2013-09-19 15:23:30

Popiežius susitiko su neseniai konsekruotais vyskupais: Būkite su savo žmonėmis! (+video)


Ketvirtadienio vidudienį popiežius Pranciškus susitiko su beveik šimtu vyskupų iš viso pasaulio, dalyvavusių Romos Popiežiškajame Regina Apostolorum institute šiomis dienomis vykusiuose kursuose neseniai konsekruotiems vyskupams. Kursuose dalyvavo ir du nauji Lietuvos vyskupai – pernai paskirtas Kauno arkivyskupo augziliaras vysk. Kęstutis Kėvalas ir šiemet paskirtas Panevėžio vyskupas Lionginas Virbalas.

„Ganykite jums patikėtą Dievo kaimenę ne iš prievartos, bet su noru, kaip Dievui patinka, ne dėl bjauraus pelno, bet gera valia, ne kaip jums pavestųjų valdovai, bet kaip kaimenės pavyzdys“ (1 Pt 5,2-3). Šie šv. Petro laiško žodžiai, - sakė popiežius Pranciškus vyskupams, - tebūnie iškalti širdyse. Ne mes patys save pašaukėme ir paskyrėme ganytojais, bet paskyrė mus Viešpats ir ne tam, kad mums būtų tarnaujama, bet kad mes tarnautume mums patikėtai kaimenei ir aukotume už ją gyvybę kaip Kristus, Gerasis Ganytojas. Ką reiškia ganyti? Trys trumpi pamąstymai, - sakė Popiežius, - ganyti reiškia didžiadvasiškai priimti, keliauti kartu su kaimene, su ja pasilikti.

Didžiadvasiškai priimti. Tebūnie didelė jūsų širdis, kad į ją tilptų vis žmonės, su kuriais susitiksite savo kasdieniame gyvenime, kuriuos surasite lankydami parapijas ir bendruomenes. Jau dabar savęs klauskite: ką suras tie, kurie belsis į mano namų duris? Bus priimti su gerumu? Supras, kad Bažnyčia yra visus priimanti geroji Motina?

Keliauti kartu su kaimene. Vyskupas visada keliauja su savo žmonėmis, su jais bendrauja, dalijasi džiaugsmais ir skausmais, kaip brolis ir bičiulis, o dar labiau kaip tėvas išklauso, padeda ir pataria. Ėjimas kartu reikalauja meilės. Mūsų tarnystė, tai meilės tarnystė – „amoris officium“, kaip sakė šv. Augustinas.

Kaip svarbų tokio ėjimo kartu su kaimene elementą Popiežius iškėlė vyskupo rūpinimąsi savo kunigais. Visada priimkite juos kai jie prašo, nepalikite neatsakyto nė vieno skambučio, būkite su jais. Laikas praleistas su kunigais niekada nebus prarastas laikas. Kitas svarbus ėjimo su kaimene elementas yra vyskupo dėmesingumas vyskupijos tikinčiųjų kasdieniam gyvenimui. Popiežius priminė per šiemetines Didžiojo Ketvirtadienio Krizmos Mišias panaudotą simbolį: avių kvapą. Būkite ganytojai kvepiantys avimis, būkite tarp jų kaip Kristus, Gerasis Ganytojas. Tai jums padės gerai susipažinti su vietos kultūra ir papročiais, šventumo lobiais, kuriais apdovanota jūsų bendruomenė. Pasinerkite į savo kaimenę! Dar vienas popiežiaus paliestas ėjimo su kaimene aspektas tai tarnavimo stilius, nuolankumas, taip pat santūrumas ir asketiškumas. Saugokitės karjerizmo! Būkite savo kaimenės mokytojai ne tik žodžiu, bet savo asmeninio gyvenimo pavyzdžiu. Kiekvieną dieną savęs klauskite: ar tai kaip gyvenu, neprieštarauja tam ką skelbiu?

Trečiasis ir paskutinis elementas: pasilikti su kaimene. Turiu galvoje stabilumą, - sakė popiežius. Pasilikti su kaimene, pasilikti šioje vyskupijoje, reiškia nelaukti būti perkeltam į kitą vyskupiją, būti paaukštintam. Nors vyskupas turi jausti atsakomybę už visą Bažnyčią, kai reikia geranoriškai patarnauti ir kitoms bendruomenės, jis visų pirma turi būti savosios bendruomenės ganytojas. Buvimas su kaimene, vadinamoji rezidencija, svarbi ne tik dėl organizacinių aspektų, bet turi ir gilias teologines šaknis. Jūs esate savo bendruomenių sužadėtiniai, sujungti su jomis giliais ryšiais. Būkite su savo žmonėmis. Pasilikite su jais. Venkite papiktinančio buvimo „oro uostų vyskupais“. Būkite geraširdžiai ganytojai, keliaujantys su savo kaimene, palydintys ją su meile, gailestingumu, nuolankumu, švelnumu ir tėvišku tvirtumu. Matykite savo trūkumus ir turėkite šiek tiek humoro jausmo. Pasilikite su savo kaimene! – kalbėjo popiežius neseniai konsekruotiems vyskupams, dalyvavusiems jiems skituose kursuose. (Vatikano radijas)

All the contents on this site are copyrighted ©.