2013-10-09 16:40:08

Bendroji audiencija. Popiežiaus Pranciškaus katechezė: Bažnyčia – tai ne elitinė grupė, bet visų namai (+video)


„Tikiu... visuotinę... Bažnyčią“. Šiandien, - sakė popiežius Pranciškus pradėdamas katechezę, - stabtelėkime pamąstyti apie šį Bažnyčios bruožą – katalikiškumą, tai yra visuotinumą. Visų pirma, ką reiškia „katalikiškoji“, „visuotinė“? Šis apibrėžimas kilęs iš graikų kalbos žodžio „kath‘olon”, kuris reiškia „pagal viską“. Kaip šis visuotinumo terminas suvokiamas Bažnyčioje? Ką reiškia kai sakome, kad Bažnyčia yra visuotinė? Manau, kad šiame apibrėžime telpa trys fundamentalūs dalykai.

Pirmoji prasmė: Bažnyčia yra visuotinė, nes ji yra erdvė, yra namai, kuriuose skelbiamas visas tikėjimas, kuriuose yra visiems skirtas Kristaus atneštas išganymas. Bažnyčioje sutinkame mus perkeičiantį Dievo gailestingumą, nes joje yra Jėzus Kristus, mums suteikiantis tikrą tikėjimo išpažinimą, sakramentinio gyvenimo pilnatvę, tikrąją kunigystę. Bažnyčioje kiekvienas suras tai, kas būtina tikėjimui, krikščioniškam gyvenimui, ko reikia, kad pasiektume šventumą. Apie šį Bažnyčios visuotinumo aspektą Popiežius kalbėjo panaudodamas šeimos pavyzdį: šeimoje kiekvienas turime tai, kas būtina augimui, brandai, gyvenimui. Negalime augti patys vieni, negalime keliauti patys vieni, atsiskyrę nuo kitų, bet augame bendruomenėje, šeimoje. Taip ir Bažnyčia. Bažnyčioje mes klausomės Dievo Žodžio, būdami tikri, kad tai ta žinia, kurią Viešpats mums padovanojo. Bažnyčioje mes sutinkame Viešpatį sakramentuose. Jie yra tarsi langai, pro kuriuos mus pasiekia Dievo šviesa, tarsi upokšniai, iš kurių semiamės paties Dievo gyvenimo. Bažnyčioje mes mokomės gyventi bendrystėje, gaubiami Dievo meilės.

Antroji prasmė: Bažnyčia yra visuotinė, nes ji pasklidusi po visą pasaulį ir skelbia Evangeliją visiems žmonėms. Bažnyčia nėra elitinė grupė, skirta tik kai kuriems išrinktiesiems. Bažnyčioje nėra skirstymo, ji siunčiama pas visus žmones, į visą žmoniją. Vienintelė Bažnyčia yra kiekvienoje, kad ir mažiausioje jos dalyje. Kiekvienas gali sakyti: mano parapijoje yra Visuotinė Bažnyčia, nes ir ji priklauso Visuotinei Bažnyčiai; ji turi Kristaus dovanų pilnatvę – tikėjimą, sakramentus ir kunigystę; ji yra bendrystėje su savo vyskupu, su popiežiumi ir yra atvira visiems, be jokių skirtumų. Visuotinė Bažnyčia siekia toliau nei tik mano bažnyčios varpinės šešėlis; jai priklauso visos tautos ir visi žmonės, kurie išpažįsta tą patį tikėjimą, maitinasi ta pačia Eucharistija, kuriems tarnauja tie patys ganytojai, - kalbėjo popiežius Pranciškus.

Trečia ir paskutinė mintis: Bažnyčia yra visuotinė, nes ji yra „darnos namai“, kuriuose vienybė ir įvairovė viena kitą papildo. Bažnyčia tai tarsi simfonija, kurioje harmoningai suderinta daugybė įvairių balsų. Nesame visi vienodi ir neturime būti vienodi. Mes visi skirtingi, kiekvienas su savitais bruožais. Kiekvienas įneša savo indėlį, tai, kuo Dievas jį apdovanojo, kad praturtintų visus. Ir visoje šioje įvairovėje nėra jokių priešiškumų, nes Šventoji Dvasia viską harmoningai suderina. Ji yra tikrasis „dirigentas“ ir ji pati yra harmonija.

Čia savęs paklauskime: mūsų bendruomenės harmoningos ar susipykusios? Mano parapijoje, mano bendruomenėje, viešpatauja darna ar tuščios klabos? Jei nėra darnos, tai ne Bažnyčia. Bažnyčia yra darna! Melskime Šventąją Dvasią, kuri yra įvairovės vienybės autorė, kad jos padedami vis labiau būtume „katalikai“, priklausantys katalikų, tai yra Visuotinei Bažnyčiai.

Baigęs katechezę, sveikindamas įvairias maldininkų grupes, popiežius Pranciškus keletą žodžių skyrė audiencijoje dalyvavusiems Šiaurės Afrikos vyskupų konferencijos nariams ir paragino juos megzti broliškus santykius su musulmonais. Sveikinime arabiškai kalbantiems piligrimams, Šventasis Tėvas dar kartą paragino melstis už taiką Sirijoje, Irake, Egipte, Libane ir Šventojoje Žemėje. Popiežius taip pat pasveikino Etiopijos ir Eritrėjos koptų vyskupus ir pareiškė jiems ir jų bendruomenės užuojautą dėl tragedijos, prieš kelias dienas įvykusios jūroje prie Lampedūzos salos, kur žuvo daugiau kaip du šimtai žmonių, kurių dauguma buvo pabėgėliai iš Etiopijos ir Eritrėjos. (Vatikano radijas)

All the contents on this site are copyrighted ©.