2014-01-22 14:13:32

Popiežiaus bendroji audiencija. Melskimės, kad išnyktų skandalingas susiskaldymas (+video)


Praėjusį šeštadienį, sausio 18 d., prasidėjo kasmetinė Maldų savaitė už krikščionių vienybę, kuri užsibaigs šios savaitės šeštadienį, sausio 25-ąją, minima apaštalo šv. Pauliaus atsivertimo švente, - apie tai trečiadienio bendrojoje audiencijoje kalbėjo popiežius Pranciškus, ekumenizmo temai skirdamas savo katechezę.

Krikščionių bendruomenės jau daugiau kaip šimtą metų jungiasi į šią svarbią dvasinę iniciatyvą. Tai metas skirtas maldai už visų pakrikštytųjų vienybę, pagal Kristus valią, „kad visi būtų viena“ (Jn 17,21). Kasmet kurio nors pasaulio regiono ekumeninė grupė, vadovaujant Ekumeninei Bažnyčių tarybai ir Popiežiškajai krikščionių vienybės tarybai, parengia medžiagą Maldos savaitei. Šiemet tekstus parengė Kanados Bažnyčios ir bažnytinės bendruomenės. Juose apmąstomas šv. Pauliaus klausimas Korinto krikščionims: „Argi Kristus padalytas?” (1 Kor 1,13).

Kristus tikrai nepadalytas. Tačiau turime nuoširdžiai ir su gailesčiu pripažinti, kad mūsų bendruomenės gyvena pasidalijusios ir kad tai yra papiktinimas. Krikščionių nevienybė yra skandalingas dalykas. Nėra kito žodžio: tai skandalas, papiktinimas! „Yra tokių – rašė Apaštalas - kurie sako: „Aš esu Pauliaus“, „aš – Apolo“, „aš – Kefo“, „o aš – Kristaus““ (1,12). Paulius nepritaria tiems, kurie čia sako, kad jų galva Kristus, nes Kristaus vardą jie naudoja tam, kad skirtųsi nuo kitų krikščionių bendruomenės viduje. Bet juk Kristaus vardas kuria vienybę, o ne susiskaldymą! Jis atėjo mūsų suvienyti, o ne padalyti. Krikštas ir Kryžius yra pagrindiniai mums visiems bendros krikščioniškos mokinystės elementai. Susiskaldymai kenkia mūsų vykdomos evangelizavimo misijos patikimumui ir veiksmingumui, o taip pat kelia grėsmę, kad Kristaus kryžius gali likti be galios (plg. 1,17).

Paulius bara korintiečius už jų ginčus, bet kartu ir dėkoja Viešpačiui: „Aš nuolat už jus dėkoju Dievui, kad dėl Jėzaus Kristaus Dievas suteikė jums savo malonę. Per jį jūs praturtėjote visa kuo – visokiu žodžiu ir pažinimu“ (1,4-5). Šitie Pauliaus žodžiai, tai ne formalumas, bet ženklas, kad jis mato – ir dėl to nuoširdžiai džiaugiasi – bendruomenei Dievo suteiktas dovanas. Tokia Apaštalo laikysena, - sakė popiežius Pranciškus, - tai padrąsinimas mus ir kiekvienai krikščionių bendruomenei su džiaugsmu atpažinti kitų bendruomenių gautas Dievo dovanas. Nors kenčiame dėl vis dar esančių susiskaldymų, priimame Paulius žodžius kaip raginimą džiaugtis malonėmis, Dievo suteiktomis kitiems krikščionims. Turime tą patį Krikštą, tą pačią Šventąją Dvasią, kuri mus apdovanojo malonėmis, pripažinkime tai ir džiaukimės.

Labai gera ir gražu atpažinti malonę, kurią Dievas mums suteikia, - kalbėjo Popiežius, - bet dar geriau ir gražiau matyti kituose krikščionyse tai ko mums reikia, ką galėtume priimti kaip mūsų brolių ir seserų dovaną. Kanadiečių grupė, parengusi tekstus šiai maldos savaitei, paragino bendruomenes ne atskirai pamąstyti apie tai ką jos galėtų duoti savo kaimynams krikščionims, bet susitikti ir visiems kartu stengtis suprasti ką galime gauti vieni iš kitų. Tam reikalingos didesnės pastangos. Reikia daug melstis, reikia nuolankumo, reikia mąstymo ir nuolatinio atsivertimo. Tad eime šiuo keliu melsdamiesi už krikščionių vienybę, kad vis mažiau būtų tarp mūsų skandalingo susiskaldymo. Ačiū. (Vatikano radijas)


All the contents on this site are copyrighted ©.