2013-09-27 17:56:07

Popiežius susitiko su katechetais: Turėkite drąsos tiesti naujus evangelizavimo kelius (+video)


Rugsėjo 26-28 dienomis Romoje ir Vatikane vyksta Tikėjimo metų proga surengtas Tarptautinis katechezės kongresas. Penktadienį su dviem tūkstančiais jo dalyvių susitiko popiežius Pranciškus. Ateinantį sekmadienį katechezės kongreso ir katechetų piligrimystės į Romą proga Šventasis Tėvas aukos Mišias šv. Petro aikštėje.

Penktadienį po pietų vykusio susitikimo metu, sveikindamas katechetus, popiežius Pranciškus pabrėžė, kad katechezė yra tarsi kolona, kuria remiasi visas katalikiškas ugdymas. Padėti vaikams, paaugliams, jaunimui ir suaugusiems pažinti ir mylėti Viešpatį – tai vienas pačių kilniausių viso edukacijos proceso aspektų, nes ši ugdymo rūšis kuria Bažnyčią. Popiežius čia pat pridūrė, kad, jei norime padėti žmonėms priartėti prie Kristaus, žodžių negana, bet reikia ir liudijimo gyvenimo pavyzdžiu. Buvimui katechetais reikalinga meilė, meilė Kristui ir jo šventajai tautai. O ši meilė, savo ruožtu, teka iš Kristaus.

Reikia viską pradėti nuo Kristaus. Ką tai reiškia katechetui, taip pat ir man, nes aš irgi tam tikra prasme esu katechetas? – klausė Popiežius ir atsakė: Viską pradėti nuo Kristaus visų pirma reiškia palaikyti su juo glaudžius familiarius ryšius. Mokinys turi būti kartu su mokytoju, jo klausytis ir iš jo mokytis. Ir taip turi būti visą gyvenimą. Pavyzdžiui man, - sakė Popiežius, - labai svarbi malda priešais Tabernakulį, buvimas jo akivaizdoje. Suprantu, kad ypač vaikus auginantiems šeimų tėvams, ne visada taip paprasta surasti daugiau ramaus laiko. Tačiau, ačiū Dievui, neprivalo visi daryti tą patį. Bažnyčioje yra daugybė pašaukimų ir dvasinių formų. Svarbu, kad kiekvienas surastų sau tinkamiausią būdą būti su Viešpačiu. Paklauskite savęs: Kaip aš tai darau? Ar leidžiu, kad Viešpaties liepsna šildytų mano širdį? Ar yra mano širdyje tos Dievo šilumos, kuri gali sušildyti ir kitų žmonių širdis?

Viską pradėti nuo Kristaus taip pat reiškia sekant jo pavyzdžiu išeiti iš savęs ir eiti pasitikti kito žmogaus. Šioje patirtyje glūdi ir grožis ir tam tikras paradoksas. Jei aš statau savo gyvenimo centre Kristų, tuo pačiu aš pats traukiuosi į šalį. Traukdamasis į šalį aš sugebu išeiti iš savęs ir atsiverti kitam žmogui. Tokia yra meilės dinamika! Toks yra paties Dievo dinamizmas! Kai Dievas yra centre, jis tampa dovana. Jei mes statome Kristų į centrą, jis mus įtraukia į dieviškosios meilės dinamiką. Popiežius priminė, jog šv. Paulius sakydavo, kad Kristaus meilė mus valdo. Ji kaip širdies pulsas, tai mus pritraukia prie Kristaus, tai mus stumia link kitų žmonių. Šitaip turi pulsuoti kiekvieno krikščionio, o ypač katecheto širdis.

Toliau Šv. Tėvas pridūrė ir trečią pašaukimo viską pradėti nuo Kristaus aspektą: nebijoti eiti į periferijas. Čia man ateina į galvą Jonos istorija, - sakė popiežius Pranciškus. Tai labai įdomi asmenybė, labai aktualu dabartiniais pokyčių ir netikrumo laikais. Jona yra pamaldus, ramus ir tvarkingas žmogus, jis gyvenime vadovaujasi aiškiomis schemomis ir griežtai jų laikosi. Tad kai Viešpats jį siunčia į pagonių miestą Ninivę, Jonai sunku. Ninivėje negalioja schemos, nes tai tuometinio pasaulio periferija. Dėl to Jona bando pabėgti. Pasiskaitykite Jonos knygą! – ragino Popiežius. Ji trumpa, bet labai pamokanti, ypač mums Bažnyčioje.

Ko ji moko? Visų pirma moko išeiti iš savo schemų ir sekti Dievą, nes Dievas visada eina toliau, nebijo periferijų. Dievas visada ištikimas, kūrybingas, niekada neužsidaręs. Jis nėra griežtas, jis mus priima, išeina pasitikti, jis mus supranta. Tad ir mes, jei norime būti ištikimi, turime būti kūrybingi. Jei norime būti su Dievu, turime be baimės eiti į periferijas. Katechetas neturi būti bailys, neturi būti kaip statula muziejuje, neturi būti sustingęs ir nevaisingas.

Bet dėmesio! Jėzus nesako: eikite ir sukitės kaip išmanote. Jėzus sako: eikite, aš esu su jumis. Čia glūdis visas grožis ir jėga. Mes einame nešini Evangelija, nes Jėzus eina priekyje. Ir tai fundamentalu: Dievas visada eina pirma mūsų. Kai mes bijome per toli nuklysti, kai atsiduriame bauginančioje periferijoje, iš tiesų Jis jau ten yra. Jis jau laukia kenčiančio brolio širdyje, jo sužeistame kūne, jo sunkiame gyvenime, tikėjimą praradusioje jo sieloje. Jėzus tenai yra. Jis visada eina pirma mūsų, - sakė popiežius katechetams, linkėdamas jiems visada būti su Kristumi, sekti juo į susitikimą su kitais žmonėmis vedančiu keliu, turėti drąsos tiesti naujus evangelizavimo kelius. Telaimina jus Viešpats ir telydi jus Švenčiausios Mergelės užtarimas. (Vatikano radijas)

All the contents on this site are copyrighted ©.