2013-09-02 13:02:31

Sekmadienio vidudienio malda. Šventojo Tėvo šauksmas dėl taikos Sirijoje ir pasaulyje (+video)


Šio sekmadienio vidudienio susitikime su maldininkais šventojo Petro aikštėje Romoje Šventasis Tėvas nepasakė, kaip įprasta, trumpos katechezės ar dienos Evangelijos apmąstymo, tačiau visą susitikimą paskyrė tikram šauksmui dėl taikos.

Šiandien, broliai ir seserys, norėčiau įkūnyti šauksmą, kuris kyla iš kiekvienos žemės dalies, iš kiekvienos tautos, iš kiekvieno širdies, iš didelės šeimos, kuria yra žmonija, su augančia kančia: tai taikos šauksmas. Tai šauksmas, kuris su jėga sako: norime taikaus pasaulio, norime būti taikos vyrais ir moterimis, norime, kad mūsų visuomenėje, nuniokotoje pasidalijimų ir konfliktų, ištrykštų taika; niekada daugiau karas. Niekada karas! Taika yra pernelyg vertingas gėris, kuris turi būti skleidžiamas ir ginamas, - kalbėjo Šventasis Tėvas.

Skausmingai ir susirūpinęs išgyvenu daugybę konfliktų situacijų, kurios dabar yra mūsų žemėje, bet šiomis dienomis mano širdis buvo giliai sužeista to, kas dedasi Sirijoje ir kenčianti dėl dramatiškų perspektyvų, kurias galima numatyt.

Išsakau stiprų kvietimą taikai, kvietimą, kuris gimsta mano gelmėse! Kiek kančių, kiek sugriovimų, kiek skausmo atnešė ir neša ginklų naudojimas toje nukankintoje šalyje, ypač tarp taikių ir bejėgių žmonių! Pagalvokime kiek vaikų nebegalės išvysti ateities šviesos! Ypatingai griežtai pasmerkiu cheminių ginklų naudojimą: prote ir atmintyje dar tebeturiu įsispaudusius baisius praėjusių dienų vaizdus! Yra Dievo teismas ir istorijos teismas mūsų veiksmams, nuo kurių negalima išsisukti. Niekada prievartos naudojimas neatveda prie taikos. Karas kviečia karą, prievarta kviečia prievartą!

Su visa savo jėga prašau konflikto puses, - tęsė Pranciškus, - klausytis savo sąžinės balso, neužsidaryti savo interesuose, pažvelgti į kitą kaip į brolį ir drąsiai, ryžtingai pasukti susitikimo ir derybų keliu, įveikiant aklą priešpriešą. Su tokia pat jėga raginu tarptautinę bendruomenę įvykdyti kiekvieną pastangą skatinant, be atidėliojimų, aiškias taikos iniciatyvas toje tautoje, paremtas dialogu ir derybomis, dėl visų sirų gėrio.

Tegu nebūna taupomos jokios pastangos užtikrinant humanitarinę pagalbą tiems, kuriems smogė šis baisus konfliktas, ypač pabėgėliams pačioje šalyje ir kaimyninėse šalyse. Humanitariniams darbuotojams, įsipareigojusiems palengvinti žmonių kančias, tebūnie užtikrinama galimybė suteikti būtiną pagalbą.

Ką mes galime padaryti dėl taikos pasaulyje? Kaip sakė popiežius Jonas XXIII, kiekvienam tenka uždavinys atstatyti santykius teisingume ir meilėje.

Įsipareigojimo dėl taikos grandinė tesuvienija visus geros valios vyrus ir moteris. Stiprus ir skubus yra kvietimas, kurį skiriu visai katalikų Bažnyčiai, bet taip pat visiems kitų konfesijų krikščionims, kiekvienos religijos vyrams ir moterims, taip pat netikintiems broliams ir seserims: taika yra gėris, kuris viršija kiekvieną barjerą, nes yra visos žmonijos gėris.

Garsiai kartoju: ne susidūrimo, ne konflikto kultūra kuria sugyvenimą tautose ir tarp tautų, tačiau susitikimo kultūra, dialogo kultūra: tai yra vienintelis kelias taikai.

Todėl, broliai ir seserys, nusprendžiau paskelbti, visoje Bažnyčioje, rugsėjo 7 dieną, Marijos, Taikos karalienės, Gimimo iškilmės išvakarėse, pasninko ir maldos už taiką diena Sirijoje, Artimuosiuose Rytuose ir visame pasaulyje. Kviečiu prisijungti prie šios iniciatyvos, kiekvienam tinkančiu būdu, brolius krikščionis nekatalikus, priklausančius kitoms religijoms ir geros valios žmones.

Rugsėjo 7-ąją čia, Šv. Petro aikštėje, susirinksime maldos ir atgailos dvasioje melsti Dievo šios didelės dovanos mylimai sirų tautai ir visose prievartos bei konflikto situacijose pasaulyje. Žmonijai reikia matyti taikos gestus ir girdėti vilties bei taikos žodžius. Prašau visų paskirų Bažnyčių, be pasninkavimo tą dieną, surengti liturginius aktus šia intencija.

Marijos prašykime padėti atsakyti į prievartą, konfliktą, karą su dialogo, susitaikymo ir meilės jėga. Ji yra Motina: Ji mus padeda atrasti taiką. Visi esame jos vaikai. Padėk mums, Marija, įveikti šį sunkų metą ir įsipareigoti kasdien ir kiekvienoje aplinkoje kurti autentišką susitikimo ir taikos kultūrą, - meldė popiežius Pranciškus. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.