2013-12-23 13:39:47

Vidudienio malda: Švęskime Kalėdas su Marija ir Juozapu (+video)


Ketvirtą Advento sekmadienį Evangelija kalba apie tai kas įvyko prieš Jėzaus gimimą. Evangelistas Matas tuos įvykius pristato iš šv. Juozapo, Mergelės Marijos sužadėtinio, perspektyvos. Šią Evangelijos ištrauką popiežius Pranciškus komentavo sekmadienio vidudienį.

Juozapas ir Marija gyveno Nazarete, bet dar negyvenu kartu, nes jų sutuoktuvės dar nebuvo užbaigtos. Tuo metu Marija, priėmusi Angelo žinią, tapo nėščia iš Šventosios Dvasios. Kai Juozapas apie tai sužinojo, suglumo. Evangelija nepasakoja kokios tuo metu buvo jo mintys, tačiau sako esminį dalyką. Juozapas trokšta vykdyti Dievo valią ir dėl to yra pasiruošęs aukotis. Jis nesigina, nereikalauja, kad būtų gerbiamos jo teisės, bet sutinka su sprendimu, kuris jam reikštų didelį išsižadėjimą. Evangelija sako: „Juozapas, būdamas teisus ir nenorėdamas daryti jai nešlovės, sumanė tylomis ją atleisti“ (Mt 1,19). Šis trumpas sakinys kalba apie didžiulę vidinę dramą, nes juk Juozapas labai mylėjo Mariją. Juozapas ir čia nori būti klusnus Dievo valiai ir nusprendžia, tikriausiai su dideliu skausmu, tylomis atsisveikinti su Marija. Medituodami šiuos žodžius, - sakė popiežius Pranciškus, - mes galime suvokti kokį didelį bandymą teko pakelti Juozapui prieš Jėzaus gimimą. Tai panašus bandymas į tą, kurį turėjo pakelti Abraomas, kai iš jo buvo pareikalauta, kad paaukotų savo sūnų Izaoką (plg. Pr 22). Kaip Abraomo atveju, ir čia pats Viešpats pasiūlo sprendimą. Pamatęs tvirtą Juozapo tikėjimą, Viešpats jam sako: „Juozapai, Dovydo sūnau, nebijok parsivesti į namus savo žmonos Marijos, nes jos vaisius yra iš Šventosios Dvasios“ (Mt 1,20)

Evangelija mums parodo koks didžiadvasis buvo šv. Juozapas. Jis sąžiningai ėjo pasirinktu keliu, bet Dievas jam skyrė didesnę misiją. Juozapas buvo atidus Dievo balsui, klusnus jo valiai. Jis užsispyrėliškai nesilaikė savo pasirinkto kelio, neleido nuoskaudai apkartinti savo širdies, bet sutiko su jam prieš akis atsiradusia naujove, net jei ta naujieną jį visiškai nustebino.

Šitaip jis tapo dar labiau laisvas ir didis žmogus. Sutikdamas su tuo vaidmeniu, kurį jam skyrė Viešpats, Juozapas naujai save atrado. Šitokia laisvė atsisakyti to kas žmogui priklauso, atsisakyti savęs paties ir visiškai paklusti Dievo valiai, beldžiasi ir į mūsų širdis, taip pat ir mums rodo kelią. Tad švęskime Kalėdas kartu su Marija ir Juozapu, - linkėjo popiežius Pranciškus. Marija, moteris malonės pilnoji, išdrįso visiškai patikėti Dievo Žodžiu; Juozapas, ištikimas ir teisingas vyras, labiau paisė Dievo negu savo abejonių ir garbės. Kartu su jais eime į Betliejų.

Po vidudienio maldos popiežius Pranciškus atkreipė dėmesį į šv. Petro aikštėje iškeltą užrašą: „Vargšai negali laukti“. Perskaitęs šiuos žodžius Šventasis Tėvas pareiškė solidarumą su visais kenčiančiais vargus, ypač su namų neturinčiomis šeimomis. (Vatikano radijas)


All the contents on this site are copyrighted ©.