2013-12-25 15:15:28

Kalėdos su popiežiumi Pranciškumi


Popiežius Pranciškus Kalėdų vidudienį pirmą kartą suteikė iškilmingą Kalėdų palaiminimą Romai ir visam pasauliui, Urbi et orbi. „Leiskime, kad Dievo gerumas mus sujaudintų“, ragino Romos vyskupas kalėdinėje žinioje. Kalėdinę žinią popiežius perskaitė ir palaiminimą „Urbi et orbi“ suteikė taip, kaip ligi šiol daugiau kaip pusę šimtmečio darė visi jo pirmtakai: išėjęs į Vatikano bazilikos centrinį balkoną. Šventasis Tėvas kreipėsi tiek į Šv. Petro aikštę susirinkusius žmones, tiek į visus, kurie jo žodžių klausėsi ir palaiminimą gavo per komunikavimo priemones: radiją, televiziją, internetą. „Urbi et orbi“: RealAudioMP3

Perskaitęs kalėdinę žinią ir suteikęs palaiminimą popiežius Pranciškus dar kartą palinkėjo Kalėdų džiaugsmo ir taikos visiems: „Šią dieną, kurią apšviečia iš nuolankios Betliejaus grotos pasklidusi evangelinė viltis, meldžiu visiems kalėdinės džiaugsmo ir taikos dovanos: vaikams ir seneliams, jaunimui ir šeimoms, vargšams ir atstumtiesiems. Jėzus, užgimęs vardan mūsų, tepaguodžia visus, kuriuos slegia ligos ir kentėjimai, tesustiprina visus, kurie aukojasi labiausiai nepasiturinčių brolių tarnystei. Linksmų Kalėdų visiems!“ – kalbėjo popiežius Pranciškus pirmąją Kalėdų dieną, trečiadienį.

Kalėdų šventimas Vatikane, pagal Visuotinės Bažnyčios liturginį kalendorių, prasidėjo jau Kūčių vakarą. Šventasis Tėvas aukojo Kalėdų nakties Mišias Vatikano bazilikoje, ant Konfesijos altoriaus. Jas koncelebravo su bendradarbiais kardinolais, vyskupais ir kunigais. Liturginės iškilmės pradžioje po šv. Petro bazilikos skliautais pasigirdo Jėzaus užgimimo Kalenda, t.y. tekstas, pagal antikos tradicijas skelbiantis prasidėjusias Kalėdas.

Šventasis Tėvas Kalėdų nakties homilijoje kalbėjo apie begalinę Dievo Tėvo kantrybę ir meilę, apie visai žmonijai padovanotą Jėzų: „Esame žmonės keliaujantys į pažadėtąją žemę. Šioje istorijoje visada mus lydi Viešpats! Nebijokite! Mūsų Tėvas yra kantrus, jis mus myli, jis mums dovanoja Jėzų, kad mums vadovautų kelionėje į pažadėtąją žemę. Jis yra šviesa, kuri išsklaido sutemas. Jis yra mūsų taika.“

Popiežiaus aukotose Kalėdų nakties Šventosiose Mišiose nekartą buvo suteikta proga prisiminti Jėzaus tėviškėje ir visame Artimųjų rytų regione nuo karų ir smurto kenčiančius žmones: vienas iš tokių momentų buvo Mišių Visuotinė malda skaityta aramėjiškai, t.y. ta pačia kalba, kurią šeimoje kalbėjo Jėzus ir kuri dar šiandien yra liturginė kalba pav. Sirijos ir Irako krikščionių bendruomenėse. Buvo prisiminti maldoje taip pat visi, kurie dėl tikėjimo yra persekiojami. Malda buvo perskaityta kinų kalba.

Po Šventųjų Mišių popiežius palaimino šalia Altoriaus ir prie atvertos Evangelijos knygos paguldytą kūdikėlio Jėzaus statulą, tada ją paėmė į savo rankas ir procesijoje, lydimas vaikų, simboliškai atstovavusių viso pasaulio vaikams, nunešė ją iki Vatikano bazilikos koplyčios (šv. Pijaus X), kurioje Kalėdų laikotarpiu įrengta prakartėlė. Tada popiežiui patarnavęs diakonas statulėlę padėjo prakartėlėje prie Marijos ir Juozapo statulų. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.