2013-10-14 16:47:06

Pranciškus apie naująjį evangelizavimą: liudyti, susitikti, žvelgti į esmę (+video)


Pirmadienio vidudienį popiežius Pranciškus priėmė Popiežiškosios naujojo evangelizavimo tarybos plenarinės sesijos dalyvius, per penkiasdešimt asmenų. Šventasis Tėvas savo mintis apibendrino trimis punktais: liudijimu, susitikimu, esmingumu.

Kalbėdamas apie liudijimo prioritetą, popiežius sakė, jog mūsų laikais dažnai konstatuojamas abejingumas tikėjimui, manant, kad jis nėra reikšmingas gyvenime. Naujasis evangelizavimas reiškia mūsų amžininkų širdies ir proto pažadinimą tikėjimo gyvenimui. Tikėjimas yra Dievo dovana, bet taip pat svarbu kaip mes, krikščionys, konkrečiai išgyvename savo tikėjimą, per meilę, santarvę, džiaugsmą, kančią, nes tai žadina klausimus, kaip ir Bažnyčios kelio pradžioje. Kodėl jie taip gyvena? Kas juos stumia? Tai klausimai, kurie kreipia į evangelizavimo šerdį: tai tikėjimo ir meilės liudijimas. Mūsų laikmečiu ypač reikia tikėtinų liudijimų, kurie žodžiais ir darbais Evangeliją padaro regimą, paliečiamą, pažadina trauką Jėzui Kristui ir Dievo grožiui.

Daugybė žmonių nutolo nuo Bažnyčios. Yra klaidinga kaltinti vieną ar kitą pusę. Už tai atsakinga Bažnyčia ir jos žmonės, taip pat tam tikros ideologijos ar paskiri asmenys. Kaip Bažnyčios vaikai turime tęsti Vatikano II Susirinkimo kelią, nusimesti nereikalingus ir žalingus dalykus, netikrą pasaulio saugumą, kurie apsunkina Bažnyčią ir žaloja jos veidą.

Reikia, kad krikščionys nūdienos žmonėms padarytų regimu Dievo gailestingumą, švelnumą kiekvienam kūriniui. Visi žinome, kad dabartinė žmonijos krizė nėra paviršutinė, yra gili. Todėl naujasis evangelizavimas, kviesdamas eiti prieš srovę, palikti stabus dėl tikrojo Dievo, negali nekalbėti gailestingumo kalba, labiau veiksmais ir nuostatomis, nei žodžiais. Bažnyčia žmonijai sako: Ateikite pas Jėzų visi, kurie vargstate ir esate prislėgti: jis jus atgaivins. (žr. Mt 11,28-30). Ateikite pas Jėzų. Tik jis turi amžinojo gyvenimo žodžius.
Kiekvienas pakrikštytasis yra Kristaus nešėjas, kaip sakydavo senieji Tėvai. Niekas, sutikęs Kristų, negali tos patirties laikyti tik sau, tačiau jaučia troškimą ja pasidalinti. Tegu visi mato mūsų veiduose tikėjimo šilumą, džiaugsmą, jog sutikome Kristų.
Antrasis aspektas yra susitikimas. Eiti susitikti su kitais. Naujasis evangelizavimas yra ėjimas link tų, kurie prarado tikėjimą ir gyvenimo prasmę. Tai didžiosios Kristaus misijos suteikti pasauliui gyvenimą dalis. Dievo Sūnus „išėjo“ iš savo dieviškosios būsenos ir susitiko su mumis. Panašiai Bažnyčia, kiekvienas krikščionis yra kviečiamas susitikti su kitu, dialoguoti su tais, kurie galvoja skirtingai, kurie turi kitokį tikėjimą ar visai neturi. Su visais galime susitikti, nes esame sukurti pagal Dievo atvaizdą ir panašumą. Galime susitikti su visais, be baimės ir neatsisakydami savo tapatybės.
Niekas nėra atstumtas nuo gyvenimo vilties, nuo Dievo meilės. Bažnyčia yra kviečiama visur žadinti šią viltį, ypač ten, kur ji slopinama sunkių, kartais nežmogiškų egzistencinių sąlygų. Tada reikia Evangelijos deguonies, Prisikėlusio Kristaus Dvasios pūtimo, kuris uždega širdis. Bažnyčia yra namai, kurios durys visada atviros: ne vien tam, kad kiekvienas galėtų į ją ateiti, atrasti viltį ir meilę, bet ir tam, kad mes galėtume išeiti, nešti meilę ir viltį. Šventoji Dvasia kviečia mus išeiti iš savo užtvaro ir mus veda iki žmonijos periferijų.
Tačiau visa tai nėra palikta atsitiktinumui, improvizacijai, - sakė popiežius, kalbėdamas apie trečiąjį naujojo evangelizavimo aspektą, esmingumą. Naujasis evangelizavimas yra bendras sielovadinis projektas, kurio centre turi būti Jėzus Kristus. Neverta pasimesti antraeiliuose ir paviršutiniuose dalykuose, reikia susitelkti pagrindinei tikrovei: susitikimui su Kristumi, su jo gailestingumu ir meile broliams, kokia jis mylėjo. Galime paklausti: kokia yra mūsų vyskupijų ir parapijų sielovada? Ar ji padaro regima tai, kas esminga, Jėzų Kristų? Ar įvairios patirtys žengia darnoje, kurią dovanoja Šventoji Dvasia? Ar mūsų sielovada yra išskydusi, fragmentuota, kiekvienam išsivaikštant kas sau?
Popiežius Pranciškus pabrėžė katechezės svarbą: ji užpildo trūkį tarp Evangelijos ir kultūros, mūsų dienų neraštingumo tikėjimo srityje. Svarbu, kad tėvai būtų pirmieji katechetai savo vaikams, darbais ir žodžiais, pakartojo popiežius. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.