2013-12-12 17:15:03

Pristatyta popiežiaus Pranciškaus žinia Pasaulinei taikos dienai: „Brolybė – taikos pagrindas ir kelias į taiką“


Ketvirtadienį Vatikano spaudos salėje buvo pristatyta popiežiaus Pranciškaus žinia Pasaulinei taikos dienai, kuri bus švenčiama sausio 1-ąją. Pirmosios savo pontifikato Pasaulinės taikos dienos proga skelbiamoje žinioje, popiežius Pranciškus kalba apie žmonių brolybę kaip taikos pagrindą ir kaip į taiką vedantį kelią. Vatikane akredituotiems žurnalistams dokumentą pristatė Popiežiškosios teisingumo ir taikos tarybos pirmininkas kard. Peter Turkson su bendradarbiais.

Brolybė yra esminė žmogaus dimensija, nes žmogus gyvena nuolatiniame santykyje su kitais žmonėmis. Šio santykio suvokimas mus skatina žiūrėti į kitą žmogų kaip į brolį ir seserį. Jei nebūtų šio žmones siejančio ryšio, nebūtų įmanoma nei teisinga visuomenė, nei tvirta ir pastovi taika. Savo žinios Pasaulinės taikos dienos proga pradžioje popiežius Pranciškus taip pat pastebi, kad brolybė visada prasideda šeimoje, kad šeima yra jos šaltinis.

Aptardamas biblinius brolybės pagrindus, Šventasis Tėvas primena Pradžios knygos pasakojimą apie pasaulio sukūrimą, pasak kurio visi esame pirmųjų tėvų palikuonys, o tuo pačiu ir vieni kitų broliai. Pradžios knyga taip pat pasakoja apie brolius Kainą ir Abelį. Šis pasakojimas moko, kad visi žmonės turi įgimtą pašaukimą gyventi kaip broliai, bet kartu ir dramatiškų išdavysčių galimybę. Tai patvirtina kasdienis egoizmas, karai ir neteisybės. Žmonės kenčia ir miršta nuo savo brolių rankos, brolių, kurie nepripažįsta brolystės. Biblinis brolybės pradas pasiekia savo viršūnę Jėzuje Kristus. Per jį ir jame atnaujinama žmonių brolybė. Jis mus sutaikina su Dievu. Dievas yra mūsų Tėvas, o mes Kristuje visi esame broliai.

Toliau savo žinioje popiežius Pranciškus apie brolybę kalba keliose konkrečiose Bažnyčios socialinio mokymo aplinkose. Visų pirma, pasak Popiežius, brolybė yra labai svarbi skurdo nugalėjimo sąlyga ir prielaida, nes žmogus save suvokdamas kaip kito žmogaus brolį negali taikytis su neteisybe ir nelygybe. Šia prasme, brolybė yra pažangos ir solidarumo pagrindas. Popiežius Pranciškus primena, kad šią tematiką savo socialiniame mokyme išplėtojo jo pirmtakai - Paulius VI enciklikoje „Populorum progressio“ ir Jonas Paulius II enciklikoje „Sollicitudo rei socialis“. Pasak Pauliaus VI, integrali žmogiška pažanga yra naujas taikos vardas, o Jonas Paulius II taiką vadina solidarumo vaisiumi.

Brolybės vertę būtina atrasti ypač dabartinių krizių sąlygomis. Reikia peržiūrėti ekonominės plėtros modelius ir keisti pačių mūsų gyvenimo stilių. Dabartinė krizė, nors ir labai slegia daugelio žmonių gyvenimą, visiems tetampa proga atrasti santūrumo, dosnumo, saiko ir teisingumo dorybes. Popiežius taip pat kreipiasi į kariaujančiuosius ir smurtautojus: tasai, į kurį jūs nutaikėte savo ginklą ir norite nužudyti, yra jūsų brolis. Sustokite, meskite šalin ginklą! Tikros brolystės dvasia taip pat padeda įveikti žmonių darniam sambūviui trukdantį egoizmą. Naujai atrasta brolystė gali būti veiksminga ir ten, kur vyrauja blogiausios socialinio egoizmo formos – korupcija ir organizuotas nusikalstamumas. Popiežius mini ir brolybės svarbą mūsų santykyje su gamta. Kūrėjas žmonių šeimai padovanojo gamtą, kad ją atsakingai prižiūrėtų. Gamtos ištekliai skirti visiems, dėl to būtina peržiūrėti jų naudojimo prioritetus, kad visų pirma būtų įveiktas chroniškas badas ir maisto trūkumas. Sprendimų gali būti daug ir įvairių, ne tik gamybos didinimas. Reikia siekti, kad visi turėtų duonos ir kad mažėtų skirtumai tarp tų, kurie daug turi ir tų, kurie priversti tenkintis tik trupiniais.

Reikia iš naujo atrasti mus visus jungiančią brolybę, - sako popiežius Pranciškus savo žinios baigiamajame skyriuje, - reikia ją mylėti, skelbti, liudyti, pagal ją gyventi. Politikai ir ekonomikai būtinas realizmas neturi virsti jokių idealų nepripažįstančiu techniškumu. Kai pristinga atvirumo žmogaus transcendentiškumui ir Dievui, visa žmogaus veikla nuskurta, o žmogus tampa tik išnaudojimo objektu. Jei pripažinsime platesnį akiratį, kurį mums garantuoja Tasai, kuris myli kiekvieną žmogų, tuomet ir politika bei ekonomika galės remtis tikra broliškos meilės dvasia ir galės sėkmingai kurti integralią žmogiškąją pažangą ir taiką. (Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.