2013-08-13 11:50:22

Posolstvo Svätého Otca Františka moslimom celého sveta k ukončeniu Ramadánu (Id Al-Fitr)


Moslimom celého sveta

Je pre mňa veľkým potešením obrátiť sa na vás pri príležitosti slávenia „Id Al-Fitr“, ktoré ukončuje mesiac Ramadán, venovaný v prvom rade pôstu, modlitbe a almužne.
Je už tradíciou, že pri tejto príležitosti vám Pápežská rada pre medzináboženský dialóg zasiela blahoprajné posolstvo s pripojenou témou, navrhnutou pre spoločné uvažovanie.

Tento rok, prvý v mojom pontifikáte, som sa rozhodol osobne podpísať toto tradičné posolstvo a zaslať vám ho, drahí priatelia, ako vyjadrenie úcty a priateľstva voči všetkým moslimom, osobitne tým, ktorí sú náboženskými predstaviteľmi.

Ako všetci viete, keď ma kardináli zvolili za biskupa Ríma a univerzálneho pastiera Katolíckej cirkvi, zvolil som si meno Františka, veľmi známeho svätca, ktorý hlboko miloval Boha a každú ľudskú bytosť, až tak, že ho nazývali „univerzálnym bratom“. Miloval núdznych, chorých a chudobných, pomáhal im a slúžil. Dokonca venoval aj veľkú starostlivosť stvorenstvu.

Som si vedomý toho, že v tomto období je pre moslimov veľmi dôležitý rodinný a sociálny rozmer a stojí za povšimnutie, že v každej z týchto oblastí jestvujú isté paralely s kresťanskou vierou a praxou.

Téma, nad ktorou by som tento rok chcel uvažovať spolu s vami a so všetkými, ktorí budú čítať toto posolstvo, ktorá sa týka ako moslimov, tak i kresťanov, je podporovanie vzájomnej úcty prostredníctvom výchovy. Tohtoročná téma má v úmysle zdôrazniť význam výchovy spôsobom, akým si vzájomne rozumieme, na základe vzájomnej úcty. „Úcta“ znamená postoj ohľaduplnosti voči osobám, ku ktorým živíme v sebe uznanie a obdiv. „Vzájomná“ znamená, že toto nie je jednosmerný proces, ale niečo, o čo sa delia obe strany.

To, čo sme povolaní rešpektovať u každej osoby, je predovšetkým jej život, jej fyzická integrita, jej dôstojnosť a práva, ktoré z nej plynú, jej dobrá povesť, jej vlastníctvo, jej etnická a kultúrna totožnosť, jej myšlienky a jej politické rozhodnutia. Sme preto pozvaní myslieť, hovoriť a písať o druhom úctivým spôsobom, nielen v jeho prítomnosti, ale vždy a všade, vyhýbajúc sa nespravodlivej kritike alebo očierňovaniu.

Pri dosahovaní tohto cieľa zohrávajú svoju úlohu rodiny, školy, náboženské vyučovanie a každý druh spoločenských komunikačných prostriedkov. Keď sa dostávame k vzájomnej úcte v medzináboženských vzťahoch, osobitne medzi kresťanmi a moslimami, sme pozvaní mať v úcte náboženstvo toho druhého, jeho náuku, symboly a hodnoty. Osobitná úcta je potrebná voči náboženským vodcom a voči miestam kultu. Aké bolestné sú útoky na jedno či druhé!

Samozrejme, keď preukazujeme úctu náboženstvu iných alebo keď im vyjadrujeme blahoprianie pri príležitosti náboženskej oslavy, chceme sa jednoducho podeliť s radosťou, bez toho, že by sme to vzťahovali k obsahu ich náboženského presvedčenia.

Pokiaľ ide o výchovu moslimskej a kresťanskej mládeže, musíme formovať našich mladých k tomu, aby o druhých náboženstvách a ich prívržencoch zmýšľali a rozprávali úctivým spôsobom, vyhýbajúc sa zosmiešňovaniu alebo znevažovaniu ich názorov a praktík.

Všetci vieme, že vzájomný rešpekt má zásadný význam v
každom ľudskom vzťahu, osobitne medzi osobami, ktoré vyznávajú jednu náboženskú vieru. Takto môže rásť úprimné a trvalé priateľstvo.

Pri prijatí diplomatického zboru akreditovaného pri Svätej stolici 22. marca 2013 som povedal: „Nemožno žiť skutočné vzťahy k Bohu pri ignorovaní druhých. Preto je dôležité zintenzívniť dialóg medzi rozličnými náboženstvami, mám na mysli predovšetkým dialóg s islamom, a veľmi som ocenil prítomnosť veľkého počtu občianskych i náboženských predstaviteľov islamského sveta pri omši na začiatku mojej služby.“

Týmito slovami som chcel znova poukázať na veľkú dôležitosť dialógu a spolupráce medzi veriacimi, osobitne medzi kresťanmi a moslimami, a na nevyhnutnosť jeho posilnenia.

S týmito pocitmi sa obnovuje moja nádej, že všetci kresťania i moslimovia budú môcť byť skutočnými podporovateľmi vzájomnej úcty a priateľstva, osobitne prostredníctvom výchovy.

Na záver vás uisťujem o svojich najlepších žičeniach a modlitbách, aby vaše životy mohli oslavovať Najvyššieho a prinášať radosť tým, ktorí sú okolo vás.

Všetkým vám blahoželám k sviatku!

František


Vo Vatikáne, 10. júla 2013
All the contents on this site are copyrighted ©.