2013-11-11 13:59:23

Popiežius Pranciškus sekmadienio vidudienį: Esame piligrimai iš mirties į amžiną gyvenimą (+video)


Sveikindamas maldininkus, sekmadienio Vidudienio maldos proga susirinkusius į Šv. Petro aikštę ir jos prieigas, kurių ir šį karatą buvo arti šimto tūkstančių, popiežius Pranciškus, kaip įprasta, komentavo Mišių Evangeliją.

Sekmadienio Evangelijoje buvo kalbama apie Jėzaus susidūrimą su prisikėlimu iš numirusių netikinčiais sadukiejais. Norėdami pajuokti Jėzų, jie užduoda jam klausimą apie sunkiai įsivaizduojamą septynis kartus ištekėjusios moters atvejį. Kurio iš septynių vyrų žmona ji bus kai mirusieji prisikels? Jėzus, kaip visada romus ir kantrus, pirmiausia jiems atsako, kad amžinasis gyvenimas yra kitoks negu žemiškasis. Amžinasis gyvenimas yra kitas gyvenimas, vykstantis kitoje dimensijoje, kur, be kita ko, nėra ir santuokos, priklausančios tik žemiškajam gyvenimui. Prisikėlusieji – sako Jėzus – bus kaip angelai, gyvens kitokioje būsenoje, kurios mes negalime nei patirti, nei įsivaizduoti.

Po to Jėzus, jei taip galima sakyti, pereina į kontrataką, - tęsė savo kalbą popiežius Pranciškus. Jis ima taip paprastai ir originaliai cituoti Šventąjį Raštą, kad mes nustebę imame žavėtis mūsų Mokytoju. Kaip prisikėlimo įrodymą Jėzus pateikia Mozės ir degančio krūmo epizodą (plg. Iš 3,1-6), kur Dievas apsireiškia esąs Abraomo, Izaoko ir Jokūbo Dievas. Dievo vardas susisieja su žmonių vardais ir šis saitas stipresnis už mirtį. Ir mes kiekvienas apie mūsų santykį su Dievo galime sakyti: Jis yra mūsų Dievas. Jis yra kiekvieno iš mūsų Dievas! Tarsi jis turėtų mūsų vardą. Dėl to Jėzus tvirtina: „Dievas nėra mirusiųjų Dievas, bet gyvųjų, nes visi jam gyvena“ (Lk 20,38). Šis ryšys yra svarbiausias. Ši sandora yra fundamentali. Jis pats, Jėzus, yra šis ryšys, jis yra Prisikėlimas ir Gyvenimas, nes ant kryžiaus paliudyta meile jis nugalėjo mirtį. Jėzuje Dievas visiems dovanoja amžinąjį gyvenimą. Jėzaus dėka visi gyvena amžino gyvenimo viltimi, naujo, dar tikresnio už šį gyvenimą. Gyvenimas, kurį Dievas mums ruošia, nebus tik pagražinta dabartinio gyvenimo tąsa: mes negalime jo įsivaizduoti, nes Dievo meilė ir gailestingumas kiekvieną kartą mums yra staigmena. Įvyks tai ko nesitikėjo sadukiejai.

Ne dabartinio gyvenimo kriterijais turime mąstyti apie amžinybę, bet amžinybės viltis turi įprasminti mūsų dabartinį gyvenimą, - pabrėžė Šventasis Tėvas. Jei žiūrime tik žmogaus akimis, kyla pagunda sakyti, kad žmogaus gyvenimas tai tik kelionė į mirtį. Jėzus mums siūlo kitą perspektyvą: mes keliaujame iš mirties į gyvenimą, į tobulą gyvenimą. Mirtis yra ne prieš mus, bet už nugaros. Prieš mus yra Dievas, gyvųjų Dievas; sandoros su žmonija Dievas, Dievas, kuris turi mano vardą, nes Jis juk pasakė: Aš esu Abraomo, Izaoko ir Jokūbo Dievas. Jis yra tavo Dievas, mano Dievas, mūsų Dievas. Gyvųjų Dievas! Jėzaus pergale prieš nuodėmę ir mirtį prasidėjo nauji begalinio džiaugsmo ir šviesos laikai. Jau šioje žemėje maldoje, sakramentuose, mūsų tarpusavio broliškume mes sutinkame Jėzų ir galime jau dalinai ragauti prisikėlimo. Dievo meilė ir ištikimybė uždega liepsną mūsų širdyse, stiprina mūsų tikėjimą prisikėlimu. Dievo ištikimybė nėra laikina, jos neriboja laikas, ji amžina ir negali pasikeisti. Dievo meilė duodama ne tam tikram laikui. Ji amžina. Dievas ištikimas. Jis kiekvieno mūsų laukia ir kiekvieną nuolatos lydi.

Po Viešpaties Angelo maldos, popiežius Pranciškus paminėjo sekmadienį Paderborne, Vokietijoje, vykusią Marijos Teresės Bonzel beatifikaciją. Šiai naujai palaimintajai, gyvenusiai devynioliktajame amžiuje, Eucharistija buvo šaltinis dvasinės energijos, kurios kupina ji nenuilstamai tarnavo vargšams. Šlovinkime Viešpatį už jo liudijimą. Popiežius taip pat dar kartą pakvietė melstis už stichinės nelaimės aukas Filipinuose, o taip pat paminėjo išpuolio prieš Vokietijos žydus, vadinamosios „krištolinės“ arba „stiklų nakties“ (Kristallnacht) 75-ąsias metines. (Vatikano radijas)

All the contents on this site are copyrighted ©.