2013-09-01 17:51:49

Pápež František: „Vyhlasujem mocnú výzvu za pokoj!“


Príhovor Svätého Otca Františka pred poludňajšou modlitbou Anjel Pána v nedeľu 1. septembra 2013 na Námestí sv. Petra:

„Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

V dnešný deň, drahí bratia a sestry, sa chcem stať tlmočníkom volania, ktoré vychádza z každej časti sveta, z každého národa, zo srdca každého, z jednej veľkej rodiny, ktorou je ľudstvo, s narastajúcou úzkosťou: je to volanie po pokoji. Výkrik, ktorý hovorí dôrazne: Chceme svet pokoja, chceme byť ľuďmi pokoja, chceme, aby v tejto našej spoločnosti, rozjatrenej rozdeleniami a konfliktami, zavládol pokoj. Už nikdy viac vojnu! Nikdy viac vojnu! Pokoj je prevzácny dar, ktorý sa musí podporovať a chrániť.

S osobitnou bolesťou a obavami prežívam mnohé situácie konfliktu, ktoré sú na tejto našej zemi, ale v týchto dňoch je moje srdce hlboko zranené tým, čo sa deje v Sýrii, a naplnené úzkosťou z črtajúcich sa dramatických perspektív vývoja. Vyhlasujem mocnú výzvu za pokoj, výzvu, ktorá sa rodí z môjho najhlbšieho vnútra! Koľko utrpenia, koľko ničenia, koľko bolesti prinieslo a prináša použitie zbraní v tej trýznenej krajine, osobitne medzi civilným a bezbranným obyvateľstvom! Pomyslime, koľko detí nebude môcť uzrieť svetlo budúcnosti! S osobitnou ráznosťou odsudzujem použitie chemických zbraní. Poviem vám, že v mojej mysli a srdci stále zostávajú vtlačené otrasné obrazy predošlých dní. Je tu Boží súd a aj súd dejín nad našimi skutkami, a pred tým nemožno uniknúť!

K pokoju nikdy nevedie použitie násilia. Vojna vyvoláva vojnu, násilie vyvoláva násilie! Z celých síl žiadam strany, ktoré sú v konflikte, aby počúvali hlas vlastného svedomia, aby sa neuzatvárali vo vlastných záujmoch, ale aby hľadeli na druhého ako na brata a aby sa s odvahou a rozhodnosťou vydali na cestu stretnutia a rokovania, prekonajúc tak slepý konflikt.

S rovnakým dôrazom povzbudzujem aj Medzinárodné spoločenstvo, aby bez ďalšieho otáľania vyvinulo všetko úsilie na podporu jednoznačných iniciatív pre pokoj v tejto krajine, založených na dialógu a rokovaní, pre dobro celého sýrskeho obyvateľstva. Nech sa nijako nešetrí úsilím na zabezpečenie humanitárnej pomoci pre postihnutých týmto strašným konfliktom, osobitne tým, ktorí v krajine zostali bez strechy nad hlavou a početným utečencom v susedných krajinách. Nech sa zaistia podmienky pre humanitárnych pracovníkov, zapojených do služby trpiacim obyvateľom, aby im mohli poskytovať nevyhnutnú pomoc.

Čo môžeme urobiť my pre pokoj vo svete? Ako povedal pápež Ján XXIII.: „Každému jednotlivcovi prislúcha úloha znovunastoliť vzťahy spolunažívania, založené na spravodlivosti a láske“ (porov. Encyklika Pacem in terris z 11. apríla 1963, AAS 55 [1963], 301-302). Nech reťaz úsilia o pokoj zjednotí všetkých ľudí dobrej vôle! Túto rozhodnú a naliehavú výzvu adresujem celej Katolíckej cirkvi, no tiež aj všetkým kresťanom iných vyznaní, ľuďom každého náboženstva a aj tým bratom a sestrám, ktorí nie sú veriaci. Pokoj je dobro, ktoré prekonáva každú hranicu, pretože je to dobro celého ľudstva.

Opakujem zvýšeným hlasom: nie kultúra stretu, nie kultúra konfliktu je tým, čo vytvára spolunažívanie v národoch a medzi národmi, ale kultúra stretnutia, kultúra dialógu: toto je jediná cesta k pokoju. Nech sa volanie po pokoji mocne rozoznie, aby dosiahlo k srdcu každého a aby všetci odložili zbrane a nechali sa viesť túžbou po pokoji.

Preto som sa, bratia a sestry, rozhodol vyhlásiť pre celú Cirkev na blížiaci sa 7. september, vigíliu sviatku Narodenia Panny Márie, Kráľovnej pokoja, deň pôstu a modlitby za pokoj v Sýrii, na Blízkom východe a na celom svete, a pozývam aj bratov kresťanov iných vyznaní, príslušníkov iných náboženstiev, a všetkých ľudí dobrej vôle pripojiť sa k tejto iniciatíve spôsobom, aký uznajú za vhodný.

Dňa 7. septembra tu na Námestí sv. Petra, sa od 19. do 24. hodiny zjednotíme v modlitbe a v duchu pokánia, aby sme od Boha vyprosovali tento veľký dar pre milovaný sýrsky národ a pre všetky situácie konfliktov a násilia vo svete. Ľudstvo potrebuje vidieť gestá pokoja a počuť slová nádeje a pokoja! Žiadam všetky partikulárne Cirkvi, aby okrem prežívania pôstu v tento deň zorganizovali aj nejaký liturgický obrad s týmto úmyslom.

Prosme Máriu, aby nám pomáhala odpovedať na násilie, konflikty a vojnu silou dialógu, zmierenia a lásky. Ona je Matkou: nech nám pomáha dosiahnuť pokoj. My všetci sme jej deťmi. Pomáhaj nám, Mária, prekonať aj tento ťažký okamih a svojím dennodenným úsilím vytvárať v každom prostredí pravú kultúru stretnutia a pokoja.
Mária, Kráľovná pokoja, pros za nás!“ (Spolu s prítomnými: „Mária, Kráľovná pokoja, pros za nás!“)


(Preklad: Jozef Bartkovjak SJ)All the contents on this site are copyrighted ©.