2013-07-28 18:39:00

Homília zo záveru SDM: „Choďte bez strachu, aby ste slúžili!“


Plný text homílie Svätého Otca Františka zo záverečnej svätej omše 28. svetových dní mládeže v Riu de Janeiro 28. júla 2013 na pobrežnom priestranstve Copacabana:


Drahí bratia a sestry, drahí mladí!

„Choďte teda a učte všetky národy“. Týmito slovami sa Ježiš obracia na každého z vás, aby vám povedal: „Bolo veľmi pekné zúčastniť sa na Svetových dňoch mládeže, prežívať vieru spoločne s mladými, ktorí prišli zo všetkých strán sveta - teraz však musíš ísť a odovzdať túto skúsenosť aj iným.“ Ježiš ťa volá k tomu, aby si prijal misiu učeníka. Čo nám dnes hovorí Pán vo svetle Božieho slova, ktoré sme práve počuli? Čo nám dnes hovorí Pán? Tri slová: Choďte, bez strachu, aby ste slúžili.

1. Choďte. Počas týchto dní ste tu v Riu mali príležitosť stretnúť sa s Ježišom, stretnúť ho spoločne, pocítili ste radosť viery. Avšak skúsenosť tohto stretnutia nemôže zostať uzatvorená vo vašom živote, alebo len v malej skupinke vašej farnosti, v hnutí, či vo vašej komunite. Bolo by to ako vziať kyslík plameňu, ktorý má horieť. Viera je plameň, ktorý je o to živší, o čo viac sa oň delíme, o čo viac ho odovzdávame, aby všetci mohli spoznať, milovať a vyznávať Ježiša Krista, ktorý je Pánom života a dejín (por. Rim, 10, 9).

Dávajte však dobrý pozor! Ježiš nepovedal: ak sa vám chce, ak máte čas, ale „Choďte!“ Povedal: „Choďte a učte všetky národy“. Deliť sa so skúsenosťou viery, vydávať svedectvo o viere a ohlasovať evanjelium je mandát, ktorý Pán zveruje celej Cirkvi, i tebe. Je to však príkaz, ktorý sa nerodí zo snahy získať vládu alebo z vôle po moci, ale zo sily lásky, z toho, že Ježiš ako prvý prišiel medzi nás a dal nám nielen niečo zo seba, ale dal sa nám celý. Dal svoj vlastný život, aby nás zachránil a ukázal nám Božiu lásku a milosrdenstvo. Ježiš sa k nám nechová ako k otrokom, ale ako k slobodným, k priateľom, bratom; a nielenže nás posiela, ale nás aj sprevádza, je nám neustále nablízku v tejto misii lásky.

Kam nás posiela Ježiš? Niet hraníc, niet limitov: posiela nás ku všetkým. Evanjelium je pre všetkých, nielen pre niektorých. Nie je len pre tých, ktorí sa nám zdajú najbližší, najchápavejší, najpohostinnejší. Je pre všetkých. Nemajte strach ísť a zaniesť Krista do každého prostredia, aj na životné periférie, aj tým, ktorí sa zdajú byť celkom vzdialení, celkom ľahostajní. Pán hľadá všetkých a chce, aby všetci pocítili hrejivú silu jeho milosrdenstva a jeho lásky.

Chcel by som predovšetkým, aby tento Kristov mandát „Choďte“ zaznel vo vás, mladých Cirkvi Latinskej Ameriky, ktorí ste zapojení v kontinentálnej misii podporovanej biskupmi. Brazília, Latinská Amerika a celý svet potrebuje Krista. Svätý Pavol hovorí: „Beda mi, keby som evanjelium nehlásal!“ (1 Kor 9,16). Tento kontinent prijal ohlasovanie evanjelia, ktoré poznačilo jeho život a prinieslo mnoho ovocia. Dnes je toto hlásanie zverené aj vám, aby znovu zaznelo s obnovenou silou. Cirkev vás potrebuje, potrebuje entuziazmus, kreativitu a radosť, ktoré sú pre vás charakteristické. Veľký apoštol Brazílie, blahoslavený José de Anchieta sa vydal na misie, keď mal len devätnásť rokov. Viete, aký je najlepší prostriedok na evanjelizáciu mladých? Mladý človek. Toto je cesta, ktorou vám treba kráčať.

2. Bez strachu. Niekto by si mohol myslieť: „Nemám žiadnu špeciálnu formáciu, ako môžem ísť a ohlasovať evanjelium?“ Drahý priateľ, tvoj strach sa veľmi nelíši od strachu Jeremiáša – počuli sme to práve v čítaní –, keď ho Boh povolal, aby sa stal prorokom. „Ach, Pane, veď neviem hovoriť, mladučký som.“ Boh vraví aj vám to isté, čo povedal Jeremiášovi: „Neboj sa ich, veď ja som s tebou, aby som ťa vyslobodil!“ (Jer 1,6.8)

„Neboj sa!“ Keď ideme ohlasovať Krista, on sám nás predchádza a vedie. Keď posielal svojich učeníkov na misiu, sľúbil im: „Ja som s vami po všetky dni“ (Mt 28, 20). A toto platí aj pre nás. Ježiš nás nikdy nenechá samých, nikdy nikoho nenechá samého. Vždy nás sprevádza.

A Ježiš nepovedal „Choď,“ ale „Choďte“. Sme poslaní spoločne. Drahí mladí, uvedomujte si blízkosť celej Cirkvi a tiež silu spoločenstva svätých v tomto poslaní. Keď spoločne čelíme výzvam, sme silní, objavujeme zdroje, o ktorých sme ani nevedeli, že ich máme. Ježiš nepovolal apoštolov, aby žili v izolácii, povolal ich, aby vytvorili spoločenstvo. Chcel by som sa obrátiť aj na vás, drahí kňazi, ktorí spolu so mnou slávite eucharistiu: prišli ste, aby ste sprevádzali mladých a je veľmi pekné zdieľať túto skúsenosť viery. Určite vás to všetkých omladilo, mladí vedia nakaziť mladosťou. Ale je to len jedna etapa na ceste. Prosím vás, pokračujte aj naďalej v ich sprevádzaní, so štedrosťou a radosťou, pomáhajte im aktívne sa zapájať do života Cirkvi, aby sa nikdy necítili osamelí! A tu by som chcel zo srdca poďakovať skupinám pastorácie mládeže, hnutiam a novým komunitám, ktoré sprevádzajú mladých v ich skúsenosti byť Cirkvou, s toľkou kreativitou a toľkou odvahou. Pokračujte ďalej a nemajte strach.

3. Posledné slovo: „pre službu“. Na začiatku žalmu, ktorý sme spievali, sú tieto slová: „Spievajte Pánovi novú pieseň“ (Ž 95, 1). Aký je náš nový spev? Nie sú to len slová, nie je to iba melódia, ale je to spev života; znamená to dovoliť, aby sa náš život identifikoval so života Ježiša, znamená to zdieľať jeho city, myšlienky, činnosti. A Ježišov život je životom pre druhých – Ježišov život je životom pre druhých, je to život služby.

Svätý Pavol v čítaní, ktoré sme práve počuli, hovorí: „Stal som sa sluhom všetkých, aby som čím viacerých získal“ (1 Kor 9, 19). Kvôli ohlasovaniu Ježiša sa Pavol stal „služobníkom všetkých“. Evanjelizovať znamená v prvej osobe vydávať svedectvo o Božej láske, znamená to prekonať naše sebectvá a slúžiť – zohnúť sa, aby sme mohli umyť nohy našim bratom tak, ako to urobil Ježiš.

Tri slová: Choďte, bez strachu, aby ste slúžili. Nasledujúc tieto tri slová, zistíte, že kto evanjelizuje, je zároveň aj evanjelizovaný. Kto odovzdáva radosť viery, radosť aj získava. Drahí mladí, keď sa vrátite domov, nemajte strach byť ku Kristovi veľkodušní, svedčiť o jeho evanjeliu. V prvom čítaní, keď Boh posiela proroka Jeremiáša, dáva mu moc, aby „vytrhával a rúcal, nivočil a pustošil, aby budoval a sadil“ (Jer 1,10). Aj s vami je to tak. Prinášať evanjelium znamená prinášať Božiu silu a jej prostredníctvom vytrhávať a rúcať zlo a násilie; nivočiť a pustošiť bariéry egoizmu, netolerancie a nenávisti; budovať nový svet. Ježiš Kristus s vami počíta! Cirkev s vami počíta! Pápež s vami počíta! Mária, matka Ježišova a naša matka, nech vás vždy s láskavosťou sprevádza: „Choďte a učte všetky národy.“ Amen.(Slovenská redakcia Vatikánskeho rozhlasu ďakuje za odbornú spoluprácu na preklade o. Martinovi Kramarovi)All the contents on this site are copyrighted ©.