2013-09-18 16:48:51

Chaldėjų patriarchas nestoriečiams: kurkime pilnutinę Bažnyčių vienybę


Babilonijos chaldėjų katalikų patriarchas paskatino Asirų rytų ortodoksų patriarchą pradėti abiejų Bažnyčių ekumeninį dialogą. Louis Raphael I Sako, Babilonijos chaldėjų patriarchas, sveikinimo laiške Mar Dinkha IV-ajam, Asirų rytų Bažnyčios patriarchui, pažymėjo, jog vienybės troškimas yra paties Jėzaus troškimas.

Abi Bažnyčios priklauso chaldėjų tradicijai. Babilonijos chaldėjų Bažnyčia susikūrė XV amžiuje kai dalis tikinčiųjų atsiskyrė nuo Rytų asirų Bažnyčios ir užmezgė vienybės ryšį su Romos vyskupu. Asirų rytų, kartais vadinama Nestoriečių Bažnyčia, yra viena iš senovės rytų ortodoksų Bažnyčių, tačiau nepalaiko vienybės ryšių su kitomis rytų Bažnyčiomis. Nestoriečius ir Romos katalikus sieja draugystės ryšiai.

Visuotinė katalikų Bažnyčia ir Asirų rytų Bažnyčia 1994 metais paskelbė bendrą kristologinę deklaraciją. Tuo jos užbaigė maždaug 1600 metų trukusius nesutarimus, kilusius Efezo susirinkime 431 metais. Jonas Paulius II ir Asirų rytų Bažnyčios patriarchas Mar Dinkha IV tą kartą pripažino, jog dalijasi tuo pačiu tikėjimu į Jėzų Kristų ir į jo įsikūnijimo slėpinį. Teologinis dialogas tarp Romos katalikų ir nestoriečių paskatino suartėti Babilonijos katalikų chaldėjų ir Asirų rytų Bažnyčias, kurios abi dalijasi tuo pačiu teologijos, liturgijos ir dvasiniu paveldu. Tačiau ligi šiol nebuvo pradėtas oficialus ekumeninis abipusio bažnytinio dialogo procesas.

Vienybės siekis šiandien yra neatidėliotinas uždavinys, ypač didžiųjų iššūkių, gręsiančių abiejų Bažnyčių išlikimui, akivaizdoje, pažymėjo laiške Babilonijos patriarchas Louis Raphael I Sako. Be vienybės nėra mums ateities. Vienybė galėtų padėti išsaugoti mūsų egzistavimą.

Mar Dinkha IV, buvęs Teherano arkivyskupas, buvo išrinktas Asirų rytų Bažnyčios patriarchu 1976 metais. Jam rugsėjo 15 dieną sukako 78 metai. Per Irano ir Irako karą (1980-1988) patriarchas savo būstinę perkėlė į Čikagą, JAV. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.