2013-12-18 16:42:24

Latvijoje mirė vysk. Arvaldis Andrejs Brumanis


Antradienio, gruodžio 17 d. vakarą Latvijoje mirė Liepojos vyskupas emeritas Arvaldis Andrejs Brumanis, prieš paskyrimą ganytoju, daugiau kaip du dešimtmečius dirbęs Vatikano radijo laidų latvių kalba redakcijoje.

Arvaldis Andrejs Brumanis buvo gimęs 1926 m. Kuršo žemėje, Latvijos vakaruose. Baigęs žemės ūkio mokyklą, 1944 m. vokiečių okupacinės valdžios buvo paimtas priverstiniam darbui, o kiek vėliau tais pačias metais – į latvių legioną ir pasiųstas į frontą. 1945 m. kovo mėnesį buvo sužeistas. Karo pabaigos jis sulaukė Liubeke, Vokietijoje. Išleistas iš karo belaisvių stovyklos, Belgijoje įstojo į kunigų seminariją. Kunigo šventimai jam suteikti 1954 m. Liuveno katalikų universitete ir vėliau Popiežiškajame Grigaliaus universitete Romoje studijavo Bažnyčios istoriją, 1968 m. apsigynė daktaratą. Tais pačiais metais pradėjo dirbti Vatikano radijo laidų latvių kalba redakcijoje.

1995 m. gruodžio 7 d. popiežius Jonas Paulius II kun. Arvaldį Brumanį paskyrė Liepojos vyskupu. Vyskupo šventimus jis priėmė iš palaimintojo Jono Pauliaus II 1996 m. sausio 6 d. šv. Petro bazilikoje. Vyskupas Brumanis Liepojos vyskupijai vadovavo iki 2001 m. (Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.