2013-11-01 19:25:17

František na Anjel Pána: Svätosť nie je len pre niektorých


V deň slávnosti Všetkých svätých v piatok 1. novembra 2013 napoludnie sa Svätý Otec prihovoril veriacim z okna Apoštolského paláca týmito slovami:

„Drahí bratia a sestry, dobrý deň! Sviatok Všetkých svätých, ktorý dnes slávime, nám pripomína, že cieľom našej existencie nie je smrť, ale je ním raj! Píše to apoštol Ján: «Ešte sa neukázalo, čím budeme. Vieme však, že keď sa on zjaví, budeme mu podobní, lebo ho budeme vidieť takého, aký je» (1 Jn 3,2). Svätí, Boží priatelia, nás ubezpečujú, že tento prísľub nás neklame. Vo svojom pozemskom živote totiž prežívali hlboké spoločenstvo s Bohom. V tvárach najmenších a opovrhovaných bratov videli tvár Boha, a teraz na ňu hľadia tvárou v tvár v kráse jeho slávy.

Svätí nie sú nadľuďmi, ani sa nenarodili ako dokonalí. Sú ako my, ako každý z nás. Sú to ľudia, ktorí skôr než dosiahli nebeskú slávu, žili normálny život, s radosťami a bolesťami, námahami a nádejami. Čo ale zmenilo ich život? Keď spoznali Božiu lásku, nasledovali ho s celým srdcom bez kladenia si podmienok či pokrytectva, svoj život vynaložili na službu druhým, znášali utrpenia a protivenstvá bez nenávisti a na zlo odpovedali dobrom, šíriac radosť a pokoj. Toto je život svätých: oni si z lásky k Bohu vo svojom živote nevyhradzovali žiadne podmienky, neboli pokrytcami, svoj život vložili do služby druhým, aby slúžili blížnym, a pretrpeli mnoho strádania, avšak bez nenávisti. Svätí neprechovávali nenávisť. Pretože – ale toto dobre pochopte: láska je z Boha, no od koho pochádza nenávisť? Pochádza nenávisť od Boha? Nie, pochádza od diabla! A svätí sa od diabla dištancovali. Svätí sú mužovia a ženy, ktorí majú radosť v srdci a odovzdávajú ju druhým. Nikdy nemať v sebe nenávisť, slúžiť druhým, tým najnúdznejším, modliť sa a mať radosť: toto je cesta svätosti.

Byť svätými nie je privilégiom niekoľkých, ako keď niekomu pripadne obrovské dedičstvo. V krste sme všetci dostali do dedičstva schopnosť stať sa svätými. Je to povolanie pre všetkých. Všetci sme preto pozvaní kráčať cestou svätosti a táto cesta má svoje meno. Cesta, ktorá privádza ku svätosti má svoje meno a má svoju tvár: je to Ježišova tvár. On nás učí, ako sa stať svätými, Ježiš Kristus. On nám v evanjeliu ukazuje cestu: je to cesta Blahoslavenstiev (porov. Mt 5,1-12). Nebeské kráľovstvo je totiž pre všetkých, ktorí svoju istotu nevkladajú do vecí, ale do Božej lásky. Pre všetkých, ktorí majú srdce jednoduché, pokorné, nemyslia si o sebe, že sú spravodliví a nepohŕdajú druhými, všetci, ktorí dokážu trpieť spolu s trpiacimi a radovať sa s tými, čo sa radujú, nie sú násilnícki, ale milosrdní a usilujú sa byť tvorcami zmierenia a pokoja. Toto posledné si všimnime: svätý, či svätá, je tvorcom zmierenia a pokoja. Vždy pomáha ľudí zmierovať, vždy napomáha tomu, aby vládol pokoj. A týmto je svätosť krásna. Je to krásna cesta.

Dnes, v tento sviatok, majú svätí pre nás odkaz. Hovoria nám: dôverujte Pánovi, pretože Pán nesklame! Pán nikdy nesklame! Je to dobrý priateľ, ktorý je vždy po našom boku. Nikdy nesklame! Svätci nás svojím svedectvom povzbudzujú, aby sme sa nebáli ísť proti prúdu, nebáli sa nepochopenia či výsmechu vtedy, keď rozprávame o Pánovi a o evanjeliu. Ukazujú nám svojím životom, že ten, kto zostáva verný Bohu a jeho slovu, zakusuje útechu jeho lásky už na tejto zemi a potom „v stonásobnej miere“ vo večnosti. To je to, v čo dúfame a čo vyprosujeme od Pána pre našich zosnulých bratov a sestry. Vo svojej múdrosti Cirkev zaradila bezprostredne po sebe sviatok Všetkých svätých a Spomienku všetkých verných zosnulých. K našej modlitbe vzdávania chvály Bohu a uctievania blažených, sa pripája modlitba príhovoru za tých, ktorí nás predišli na prechode z tohto sveta do večného života. Zverme našu modlitbu do príhovoru Panny Márie, Kráľovnej všetkých svätých.“

Pápež František sa potom ako zvyčajne pomodlil spolu s veriacimi modlitbu Anjel Pána po latinsky a po nej modlitbu za duše v očistci. Po požehnaní sa ešte krátko prihovoril. Pozdravil prítomné rodiny, skupiny z farností a rozličných združení, osobitne športovcov, ktorí počas dopoludnia absolvovali vytrvalostný beh v uliciach neďaleko Vatikánu: „Srdečne pozdravujem všetkých, čo sa dnes ráno zúčastnili „Behu svätých“, organizovaného nadáciou „Don Bosco vo svete“. Svätý Pavol by povedal, že celý život kresťana je behom pre získanie ceny svätosti. Dávate nám dobrý príklad! Vďaka za tento beh!“

Pápež pripojil ešte niekoľko myšlienok venovaných spomienke zosnulých: „Dnes popoludní sa vyberiem na cintorín Verano a budem sláviť svätú omšu. Duchovne budem spojený so všetkými, ktorí v týchto dňoch navštevujú cintoríny, kde odpočívajú tí, čo nás predišli v znamení viery a očakávajú deň vzkriesenia. Osobitne sa budem modliť za obete násilia, zvlášť za kresťanov, ktorí prišli o život z dôvodu prenasledovania. Špeciálnym spôsobom sa budem modliť za všetkých tých našich bratov a sestry, mužov, ženy a deti, ktorí zomreli smädom, hladom a vyčerpanosťou pri svojom putovaní za dosiahnutím lepších podmienok pre život. V týchto dňoch sme videli v novinách tie zábery ukrutnej púšte. V tichu sa všetci modlime za týchto našich bratov a sestry.“ Námestie sv. Petra sa na minútu ponorilo do ticha. Na záver pápež František zaželal prítomným požehnaný sviatok Všetkých svätých a ako je jeho zvykom, aj dobrú chuť k obedu.

Preklad: Jozef Bartkovjak SJAll the contents on this site are copyrighted ©.