2013-10-04 17:56:17

Popiežius susitiko su Asyžiaus vyskupijos bendruomene: klausyti Žodžio, eiti kartu, nešti Kristų į žmonių gyvenimo pakraščius (+video)


Pasibaigus Mišioms, aukotoms aikštėje prie Asyžiaus bazilikų, popiežius Pranciškus, lydimas vietos vyskupo, nuvyko į žemutinėje miesto dalyje, prie geležinkelio stoties įsikūrusį Asyžiaus Caritas centrą ir pietavo kartu su jo globotiniais. Po pietų Popiežius aplankė dar vieną ankstyvosios pranciškonybės centrą – vadinamąjį „Kalėjimo eremą“, įkurtą Subasio kalno oloje netoli Asyžiaus. Kitas trumpo, bet labai intensyvaus popiežiaus Pranciškaus vizito Asyžiuje programos įvykis buvo Asyžiaus katedroje vykęs susitikimas su vyskupijos kunigija, vienuoliais ir vyskupijos gyvenime aktyviai dalyvaujančiais pasauliečiais.

Asyžius – tai ne tik visame pasaulyje garsūs pranciškoniškosios charizmos židiniai, bet ir diecezinė bendruomenė, vietinė Bažnyčia, ją sudaranti tikinčiųjų bendruomenė. Asyžiaus katedroje kalbėdamas vyskupijos bendruomenei Popiežius priminė, kad ir šv. Pranciškus, iš šv. Klara buvo pakrikštyti jų katedros krikštykloje. Krikštu mes tampame Motinos Bažnyčios vaikai. Charizmų ir tarnysčių įvairovė, bet viena Dvasia ir viena krikštas. Šventoji Dvasia visus pašaukimus sujungia į vieną dermę. Ji pati yra dermė – „ipse harmonia est“. O šios dermės saugotojas yra vyskupas. Dėl to popiežius Benediktas patvarkė, kad Asyžiaus pranciškonų bazilikoje vykdoma sielovada būtų integruota į vyskupijos sielovadą.

Asyžiaus vyskupijos bendruomenei Popiežius priminė pastoracinių tarybų svarbą: Vyskupas negali vadovauti vyskupijai be pastoracinės tarybos; klebonas negali vadovauti parapijai be tarybos: tai fundamentalu, - sakė Popiežius. Toliau savo kalboje Asyžiaus vyskupijai popiežius Pranciškus priminė kai kuriuos esminius dalykus diecezinės bendruomenės gyvenime. Visų pirma tai Dievo Žodžio klausymas. Bažnyčia yra bendruomenė, kuri ištikimai ir su meile klauso Dievo Žodžio. Manau, sakė Popiežius, kad šioje srityje visi galėtume kai ką pakeisti ir pagerinti, mažiau dėmesio skirti mūsų žodžiams ir daugiau Viešpaties Žodžiui, patiems nutilti ir leisti, kad Jis kalbėtų. Pavyzdžiui kunigas, kurio pašaukimas yra skelbti Žodį: kaip jis gali įtikinamai skelbti, jei prieš tai pats nenutyla, neklauso širdimi? Arba tėčiai ir mamos: argi jie galėtų būti geri auklėtojai, jei jų sąžinėms, jų pasirinkimams nešviestų Dievo Žodis? Arba katechetai: ar jei galėtų sušildyti kito žmogaus širdį, jei jų širdyse nebūtų Dievo Žodžio? Kitas aspektas, - sakė popiežius Pranciškus, - tai ėjimas kartu. Kai galvoju apie krikščionis ir apie Bažnyčią šis žodis visada pirmas eita į galvą. Labai svarbu eiti kartu, bendradarbiauti, vieni kitiems padėti, prašyti atleidimo ir atliesti. Tad klausyti ir eiti kartu, o tuo pačiu ir vykdyti mūsų misionieriškąjį pašaukimą: skelbti Kristų iki pat pakraščių, skelbti žmonių gyvenimo periferijose, skelbti tiems, kuriuos slegia sunkumai, kurie yra atstumti ir apleisti. Nebijokite šių žmonių ir jų gyvenimo situacijų. Tačiau žinokite, kad pas juos galima nueiti tik nešiniems Dievo Žodžiu širdyse ir tik einant kartu su Bažnyčia, taip kaip Pranciškus. Kitaip nešime ne Viešpatį, o save pačius. Ne mes išgelbėsime pasaulį, bet Viešpats!

Pasibaigus Asyžiaus katedroje vykusiam susitikimui, popiežius Pranciškus aplankė netoliese, miesto centre, esančią šv. Klaros baziliką, jos kriptoje valandėlę meldėsi prie šv. Klaros relikvijų, taip pat susitiko su klauzūros vienuolyne prie bazilikos gyvenančiomis seserimis klarisėmis. Galiausiai vienas paskutinių trumpo vizito įvykių buvo Šventojo Tėvo susitikimas su jaunimu. Asyžiaus, Umbrijos regiono ir pranciškoniškųjų judėjimų jaunimas Popiežiaus laukė prie Marijos Angelų Karalienės (Porciunkulės) bazilikos Asyžiaus miesto papėdėje.

Šventasis Tėvas valandą bendravo su maždaug 12 000 jaunuolių iš visų aštuonių Umbrijos regiono, kuriam priklauso Asyžius, vyskupijų. Keturi jaunuoliai uždavė klausimus Šventajam Tėvui, į kuriuos jis atsakė. Pasak Umbrijos regiono jaunimo sielovados koordinatoriaus kun. Marcello Cruciani, didelis jaunimo entuziazmas – į Asyžių, dėl vietos stokos, galėjo atvykti ne visi norintys – yra atsakas į didelę popiežiaus Pranciškaus charizmą ir sugebėjimą atsiliepti į jaunuolių klausimus.Jaunimo atstovai popiežiui padovanojo garsios Spoleto katedros Kristaus ant kryžiaus ikonos kopiją.

(Vatikano radijas)

All the contents on this site are copyrighted ©.