2014-01-16 17:24:03

Pateikta Šventojo Sosto ataskaita apie Vaiko teisių konvencijos vykdymą


Ketvirtadienį, sausio 16 d., arkiv. Silvano Tomasi vadovaujama Šventojo Sosto delegacija Jungtinėse Tautose Ženevoje pristatė Vaikų teisių komitetui ataskaitą apie Vaiko teisių konvencijos vykdymą. Vaiko teisių konvenciją Jungtinių Tautų generalinė asamblėja priėmė 1989 m. lapkričio 20 d. Šventasis Sostas, taip pat ir Vatikano Miesto Valstybės vardu, ją ratifikavo 1990 m. rugsėjo 2 d. Šiuo metu jau 193 pasaulio valstybės yra ratifikavusios šią konvenciją.

Ratifikavusios šalys yra įpareigotos kas penkeri metai pateikti ataskaitas apie konvencijos taikymą, tačiau praktiškai ataskaitos pateikiamos rečiau ir ne visada reguliariai. Šventasis Sostas pirmąją atskaitą pateikė 1994 m.; antrąją – 2011.

Ketvirtadienį pateiktoje naujoje ataskaitoje primenama, kad Šventasis Sostas buvo viena pirmųjų šią konvenciją ratifikavusi šalių. Taip pat primenama, kad konvencija buvo ratifikuota su trimis išlygomis. Pirmoji išlyga lietė vadinamąjį „šeimos planavimą“; antroji – tėvų teises švietimo, tikėjimo ir privataus gyvenimo srityse; trečioji – Vatikano Miesto Valstybės savitumus, dėl kurių savo visuomenės neturinčiame Vatikane konvencija negali būti taikoma taip kaip kitose valstybėse. Ataskaitoje taip pat teko dar kartą pabrėžti, kad civilinės teisės požiūriu Katalikų Bažnyčios vyskupai, kunigai ir visi nariai nėra subordinuoti Šventajam Sostui, bet juos saisto jų gyvenamose šalyse galiojantys įstatymai, tad ir šios konvencijos taikymo požiūriu praeityje pasitaikę kunigų lytinių nusikaltimų prieš vaikus atvejai priklauso tų šalių, kuriuose gyvena nusikaltimus įvykdę asmenys, kompetencijai.

Ataskaitoje dar kartą primenamas Šventojo Sosto susirūpinimas vaikų teisių būkle dabartiniame pasaulyje. Dar kartą reiškiamas apgailestavimas, dėl kai kurių kunigijos narių įvykdytų nusikaltimų prieš vaikus. Pristatytos priemonės, kurių visos Bažnyčios mastu ėmėsi Tikėjimo mokymo kongregacija ir Popiežiškoji šeimos taryba, kad vaikai būtų apsaugoti nuo galimų nusikaltimų. Šventojo Sosto pateikta ataskaita atspindi katalikiškąją pagarbos žmogaus asmens orumui viziją. Šią viziją sudaro pagarba žmogui nuo prasidėjimo akimirkos ir visuose jo brendimo ir gyvenimo etapuose; žmogaus asmens nediskriminavimas dėl lyties, pradedant jau prenataliniu gyvenimu; pagarba šeimai kaip vyro ir moters sąjungai, tėvų teisei auklėti vaikus, ypač teisei ugdyti atsakingai meilei, nesiribojant tik siaurai suprantamu „lytiniu ugdymu“, atmetimas „gender“ ideologijos, kuri neigdama lyčių skirtumus ir abipusį papildomumą, kelia teisinę sumaištį, trukdydama taip pat ir šios konvencijos aiškiai interpretacijai.

Šventojo Sosto pateiktoje ataskaitoje apie Vaiko teisių konvencijos vykdymą iškeliamas taip pat popiežiaus Pranciškaus dėmesio ir meilės vaikams, ypač kenčiantiems, liudijimas, atspindintis visos Katalikų Bažnyčios rūpinimąsi vaikų gerove. (Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.