2013-12-12 17:48:11

Indijoje: taikioje manifestacijoje areštuotas Delio arkivyskupas, sumušti manifestacijos dalyviai


Gruodžio 11 dieną Indijoje, Delyje, policija jėga sustabdė taikią krikščionių manifestaciją, atakavo ją vandens patrankomis, nemažai žmonių, tarp jų kunigų ir vienuolių moterų, nukentėjo nuo smūgių lazdomis, areštuota per tris šimtus asmenų, praneša Azijos katalikų žinių agentūra „Asianews“.

Pasak jos pranešimų, manifestantai taikioje ir tylioje eisenoje ėjo link parlamento. Jie manifestavo už krikščionių ir musulmonų dalitų teises. Dalitai yra tie Indijos gyventojai, kurie socialinėje šalies sandaroje turi žemiausią socialinį statusą. Kai kastų sistema sutapo su politine sistema, jie buvo beteisiai ir visiškai priklausė nuo aukštesnių kastų narių. Kai Indija 1950-aisiais metais priėmė demokratinę konstituciją, jų padėtis pagerėjo, tačiau ir šiandien dalitai yra nuolatinės diskriminacijos objektas.

1950-ųjų metų konstitucijos projekte dalitams induistams buvo suteiktos kai kurios teisės, ekonominės ir švietimo lengvatos. 1956-aisiais metais šios privilegijos buvo išplėstos budistams ir sikhams. Tačiau dalitai musulmonai ir krikščionys iki šiol yra diskriminuojami ne tik socialiai, bet ir teisiškai. Vien krikščionių dalitų yra apie 20 milijonų.

Tarp areštuotų yra Delio arkivyskupas Anil Couto ir kiti krikščionių lyderiai: anglikonų Šiaurės Indijos Bažnyčios generalinis sekretorius Alwan Masih, Indijos Bažnyčių nacionalinės tarybos sekretorius Roger Gaikwad ir kiti. Eisenoje dalyvavo nemažai kunigų ir moterų vienuolių, lengvai atpažįstamų iš rūbų.

Ketvirtadienį į manifestantų areštus ir prieš juos panaudotą jėgą reagavo Indijos vyskupų konferencijos pirmininkas kardinolas Oswald Gracias.

Griežtai smerkiu Delio policiją, kuri su lazdomis ir vandens patrankomis atakavo mūsų piliečius, krikščionis vyskupus, vienuoles, protestantų pastorius ir kitus, dalyvavusius taikioje eisenoje už krikščionių ir musulmonų dalitų teises Parlamento gatvėje.

Kaip Indijos vyskupų pirmininkas kreipiuosi į premjerą Mammohan Singh, kad užbaigtų 60 metų trunkančią krikščionių ir musulmonų dalitų diskriminaciją, taip pat ištirtų brutalų išpuolį prieš mūsų žmones.

Antra, smerkiu gėdingą vyrų policininkų smurtą prieš mūsų moteris, tarp kurių ir vienuoles, kurios buvo užpultos su lazdomis. Tai yra negarbingas ir apgailėtinas elgesys, kuris atspindi pagarbos trūkumą mūsų šalies moterims ir jų orumui.

Kaip Bažnyčios Indijoje ganytojas meldžiuosi už taiką ir teisingumą. Ruošiantis Kūdikėlio Jėzaus gimimui atleidžiame tiems, kurie įsakė ir kurie įvykdė šiuos brutalius veiksmus, rašo kardinolas Gracias. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.