2014-01-29 14:41:24

Popiežiaus bendroji audiencija. Katechezė apie Sutvirtinimo sakramentą (+video)


Trečiadienio rytą šv. Petro aikštėje vykusios bendrosios audiencijos metu popiežius Pranciškus skaitė trečią katechezę apie sakramentus. Po dviejų pirmųjų, skirtų Krikštui, šį kartą buvo kalbama apie Sutvirtinimo sakramentą, kuris kartu su Krikštu ir Eucharistija sudaro vadinamuosius „įkrikščioninimo“ sakramentus. Šiais trimis sakramentais, - sakė Popiežius, - mes esame įskiepijami į mirusį ir prisikėlusį Kristų, tampame naujais kūriniais ir Bažnyčios nariais. Štai dėl ko iš pradžių šie trys sakramentai būdavo švenčiami kartu, užbaigiant katechumenato kelią, paprastai Velyknakčio budėjimo metu.

Žodis „Sutvirtinimas“ mus primena, kad šis sakramentas sustiprina mumyse krikšto malonę, sutvirtina mūsų ryšį su Kristumi, padaro tvirtesnį mūsų ryšį su Bažnyčia, suteikia mums ypatingą Šventosios Dvasios dovaną, kad sugebėtume skelbti tikėjimą, išpažinti Kristų ir niekada nesigėdyti jo kryžiaus.

Dėl to, - sakė popiežius Pranciškus, - turime pasirūpinti, kad mūsų vaikams būtų suteiktas šis sakramentas. Visi pasirūpiname savo vaikus pakrikštyti. Ir tai gerai. Tik deja ne visi pasirūpiname Sutvirtino sakramentu: paliekame mūsų vaikus pusiaukelėje, negavusius Šventosios Dvasios, kuri tokia svarbi krikščioniškajame gyvenime, nes suteikia jėgų eiti pirmyn. Pagalvokime, ar tikrai mums svarbu, kad mūsų vaikams būtų suteiktas Sutvirtinimo sakramentas. Tai svarbu. Labai svarbu. Jei turite vaikų, kurie jau galėtų priimti Sutvirtinimo sakramentą, bet dar jo nepriėmę, padarykite viską kas įmanoma, kad jie sėkmingai užbaigtų šitą įkrikščioninimo kelią ir kad gautų šventosios Dvasios galios. Tai labai svarbu. Žinoma, - sakė Popiežius, - reikia ir deramai pasirengti šiam sakramentui, reikia padėti jį priimantiems geriau asmeniškai pagilinti tikėjimą į Kristų, sustiprinti priklausymo Bažnyčiai suvokimą.

Sutvirtinimas, kaip kiekvieną sakramentas, yra ne žmonių, bet Dievo veikimo rezultatas. Dievas nori, kad mes gyvenime sektume jo Sūnumi Jėzumi Kristumi, kad sugebėtume taip kaip Jis mylėti. Dėl to Dievas mums suteikia Šventąją Dvasią, kurios veikimas persmelkia visą žmogų ir visą jo gyvenimą, suteikdamas septynias dovanas, apie kurias, remdamasi Šventuoju Raštu, kalba Tradicija. Nenoriu Jūsų klausti kokios tai dovanos, - kalbėjo Šventasis Tėvas. Tikriausiai visi jas atsimenate. Tikriausiai visi jas išvardytų, bet jūsų vardu aš jas išvardysiu. Tad kokios tai dovanos? Išmintis, supratimas, patarimas, tvirtumas, žinojimas, maldingumas, Dievo baimė. Šias dovanas mums suteikia Sutvirtinimo sakramentas. Šioms dovanoms skirsiu ateinančias katechezes apie sakramentus, - pranešė Popiežius.

Kai priimame Šventąją Dvasią į savo širdis ir leidžiame jai veikti, pats Kristus ateina pas mus ir pradeda veikti mūsų gyvenime, veikti per mus. Kristus per mus melsis, atleis, guos ir skelbs viltį, tarnaus broliams, bus artimas kenčiantiems ir atstumtiems, kurs vienybę ir taiką. Tik pagalvokite, kaip tai svarbu, - sakė Šventasis Tėvas, - ateinant į mūsų širdis Šventajai Dvasiai, visa tai pats Kristus daro mumyse ir per mus. Štai kodėl svarbu, kad mūsų vaikai priimtų šį sakramentą.

Brangieji broliai ir seserys, atsiminkime šį sakramentą. Dėkokime Viešpačiui už šią dovaną ir prašykime, kad jis mums padėtų gyventi kaip dera tikriems krikščionims, eiti per gyvenimą vedamiems mums padovanotos Šventosios Dvasios. (Vatikano radijas)


All the contents on this site are copyrighted ©.