2013-12-10 19:02:05

FVO žiada zastavenie ratifikácie Istanbulského dohovoru


Slovensko 10. decembra – Občianske združenie Fórum pre verejné otázky (FVO) listom požiadalo najvyšších slovenských ústavných činiteľov, aby sa zasadili o zastavenie ratifikácie Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu voči ženám a domácemu násiliu a boji proti nemu (tzv. „Istanbulský dohovor“). Vo svojom vyhlásení pre médiá FVO informuje, že plne podporuje deklarovaný cieľ dokumentu, ktorým je potláčanie násilia voči ženám. Problém však vidí v tom, že dokument vo viacerých článkoch, ktoré sú v rozpore s cieľmi dohovoru, podporuje viaceré aspekty rodovej ideológie“. Signatári preto vyzývajú na „otvorenú a férovú verejnú diskusiu o dôsledkoch prijatia Istanbulského dohovoru.“ K cieľom občianskeho združenia patrí podnecovanie verejných činiteľov k riešeniu aktuálnych spoločenských problémov Slovenska v duchu kresťanských hodnôt a princípov. Ako píšu predstavitelia FVO Mária Guregová a Martin Dilong, odborné stanovisko FVO k problematike Istanbulského dohovoru podporilo 105 inštitúcií z mimovládneho, neziskového, cirkevného a podnikateľského prostredia na Slovensku. V odbornej analýze okrem iného uvádzajú:

„Od podpísania Istanbulského dohovoru v máji 2011 uplynuli už viac ako 2 roky a vývoj v oblasti presadzovania rodovej ideológie jasnejšie vykazuje trendy, ktoré v čase jeho podpisu neboli zrejmé, ale ktoré podľa dnešného poznania ohrozujú manželstvo a rodinu. Možno nie bezprostredne, ale určite cez deformáciu detí a mládeže aplikáciou nezdravej sexuálnej výchovy. Cieľom dokumentu v oblasti vzdelávania je, aby sa do oficiálnych študijných plánov začlenili materiály týkajúce sa problematiky rodovej rovnosti. Tento záväzok by mohol vo veľkej miere obmedziť práva rodičov rozhodovať o výchove a vzdelávaní svojich detí.
Odklon od prirodzeno-právnej koncepcie ľudských práv, ktorá je vyjadrená najmä vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv a Dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd, považujeme za nebezpečný. Pojmy rod, rodová rovnosť, rodová identita a iné, nadobúdajú nový, doposiaľ nepoznaný význam. Ako sme už zdôraznili, takto zavádzané významovo nové pojmy sa dotýkajú podstaty človeka ako ľudskej bytosti a jeho vzťahu k spoločnosti.“ (Zdroj: FVO) –jb–All the contents on this site are copyrighted ©.