2013-12-30 12:18:16

Påven ber för världens familjer - "evangeliet förkunnas främst genom familjen"


(30.12.13) En tanke till invandrare och flyktingar, offer för exploatering och människohandel – på söndagen efter jul då den katolska kyrkan firar den Heliga Familjen bad påven Franciskus för alla de som han sa befinner sig i ”exil”. Från flyktingar till de äldre. Som en förberedelse för den kommande Biskopssynoden om familjen avslutade påven med att be en bön till den Heliga Familjen som han själv hade skrivit. Direkt anslutna till Petersplatsen via satellit var troende som befann sig i Nasaret, Barcelona, Madrid och Loreto.

”Gud valde att födas in i en mänsklig familj, han ville ha en mamma och en pappa”, sa påven och fortsatte:

”Dagens evangelium presenterar oss den heliga familjen på exilens smärtsamma väg, när de söker sin tillflykt i Egypten. Josef, Maria och Jesus upplevde det dramatiska tillståndet att vara flyktingar, präglat av rädsla, osäkerhet, besvär ( jfr Matt 2:13-15, 2:19-23). Tyvärr kan miljontals familjer identifiera sig med denna sorgliga verklighet i vår tid. Nästan varje dag ger tv och tidningar oss nyheter om flyktingar som flyr från svält, krig och andra allvarliga faror i jakten på trygghet och ett anständigt liv för sig själva och sina familjer.”

”Flyktingarna är inte alltid välkomna i de främmande länderna, även om de hittar arbete, och de möts inte alltid de med respekt och förståelse för de värden som de bär. Deras berättigade förväntningar kolliderar med komplexa situationer och problem som ibland verkar oöverstigliga. Så medan vi betraktar den heliga familjen i Nasaret som tvingades fly, tänker vi även på den dramatiska situationen som invandrare och flyktingar ofta är offer för: illvilja och exploatering.”

Påven fortsatte med att erinra om ”en annan typ av exil – den som kan finnas inom själva familjen: de äldre, till exempel, som ibland behandlas som om de vore en obekväm närvaro. Många gånger tror jag att man ska se på hur en familj handskas med sina äldre och sina barn, för att förstå hur familjen är.”

Jesus ville tillhöra en familj som upplevde dessa svårigheter, eftersom ingen är utesluten från Guds kärleksfulla närhet. Flykten till Egypten undan Herodes visar oss att Gud är där människan är i riskzonen, där man lider, där man flyr, där man avvisas och överges, men även där människan drömmer och hoppas på att återvända till sitt hemland i frihet, där man planerar och väljer ett liv som bevarar ens egen och familjens värdighet.

”Idag låter vi även vår blick lockas av enkelheten med vilken den Heliga Familjen levde i Nasaret”, fortsatte påven. ”Det är ett bra exempel för våra familjer och det hjälper dem att vara mer och mer en gemenskap i kärlek och försoning, där vi upplever omsorg, ömsesidig hjälp, ömsesidig förlåtelse. Men jag vill också uppmuntra familjer till att vara medveten om hur viktiga de är i kyrkan och i samhället . Förkunnelsen av evangeliet går faktiskt, först och främst, genom familjer, för att sedan spridas till de olika områdena i det dagliga livet.”

Ivrigt åkallar vi Jungfru Maria, Jesu Moder och vår Moder, och den helige Josef, hennes man, och vi ber dem att upplysa, att trösta och att vägleda varje familj i världen, så att den kan uppfylla med värdighet och lugn i det uppdrag som Gud har anförtrott oss.

Efter Angelusbönen påminde påven om nästa Biskopssynod, i oktober där familjen kommer att stå i centrum, och till vilken förberedelserna redan har börjat sedan länge. Till denna förberedelse hade påven skrivit en bön för all världens familjer, som han läste upp:

Bön till den heliga familjen
Jesus, Maria och Josef,
i er begrundar vi
kärlekens sanna glans,
Vi vänder oss till er med förtroende.
Heliga familjen i Nasaret,
göra våra familjer
platser för gemenskap och bön,
evangeliets autentiska skolor
som små kyrkor i hemmet.
Heliga familjen i Nasaret,
Må familjer aldrig mer erfara
våld, slutenhet och splittring:
Må alla som har blivit sårade eller kränkta
snart uppleva tröst och helande.
Heliga familjen i Nasaret,
Låt nästa Biskopssynod
väcka allas medvetenheten
om familjens heliga och okränkbara karaktär,
om dess skönhet i Guds plan
Jesus, Maria och Josef,
lyssna, hör vår bön. Amen.

Efter bönen hälsade påven särskilt till de samlade troende i Bebådelsebasilikan i Nazaret, La Sagrada Familia basilikan i Barcelona, Santa Casa i Loreto och till deltagarna vid familjedagen i Madrid.
All the contents on this site are copyrighted ©.