarp žmonių. Mes turime „būti kunigais“, o ne „dirbti kunigais“, - kalbėjo arkivyskupas Stella, linkėdamas kunigams būti arti Viešpaties, vesti tiesų, skaidrų, kuklų gyvenimo būdą, kad spindėtų sielovadiniu gailestingumu; netapti vien kulto funkcionieriais ar struktūrų administratoriais.

Paprašytas pakomentuoti klerikalizmo pavojų, kurį jau ne kartą minėjo popiežius Pranciškus, arkivyskupas Stella sakė, kad pagal jo supratimą popiežius kalbėjo apie kunigas, kuris nori vadovauti, įsakinėti, kuris viską žino, užsidarydamas savyje neleidžia kitiems dalyvauti Bažnyčios misijoje. Klerikalas yra savyje užsidaręs kunigas, kuris nepalieka vietos kitiems, ypač pasauliečiams, nepripažindamas jų vaidmens Bažnyčios misijoje. Kartais toks kunigas manosi galįs valdyti, ypač tuos, kurie neturtingi ir neišprusę, manosi priklausąs tarsi kokiai kąstai, kuri naudojasi galia ir privilegijomis.

Toks klerikalizmas kenkia kunigams, nes iškraipo jų misiją, kenkia pasauliečiams, nes trukdo jiems augti ir tapti suaugusiais krikščionimis. Žodis „klerikalizmas“ kviečia kunigus kasdien atlikti sąžinės apskaitą, kad nepamirštume, jog būti dvasininku yra pirmiausia sąlyga veiksmingam liudijimui tarp žmonių, o ne statusas, kuris atskiria nuo žmonių ir leidžia pasijausti laipteliu aukščiau. Tai yra tikras pavojus kunigystei, kurio reikia saugotis ar gydytis, kad, Marijos pavyzdžiu, būtume pajėgūs būti nuolankiais, ištveriančiais ir dovanojančiais, - sakė Kunigų kongregacijos prefektas. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.