2013-11-23 17:33:44

Šv. Petro bazilikoje katechumenatą pradėjo 500 asmenų. Pranciškaus homilija: klausytis, susitikti, eiti su Mokytoju


Šeštadienio pavakare Romoje, šv. Petro bazilikoje susibūrė apie penkis šimtus katechumenato kelią pradedančių žmonių, su juos lydinčiais asmenimis ir dvasiniais palydovais. Buvo giedama ir liudijama. Šis susitikimas yra vienas iš Tikėjimo Metų baigiamųjų renginių, jam buvo duota tema „Pasiruošę žengti per Tikėjimo Duris“.

Vėliau prisijungė Šventasis Tėvas, kuris vadovavo katechumenato pradžios apeigoms. Šv. Petro bazilikos prieangyje jis susitiko su 35 katechumenų grupe ir uždavė jiems tradicinius klausimus: „koks tavo vardas; ko prašote iš Dievo Bažnyčios; ką jums suteikia tikėjimas?“. Katechumenams patvirtinus, kad jie yra pasiruošę eiti tikėjimo keliu ir sekti paskui Mokytoją, Kristų, tikinčiųjų asamblėjai patvirtinus, kad jie yra pasiruošę padėti katechumenams šioje kelionėje, popiežius katechumenams ant kaktos brėžė kryžiaus ženklą.

Kryžiaus ženklas buvo simboliškai brėžiamas ir ant juslių: ant ausų, kad jos girdėtų Viešpaties balsą; ant akių, kad jos matytų Dievo veido spindesį; ant burnos, kad ji atsakytų į Dievo žodžius. Taip pat ant krūtinės, kad Kristus gyventų jų širdyje, ant pečių, kad jie neštų lengvą Kristaus jungą. Visa tai tam, kaip sako katechumenato pradžios liturgija, kad kandidatai pasiektų amžinąjį gyvenimą.

Po šių liturginių apeigų popiežius ir katechumenai įžengė į baziliką, kurioje prasidėjo Dievo Žodžio liturgija, buvo skaitomi Biblijos skaitiniai ir katechumenams įteiktos Evangelijos. Po bendrosios maldos už katechumenus jie buvo išlydėti.

*

Po Dievo Žodžio skaitinių popiežius Pranciškus pasakė homiliją, kurioje sakė, kad 47 tautybių katechumenus, gimusius ir atvykusius iš visų kontinentų, šv. Petro bazilikoje esančius tikinčiuosius, jų palydovus, visus, vienija bendras jausmas: Dievo troškimas. Labai svarbu yra išlaikyti šį troškimą gyvą, norą sutikti Viešpatį, patirti Jo meilę, jo gailestingumą. Jei nebėra gyvojo Dievo troškimo, tai ir tikėjimas rizikuoja tapti tik įpročiu, užgesti taip, kaip nekūrenama ugnis.

Šventasis Tėvas komentavo Evangelijos pagal Joną skaitinį apie du Jono Krikštytojo mokinius, kurie pasekė paskui Jėzų, vėliau tapdami jo apaštalais, „tarpininkais“, kurie ir kitiems padėjo sutikti Viešpatį, jį pažinti ir sekti.

Šiame pasakojime, anot popiežiaus, yra trys momentai, kurie atspindi katechumenato patirtį. Pirmiausia, tai yra klausymas. Du mokiniai klausėsi Jono Krikštytojo liudijimo.

Taip pat ir jūs, - kalbėjo Pranciškus, - brangūs katechumenai, klausėtės tų, kurie jums kalbėjo apie Jėzų ir jums pasiūlė juo sekti, tapti jo mokiniais pasikrikštijant. Daugybės balsų šurmulyje aplink jus ir jumyse jūs klausėtės ir priėmėte balsą, kuris jums sakė, kad Jėzus vienintelis gali suteikti pilną prasmę mūsų gyvenimui.

Antrasis momentas yra susitikimas. Du mokiniai sutinka Mokytoją ir lieka su juo. Jį sutikę pajunta kažką nauja savo širdyse: poreikį perduoti savo džiaugsmą kitiems, kad ir jie galėtų sutikti Mokytoją. Andriejus sutinka savo brolį Simoną ir jį atveda pas Jėzų. Ši scena mums duoda daug gero. Ji primena, kad Dievas mūsų nesukūrė tam, kad būtume vieni, izoliuoti, uždari savyje, bet tam, kad sutiktumėme Jį ir būtume atviri kitiems. Dievas pirmas ateina link kiekvieno iš mūsų ir tai yra nuostabu. Biblijoje Dievas yra tas, kuris pirmasis imasi iniciatyvos, kad susitiktų su žmogumi, jis ieško žmogaus, dažnai tada, kai žmogus patiria karčią ir tragišką Dievo išdavystės patirtį, sprunka nuo Dievo.

Dievas nedelsia jo ieškoti, ieško tuoj pat. Mūsų Tėvas yra kantrus ieškotojas. Jis mus aplenkia ir visada laukia. Nenutoksta nuo mūsų, tačiau laukia palankaus momento susitikimui su mumis. Ir kai susitikimas įvyksta, jis neprabėga skubiai, nes Dievas trokšta su mumis likti, kad padėtų, kad teiktų džiaugsmą ir paguodą. Taip, kaip mes Jo trokštame, tai ir Jis trokšta būti su mumis.

Trečias evangelinio pasakojimo momentas yra ėjimas. Mokiniai eina pas Jėzų ir vėliau eina kartu su Jėzumi. Tai visiems svarbus mokymas. Tikėjimas yra ėjimas kartu su Jėzumi, per visą gyvenimą. Jėzus bus mūsų gyvenimo gale. Tikėjimas mums duoda tikrumą, kad Jėzus bus kiekvienoje situacijoje, taip pat skaudžiausioje, nesuprantamoje. Esame pašaukti vis labiau įeiti į Dievo meilės slėpinį.

Brangūs katechumenai, jūs šiandien pradedate katechumenato kelią. Jums linkiu juo eiti su džiaugsmu, padedant visai Bažnyčiai, kuri į jus žvelgia su dideliu pasitikėjimu. Marija, tobula mokinė, jus telydi: yra gražu ją jausti kaip mūsų Motiną tikėjime. Jums linkiu saugoti entuziazmą pirmojo momento, kuris jums atvėrė akis tikėjimo šviesoje, kada pirmąsyk likote su Jėzumi ir jutote jo žvilgsnį. Taip visada būsite tikri dėl ištikimos Viešpaties meilės. Jis jūsų niekada neišduos, - sakė popiežius Pranciškus. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.