2013-12-30 14:52:46

Popiežiaus Pranciškaus malda už šeimą (+video)


Pirmą sekmadienį po Kalėdų liturgijoje minima šventoji Nazareto šeima. Apie Šventąją Nazareto šeimą ir apie mūsų dienų šeimas popiežius Pranciškus kalbėjo sekmadienio vidudienį, kreipdamasis į maldininkus, susirinkusius į šv. Petro aikštę Viešpaties Angelo maldos proga.

Šiandien Evangelija mums kalba apie Šventąją šeimą, einančią skausmingu tremties keliu, ieškančią prieglobsčio Egipte. Juozapas, Marija ir Jėzus kenčia pabėgėlių dramą, kupiną visokių sunkumų, nesaugumo ir baimės. Milijonai šeimų tą patį kenčia ir mūsų dienomis. Beveik kiekvieną dieną televizija ir spauda praneša apie žmones, kurie bėga nuo bado, karų, kitų rimtų pavojų, kurie trokšta saugumo, oresnio gyvenimo sau ir savo šeimoms. Tad prieš akis turėdami bėgti priverstą Nazareto šeimą, galvojame apie migrantų ir pabėgėlių dramą, apie išnaudojamus žmones, apie vergiško darbo ir prekybos žmonėmis aukas.

Jėzus panoro priklausyti žmonių šeimai ir kartu su ja kelti sunkumus, kad visos šeimos jaustų mylinčio Dievo artumą, - sakė Šventasis Tėvas. Šiandien žiūrėdami į Šventąją šeimą, mes žavimės jos gyvenimo paprastumu. Ji yra pavyzdys mūsų šeimoms, ji padeda mūsų šeimoms tapti susitaikinimo ir meilės bendruomenėmis, kad jose viešpatautų gerumas, savitarpio atleidimas ir pagalba. Popiežius Pranciškus priminė jau ir kitomis progomis kartotus tris šeimyninio gyvenimo džiaugsmui ir ramybei būtinus žodžius: prašau, ačiū, atsiprašau.

Po su drauge šv. Petro aikštėje buvusiais tikinčiais kalbėtos Viešpaties Angelo maldos, Šventasis Tėvas taip pat priminė, kad ateinantį rudenį vyks šeimos tematikai skirtas Vyskupų Sinodo susirinkimas, kuriam dabar visi ruošiamės. Dėl to šiandien, Šventosios šeimos šventės dieną, prašydamas Jėzaus, Marijos ir Juozapo globos Sinodo darbui, meldžiuosi už visas pasaulio šeimas, - sakė popiežius Pranciškus. Ir jus prašau dvasia prisijungti prie šios maldos, kurią dabar sukalbėsiu:

Jėzau, Marija ir Juozapai, jumyse kontempliuojame tikrosios meilės spindesį ir į jus pasitikėdami kreipiamės.

Šventoji Nazareto šeima, padaryk, kad ir mūsų šeimos būtų bendrystės ir maldos vietos, Evangelijos mokyklos, mažos namų Bažnyčios.

Šventoji Nazareto šeima, šeimose niekada tenebūna smurto, svetimumo ir nesantaikos; kas buvo sužeistas ar papiktintas, greitai tesulaukia paguodos ir tepagyja.

Šventoji Nazareto šeima, būsimasis Vyskupų sinodas teatnaujina šeimos šventumo ir neišardomumo suvokimą, tepadeda matyti šeimoje atsispindinčių Dievo sumanymų grožį.

Jėzaus, Marija ir Juozapai, išgirskite, išklausykite mūsų maldavimą, Amen.

Popiežius Pranciškus galiausiai taip pat pasveikino tikinčiuosius, kurie tą pačią valandą kartu meldėsi Nazareto Apreiškimo bazilikoje, kur maldai vadovavo Vyskupų Sinodo generalinis sekretorius, Barselonos Šventosios šeimos Bažnyčioje, kur maldai vadovavo Popiežiškosios šeimos tarybos pirmininkas, ir Loreto Šventųjų namų šventovėje. Popiežius pasveikino ir Madride bei kitur pasaulyje melstis už šeimas susirinkusius tikinčiuosius. (Vatikano radijas)


All the contents on this site are copyrighted ©.