2013-10-26 20:16:12

Púť rodín v znamení svedectiev, radosti a povzbudenia Svätým Otcom


V sobotu 26. októbra už od 14. hod. na Námestie sv. Petra prichádzali rodiny zo 70 krajín sveta v rámci Púte rodín pri príležitosti Roku viery, ktorú organizuje Pápežská rada pre rodinu. Popoludňajší program pozostával z pásma svedectiev, hudobných vystúpení, prezentácie výtvarných prác detí a premietania krátkych videofilmov. Na pódium prichádzali celé rodiny aj so starými rodičmi a ponúkli svoje svedectvá. Hostiteľom podujatia bol Mons. Vincenzo Paglia, predseda Pápežskej rady pre rodinu.

Celým podujatím, rozdeleným do štyroch blokov, sa niesla postava Petra ako prvého Otca Cirkvi. Práve jemu boli venované aj čítania zo Svätého písma na témy: Petrovo povolanie, Peter v rodine, Peter ako robotník, Peter apoštol. Svoje svedectvá počas dňa ponúkli štyri rodiny, ktorých spoločný život nebol vždy ľahký, no vďaka miestu, ktoré v rodine dokázali prenechať Ježišovi, prekonali aj tie najťažšie krízy. Išlo tiež o rodiny, ktoré medzi seba neváhali prijať deti či mladých s osobnými a rodinnými problémami, či deti postihnuté, ktoré svet odmieta. Svedectvo predniesli nielen kompletné rodiny, ale aj 54-ročný Talian Gianni, ktorému sa rodina rozpadla pred siedmimi rokmi. Na veľkoplošných obrazovkách sa tiež objavili videá mladých umelcov z celého sveta, ktorí sa zúčastnili na konkurze s názvom „Predstav svoju rodinu pápežovi Františkovi“. Vystúpilo viacero spevákov, vrátane Liberateura, utečenca z Konga. V podvečer nasledovali ďalšie dva bloky s názvom: Pokoj vám zanechávam a
Svedok viery. Starí rodičia spolu s malými deťmi, vnukmi, predniesli spoločnú modlitbu za všetky rodiny na svete.

K rodinám sa krátko po 17. hod. pripojil aj Svätý Otec, ktorý v džípe prechádzal pomedzi pútnikov a udeľoval im požehnanie. Pred Bazilikou sv. Petra ho privítalo desať detí a prihovorila sa mu aj malá Federica, sprevádzaná babičkou, ktorá mu odovzdala svoju kresbu. Potom nasledoval príhovor predsedu Pápežskej rady pre rodinu Mons. Vincenza Pagliu. Svätému Otcovi sa predstavilo niekoľko párov snúbencov, mladých či starších manželov, každý so svojou osobitnou rodinnou situáciou, a prijali od neho slová povzbudenia. Počas večera sa veľa hovorilo aj o problémoch rodín v konfliktných oblastiach sveta, predovšetkým v Sýrii. Predstavila sa aj rodina, ktorá kvôli nepokojom a vojne utiekla do Jordánska, kde sa v súčasnosti venuje charitatívnej službe ďalším utečencom. Práve pri príležitosti Púte rodín k hrobu sv. Petra zorganizovala Pápežská rada pre rodinu v spolupráci s Charitou Talianska finančnú zbierku, ktorej výnos bude venovaný na podporu pobočky Caritasu v Sýrii.

Okolo pol siedmej večer Svätý Otec predniesol príhovor, v ktorom na úvod položil otázku: „Ako môže súčasná rodina prežívať radosť z viery?“ Táto otázka priamo súvisela s mottom Púte rodín: „Rodina, prežívaj radosť z viery“. Vo svojej odpovedi pápež František poukázal na Ježišove slová z Matúšovho evanjelia: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste obťažení, a ja vás posilním!“ (Mt 11,28) Pán pozná naše námahy a dáva nám svoju posilu, ktorej cieľom je „aby vaša radosť bola úplná“ (Jn 15,11). V druhom bode pápež poukázal na manželstvo a jeho sviatostný význam pre každodenný život manželov, aj uprostred ťažkostí a chýb. Celé zhromaždenie vyzval spoločne si zopakovať tri slová, ktoré sú základom rodinného života: „prosím, ďakujem a prepáč“.

V treťom bode príhovoru sa pápež František sústredil na vzájomný vzťah generácií v rámci rodiny. Ako viditeľný symbol mu k tomu poslúžila veľká byzantská ikona Obetovania Pána v chráme, kde sa mladá Svätá rodina stretla so starcom Simeonom a prorokyňou Annou. „Každá rodina, ako tá Nazaretská, je začlenená do dejín svojho ľudu a nemôže existovať bez predchádzajúcich generácií. A preto tu dnes máme starých rodičov a deti. Deti sa učia od starých rodičov, od predchádzajúcej generácie.“ Týmito slovami Svätý Otec zároveň poukázal na bohaté zastúpenie viacgeneračných rodín v rámci Púte rodiny. Dôležitým bodom na záver stretnutia bolo slávnostné vyznanie viery všetkých rodín pod vedením Svätého Otca. Púť rodín vyvrcholí v nedeľu 27. októbra slávením eucharistie so Svätým Otcom na Námestí sv. Petra. –mf, jb–All the contents on this site are copyrighted ©.