2014-01-31 17:59:30

Vo Vatikáne dnes predstavili Rok zasväteného života 2015


Rok 2015, ako oznámil pápež František vlani 29. novembra na stretnutí s rehoľníkmi, bude Rokom zasväteného života. Jeho slávnostné otvorenie je plánované už na október 2014, v súvislosti s 50. výročím publikovania koncilového dekrétu Perfectae caritatis o obnove rehoľného života, a ukončený by mal byť 21. novembra 2015, vo Svetový deň „Pro orantibus“, venovaný klauzúrnym komunitám. Hlavné ciele a niektoré aktivity pripravovaného Roka zasväteného života predstavili dnes 31. januára v Tlačovom stredisku Svätej stolice kardinál João Braz de Aviz, prefekt Kongregácie pre Inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života spolu so sekretárom kongregácie Mons. Josém Rodríguezom Carballom OFM.

Kardinál de Aviz vo svojom príspevku poznamenal, že správa bola na novembrovom stretnutí pápeža Františka s vyššími rehoľnými predstavenými mužských reholí prijatá dlhým aplauzom zhromaždenia. Pápež tak kladne odpovedal na návrh, ktorý mu kongregácia predstavila niekoľko dní pred tým, a ktorý už vtedy Svätý Otec prijal s nadšením, povedal kardinál de Aviz a dodal, že samotný podnet vzišiel zo strany samotných zasvätených, členov viacerých rehoľných spoločenstiev.

Ďalej uviedol, že Rok zasväteného života bude slávený v kontexte 50. výročia Druhého vatikánskeho koncilu, konkrétne 50. výročia publikovania koncilového dekrétu Perfectae caritatis o obnove rehoľného života, ktorý od zasvätených vyžaduje vernosť Pánovi, vernosť Cirkvi, vernosť vlastnej charizme a vernosť človeku dneška.

„Práve preto, že považujeme týchto 50 rokov, ktoré nás oddeľujú od koncilu, za čas milosti pre zasvätený život, vyznačujúci sa prítomnosťou Ducha, ktorý nás vedie k životu aj cez slabé stránky a neveru, skrze skúsenosť Božieho milosrdenstva a lásky, chceme, aby bol tento rok príležitosťou pre ‚vďačné pripomenutie‘ tejto nedávnej minulosti. To je prvý cieľ Roka zasväteného života.“

Kardinál de Aviz pripomenul slová pápeža Františka zo stretnutia s generálnymi predstavenými, že zasvätený život «je spletitý, zložený z hriechu a milosti» a v tomto duchu uviedol:

„V tomto roku chceme priznať a vyznať naše slabiny, ale chceme tiež hlasno a radostne volať‘ do sveta o svätosti a vitalite, ktoré sú prítomné v zasvätenom živote. Koľko svätosti, tak často skrytej, ale o to nie menej plodnej je v kláštoroch, konventoch, domoch zasvätených osôb.Svätosti, ktorá privádza týchto mužov a
ženy k tomu, aby boli živými ikonami‘ Boha! Toto presvedčenie nás vedie k vyznaniu spolu s apoštolom Pavlom, že «kde sa rozmnožil hriech, tam sa rozhojnila milosť». Pozývame aj všetkých pastierov, kňazov a laikov, aby sa pripojili k našej vďake za dar zasväteného života na svete a v samotnej Cirkvi.“

„S pozitívnym pohľadom na čas milosti od koncilu až po dnes chceme uchopiť budúcnosť s nádejou“ – uviedol kardinál ako druhý cieľ Roka zasväteného života:

„Sme si dobre vedomí toho, že súčasnosť je «poznačená napätiami a ťažkosťami», ako napísal Ján Pavol II. v apoštolskej exhortácii Vita consecrata ( porov. VC 13 ), a že kríza, ktorej čelí spoločnosť a Cirkev sama, sa plne dotýka aj zasväteného života. My však chceme vnímať túto krízu nie ako predsieň smrti, ale ako «kairos», priaznivú príležitosť pre rast do hĺbky, a teda nádej, motivovanú istotou, že zasvätený život z Cirkvi nikdy nevymizne, pretože «bol chcený samým Ježišom ako neoddeliteľná súčasť jeho Cirkvi» (Pápež Benedikt XVI. brazílskym biskupom počas návštevy Ad limina, 5. novembra 2010). Zoči-voči toľkým ‚prorokom nešťastia‘ chceme byť mužmi a ženami nádeje, nádeje, ktorá nie je založená na našich ‚vozoch a koňoch‘, teda na našich vlastných silách, na našom počte, ale na ňom, do ktorého sme vložili našu dôveru. V ňom nám nikto neukradne našu nádej.“

Tejto nádeje nie je nikdy nazvyš a zasvätení sú si toho dobre vedomí. Preto tretím cieľom tohto Roka zasväteného života bude žiť prítomnosť so zanietením, uviedol prefekt kongregácie pre zasvätených:
„Zanietenie hovorí o zamilovaní, o ozajstnom priateľstve, o hlbokom spoločenstve... O toto všetko ide, keď hovoríme o zasvätenom živote, a to je to, čo dáva krásu životu mnohých mužov a žien, ktorí zachovávajú evanjeliové rady a ‚zblízka‘ nasledujú Krista v tomto životnom stave. Rok zasväteného života bude dôležitým časom pre evanjelizovanie‘ ich poslania a svedectva o kráse nasledovania Krista v mnohých formách nášho života. Zasvätení preberajú štafetu svedectva od svojich zakladateľov a zakladateliek. Povzbudení aj pápežom Františkom chcú v tomto roku «prebudiť svet» svojím prorockým svedectvom, a to najmä svojou prítomnosťou na existenciálnych perifériách chudoby a myslenia, ako pápež požiadal generálnych predstavených. Zasvätení sú si vedomí, že okrem vyrozprávania veľkého príbehu, ktorý napísali v minulosti, sú pozvaní písať ďalší, nie menej pekný príbeh budúcnosti (porov VC 110).“

V druhej časti tlačovej konferencie Mons. José Rodríguez Carballo, sekretár Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života uviedol návrh, že začiatok slávenia Roka zasväteného života by mohol byť stanovený už na október 2014, v súvislosti s publikovaním koncilovej konštitúcie Lumen gentium, s osobitným odkazom na jej VI. kapitolu o zasvätenom živote. Ukončenie roka je predbežne navrhované na 21. november 2015, Svetový deň „Pro orantibus”, teda deň zasvätených, ktorí žijú v klauzúre. Okrem slávenia svätých omší, ktorými bude Rok zasvätených ohraničený, Mons. Carballo spomenul v navrhovaných a pripravovaných iniciatívach národné i medzinárodné stretnutia novicov, profesov, formátorov a iných skupín rehoľníkov, medzinárodný kongres teológie zasväteného života a ďalšie duchovno-kultúrne podujatia. -jk-All the contents on this site are copyrighted ©.